Search found 1447 matches

by Ralf@gc-forever
Fri Feb 28, 2020 10:35 am
Forum: Game Hacking
Topic: Mario Kart: Double Dash (GCN/AR/PAL)
Replies: 64
Views: 18966

Re: Mario Kart: Double Dash (GCN/AR/PAL)

Tempomat On/Off (Press DPad Left/Right) [Ralf] BR47-XHTW-AZGXB 2PHU-HRY2-34Q0U XJNP-89YE-APW53 AQG1-M10M-1B5CN FBPF-T17H-R7Q6H Grand Prix Mode: Enable Time Trials Mode Start Items [Ralf] 5AM5-0A31-KF9Z1 6WY1-HQPF-GXCYX Time Trials Mode: Disable Start Items [Ralf] THUQ-HPK7-W6EBY K3GA-C171-1666J Tim...
by Ralf@gc-forever
Fri Feb 28, 2020 10:34 am
Forum: Game Hacking
Topic: Mario Kart: Double Dash (GCN/WIIRD/PAL)
Replies: 47
Views: 16073

Re: Mario Kart: Double Dash (GCN/WIIRD/PAL)

Tempomat On/Off (Press DPad Left/Right) [Ralf] 283AEB8C FFFE0001 042B2B30 60000000 E2000001 80008000 283AEB8C FFFD0002 042B2B30 4182001C E2000001 80008000 Grand Prix Mode: Enable Time Trials Mode Start Items [Ralf] 042BAEB8 60000000 Time Trials Mode: Disable Start Items [Ralf] 042BAEDC 480000A4 Tim...
by Ralf@gc-forever
Fri Feb 28, 2020 10:33 am
Forum: Game Hacking
Topic: Mario Kart: Double Dash (GCN/AR/NTSC-U)
Replies: 38
Views: 15603

Re: Mario Kart: Double Dash (GCN/AR/NTSC-U)

Tempomat On/Off (Press DPad Left/Right) [Ralf] DETZ-TEBX-9VC8X K9FT-8PFJ-B07W4 NR8E-XKHY-1APRQ 63GT-C7BB-JTYK7 0PWB-421F-BZ5T4 Grand Prix Mode: Enable Time Trials Mode Start Items [Ralf] Y2VX-941R-E79HD G9XK-JEW8-ZU2YJ Time Trials Mode: Disable Start Items [Ralf] XF5T-8NXA-9WGA1 MHD4-2NTF-21HZA Tim...
by Ralf@gc-forever
Fri Feb 28, 2020 10:31 am
Forum: Game Hacking
Topic: Mario Kart: Double Dash (GCN/WIIRD/NTSC-U)
Replies: 41
Views: 15277

Re: Mario Kart: Double Dash (GCN/WIIRD/NTSC-U)

Tempomat On/Off (Press DPad Left/Right) [Ralf] 283A4D6C FFFE0001 042B2B6C 60000000 E2000001 80008000 283A4D6C FFFD0002 042B2B6C 4182001C E2000001 80008000 Grand Prix Mode: Enable Time Trials Mode Start Items [Ralf] 042BAEF4 60000000 Time Trials Mode: Disable Start Items [Ralf] 042BAF18 480000A4 Tim...
by Ralf@gc-forever
Tue Feb 25, 2020 12:35 pm
Forum: Game Hacking
Topic: Mario Kart: Double Dash (GCN/AR/PAL)
Replies: 64
Views: 18966

Re: Mario Kart: Double Dash (GCN/AR/PAL)

Disable Fog [Ralf] 9FHX-U1FK-YT2N0 HA2B-HVTK-D473D C3ZF-VGR7-XW5EG Disable Automatic Driver Swapping (Items) [Ralf] QPJJ-2ZBV-4RBQV 8ZA4-2CXJ-CFA1E Alt. Race Controls v1 [Ralf] DPXB-GF4E-AQ3MJ A40H-9DT5-KDC3K MD9Q-0ZCF-N4YRY Z5K6-MJC6-CY4KY A - Accelerate B - Brake Z/L - Use Item X/Y - Swap Drivers...
by Ralf@gc-forever
Tue Feb 25, 2020 12:34 pm
Forum: Game Hacking
Topic: Mario Kart: Double Dash (GCN/WIIRD/PAL)
Replies: 47
Views: 16073

Re: Mario Kart: Double Dash (GCN/WIIRD/PAL)

Disable Fog [Ralf] 0417C848 C022A250 0417C860 C022A348 Disable Automatic Driver Swapping (Items) [Ralf] 042AB078 60000000 Alt. Race Controls v1 [Ralf] 0429FC3C 38E00C00 0429FC48 38A00050 0429FC54 38600020 A - Accelerate B - Brake Z/L - Use Item X/Y - Swap Drivers R - Power Slide Alt. Race Controls ...
by Ralf@gc-forever
Tue Feb 25, 2020 12:32 pm
Forum: Game Hacking
Topic: Mario Kart: Double Dash (GCN/AR/NTSC-U)
Replies: 38
Views: 15603

Re: Mario Kart: Double Dash (GCN/AR/NTSC-U)

Disable Fog [Ralf] 2986-M3M5-RNBFM 20NF-3J4J-J0XJ7 9NJ5-VAGB-A32GK Disable Automatic Driver Swapping (Items) [Ralf] R541-MGF5-67MNU KA4W-VBYU-V1CAA Alt. Race Controls v1 [Ralf] D7C6-WW5Z-8M08D XUTC-EH2G-UR22X K9A7-896H-6Q89X 1Y6G-XBGA-5XH66 A - Accelerate B - Brake Z/L - Use Item X/Y - Swap Drivers...
by Ralf@gc-forever
Tue Feb 25, 2020 12:30 pm
Forum: Game Hacking
Topic: Mario Kart: Double Dash (GCN/WIIRD/NTSC-U)
Replies: 41
Views: 15277

Re: Mario Kart: Double Dash (GCN/WIIRD/NTSC-U)

Disable Fog [Ralf] 0417D9A4 C022A270 0417D9BC C022A368 Disable Automatic Driver Swapping (Items) [Ralf] 042AB09C 60000000 Alt. Race Controls v1 [Ralf] 0429FC60 38E00C00 0429FC6C 38A00050 0429FC78 38600020 A - Accelerate B - Brake Z/L - Use Item X/Y - Swap Drivers R - Power Slide Alt. Race Controls ...
by Ralf@gc-forever
Sat Feb 22, 2020 5:15 pm
Forum: Game Hacking
Topic: Mario Kart: Double Dash (GCN/AR/PAL)
Replies: 64
Views: 18966

Re: Mario Kart: Double Dash (GCN/AR/PAL)

Swap L Button And X Button [Ralf] 5PHK-555C-3CPNJ 734X-UBWQ-XTPYB VJ3P-UQGT-GJAAN TUVR-AC6H-74509 EXB2-8R3V-Z0U3J 1VUJ-9B8J-HUY62 P2CZ-V059-HEFHY 2RCB-4HEM-JHZHT MFNU-FJY2-URZH2 MEEF-A538-QE9J6 47Y6-304M-YD2DV 3KBX-UNGH-KX935 4T11-13RD-GADQQ X00A-J9MH-3CTQD YYT9-WB6X-K2AKC Swap R Button And X Butto...
by Ralf@gc-forever
Sat Feb 22, 2020 5:13 pm
Forum: Game Hacking
Topic: Mario Kart: Double Dash (GCN/WIIRD/PAL)
Replies: 47
Views: 16073

Re: Mario Kart: Double Dash (GCN/WIIRD/PAL)

Swap L Button And X Button [Ralf] C20EF588 00000007 5405014B 41820018 54050253 40820020 54000188 64000040 48000014 54050253 4182000C 54000290 64000400 900601C0 60000000 00000000 Swap R Button And X Button [Ralf] 040EF588 00000007 5405014B 41820018 54050295 40820020 54000188 64000020 48000014 540502...
by Ralf@gc-forever
Sat Feb 22, 2020 5:12 pm
Forum: Game Hacking
Topic: Mario Kart: Double Dash (GCN/AR/NTSC-U)
Replies: 38
Views: 15603

Re: Mario Kart: Double Dash (GCN/AR/NTSC-U)

Swap L Button And X Button [Ralf] 3HR3-5YJ0-CEFTQ 734X-UBWQ-XTPYB VJ3P-UQGT-GJAAN TUVR-AC6H-74509 EXB2-8R3V-Z0U3J 1VUJ-9B8J-HUY62 P2CZ-V059-HEFHY 2RCB-4HEM-JHZHT MFNU-FJY2-URZH2 MEEF-A538-QE9J6 47Y6-304M-YD2DV 3KBX-UNGH-KX935 4T11-13RD-GADQQ QDZX-WRBW-5YNC3 HR4R-EYXH-JRAUN Swap R Button And X Butto...
by Ralf@gc-forever
Sat Feb 22, 2020 5:11 pm
Forum: Game Hacking
Topic: Mario Kart: Double Dash (GCN/WIIRD/NTSC-U)
Replies: 41
Views: 15277

Re: Mario Kart: Double Dash (GCN/WIIRD/NTSC-U)

Swap L Button And X Button [Ralf] C20EF558 00000007 5405014B 41820018 54050253 40820020 54000188 64000040 48000014 54050253 4182000C 54000290 64000400 900601C0 60000000 00000000 Swap R Button And X Button [Ralf] C20EF558 00000007 5405014B 41820018 54050295 40820020 54000188 64000020 48000014 540502...
by Ralf@gc-forever
Thu Feb 20, 2020 11:10 am
Forum: Game Hacking
Topic: Mario Kart: Double Dash (GCN/AR/PAL)
Replies: 64
Views: 18966

Re: Mario Kart: Double Dash (GCN/AR/PAL)

Player Karts Are Immune To Almost All Course Hazards [Ralf] C31E-146V-XMG0E M8C8-MA1K-MT6F4 ERYY-B9R3-JM065 WHQM-KEFC-PW1P4 T9AG-W27F-9M6XU 22C8-B30N-55E2D DH58-WQX9-W1AJT HVF7-NKQZ-XFXQV 2FF4-ZWH9-P7C7T FFWA-JK5V-QYRKU 00ZN-XZ13-9X1YW PMX1-YURU-XYFU8 U1MB-53DR-7UHTB CPU Karts Are Immune To Almost ...
by Ralf@gc-forever
Thu Feb 20, 2020 11:08 am
Forum: Game Hacking
Topic: Mario Kart: Double Dash (GCN/WIIRD/PAL)
Replies: 47
Views: 16073

Re: Mario Kart: Double Dash (GCN/WIIRD/PAL)

Player Karts Are Immune To Almost All Course Hazards [Ralf] C2226054 00000006 381EFFFF 1C000018 3C60803B 6063B2B0 7C03002E 28000000 4182000C 38000000 901B0000 3B7B0001 60000000 00000000 CPU Karts Are Immune To Almost All Course Hazards [Ralf] C2226050 00000005 1C1E0018 3C60803B 6063B2B0 7C03002E 28...
by Ralf@gc-forever
Thu Feb 20, 2020 11:07 am
Forum: Game Hacking
Topic: Mario Kart: Double Dash (GCN/AR/NTSC-U)
Replies: 38
Views: 15603

Re: Mario Kart: Double Dash (GCN/AR/NTSC-U)

Player Karts Are Immune To Almost All Course Hazards [Ralf] FWC0-R6Y8-A2GV5 M8C8-MA1K-MT6F4 ERYY-B9R3-JM065 WHQM-KEFC-PW1P4 TD35-EF0N-QC1XW 22C8-B30N-55E2D DH58-WQX9-W1AJT HVF7-NKQZ-XFXQV 2FF4-ZWH9-P7C7T FFWA-JK5V-QYRKU 00ZN-XZ13-9X1YW 07JJ-7N5J-7PG2U KNY7-YF0Q-Y4TZ0 CPU Karts Are Immune To Almost ...
by Ralf@gc-forever
Thu Feb 20, 2020 11:05 am
Forum: Game Hacking
Topic: Mario Kart: Double Dash (GCN/WIIRD/NTSC-U)
Replies: 41
Views: 15277

Re: Mario Kart: Double Dash (GCN/WIIRD/NTSC-U)

Player Karts Are Immune To Almost All Course Hazards [Ralf] C2226070 00000006 381EFFFF 1C000018 3C60803B 60631490 7C03002E 28000000 4182000C 38000000 901B0000 3B7B0001 60000000 00000000 CPU Karts Are Immune To Almost All Course Hazards [Ralf] C222606C 00000005 1C1E0018 3C60803B 60631490 7C03002E 28...
by Ralf@gc-forever
Sun Feb 16, 2020 9:32 am
Forum: Game Hacking
Topic: Mario Kart: Double Dash (GCN/AR/PAL)
Replies: 64
Views: 18966

Re: Mario Kart: Double Dash (GCN/AR/PAL)

Slow Cars [Ralf] 7QAR-RNCV-URWVV 7N46-CJRG-45VBJ BGZU-F2UR-AK9QG R9CW-Q9ZJ-JGGHY 4ERZ-W162-AFJ7N Z4TV-9G65-5FZGF WBXJ-WMDU-7F3K2 XYW9-K1Z0-CFA8B Fast Cars [Ralf] VWGA-BCMZ-2ZF00 8P0V-NVFG-X75PM RFHZ-QQBR-VVVUD BCTK-11FD-CHJC0 47JA-YNE9-UWCFV BQNM-Q5V8-V8PRP BN13-0CB2-GARA0 F4DU-P9V1-U650J Super Fas...
by Ralf@gc-forever
Sun Feb 16, 2020 9:31 am
Forum: Game Hacking
Topic: Mario Kart: Double Dash (GCN/WIIRD/PAL)
Replies: 47
Views: 16073

Re: Mario Kart: Double Dash (GCN/WIIRD/PAL)

Slow Cars [Ralf] 041936A0 3860000A 04193EFC 3860000A 0419507C 3860000A 04196A30 3860000A 0419759C 3860000A 04198DAC 3860000A 04199984 3880000A Fast Cars [Ralf] 041936A0 38600028 04193EFC 38600028 0419507C 38600028 04196A30 38600028 0419759C 38600028 04198DAC 38600028 04199984 38800028 Super Fast Ca...
by Ralf@gc-forever
Sun Feb 16, 2020 9:29 am
Forum: Game Hacking
Topic: Mario Kart: Double Dash (GCN/AR/NTSC-U)
Replies: 38
Views: 15603

Re: Mario Kart: Double Dash (GCN/AR/NTSC-U)

Slow Cars [Ralf] D9VG-NC85-DXVME CCAE-EDRD-WCWMR Y0UV-0MHW-0JUAB TKQB-D84Z-4APPA JUZY-6060-K1TAZ EUX2-BTT9-MXVB1 Y4CQ-PH0E-G6431 TZT7-F4B7-TNPYH Fast Cars [Ralf] A7MP-Q453-JAUTU ZCHV-D2GD-NB4UE NYBU-5VDK-H7UJD P4ND-Q4VG-NFZ5R 48RC-E0ZB-Y30GH QZ0N-M2EP-732HE QWFH-AAUP-3EUD5 E9D2-G0XW-T0PG5 Super Fas...
by Ralf@gc-forever
Sun Feb 16, 2020 9:28 am
Forum: Game Hacking
Topic: Mario Kart: Double Dash (GCN/WIIRD/NTSC-U)
Replies: 41
Views: 15277

Re: Mario Kart: Double Dash (GCN/WIIRD/NTSC-U)

Slow Cars [Ralf] 04194810 3860000A 0419506C 3860000A 041961EC 3860000A 04197BA0 3860000A 0419870C 3860000A 04199F1C 3860000A 0419AAF4 3880000A Fast Cars [Ralf] 04194810 38600028 0419506C 38600028 041961EC 38600028 04197BA0 38600028 0419870C 38600028 04199F1C 38600028 0419AAF4 38800028 Super Fast Ca...
by Ralf@gc-forever
Sat Feb 08, 2020 9:39 am
Forum: Game Hacking
Topic: The Italian Job: L.A. Heist (GCN/AR/PAL)
Replies: 1
Views: 881

Re: The Italian Job: L.A. Heist (GCN/AR/PAL)

No Traffic [Ralf] BVYA-FF53-0UWBV J8PR-VPM8-WHZMC N3H1-7EB1-Y813A Disable Car Damage [Ralf] 8TC3-B5VE-8EUQ7 W3XF-HT5C-8E7X2 00Z4-V7B9-96PKH CV0Y-M959-P85JQ 3QJT-KEN0-E6R9T Cycle Car Type (Press DPad Up) [Ralf] YVVY-C1J0-XKETM XBVK-40RZ-VRD01 5Q4C-12FK-PJPD7 Toggle Car Damage (Press DPad Down) [Ralf...
by Ralf@gc-forever
Sat Feb 08, 2020 9:37 am
Forum: Game Hacking
Topic: The Italian Job: L.A. Heist (GCN/WIIRD/PAL)
Replies: 1
Views: 764

Re: The Italian Job: L.A. Heist (GCN/WIIRD/PAL)

No Traffic [Ralf] 48000000 802B6698 DE000000 80008180 14000070 00000000 E0000000 80008000 Disable Car Damage [Ralf] 04050EB4 60000000 04050ED0 60000000 0407090C 60000000 04070B0C 60000000 Cycle Car Type (Press DPad Up) [Ralf] 48000000 802B6698 DE000000 80008180 14000098 00000000 E0000000 80008000 T...
by Ralf@gc-forever
Mon Feb 03, 2020 10:42 am
Forum: Game Hacking
Topic: Mario Kart: Double Dash (GCN/AR/PAL)
Replies: 64
Views: 18966

Re: Mario Kart: Double Dash (GCN/AR/PAL)

Green Mushroom Shell [Ralf] HY6X-MW65-X2BAT 75E9-2MAY-Q9P5F Green Star Shell [Ralf] GFNE-NFR8-HEAVC YHWJ-440Z-06BRD Green Thunderbolt Shell [Ralf] 4Q5J-F71Q-NKWGU VP8J-JZGZ-950XN Bowser Mushroom Shell [Ralf] NCN2-C5FQ-AF7Q0 4RX9-4V0H-1EKHW Bowser Star Shell [Ralf] N4YD-RAT5-5FXQ6 1VEC-GU6D-AB58N Bo...
by Ralf@gc-forever
Mon Feb 03, 2020 10:41 am
Forum: Game Hacking
Topic: Mario Kart: Double Dash (GCN/WIIRD/PAL)
Replies: 47
Views: 16073

Re: Mario Kart: Double Dash (GCN/WIIRD/PAL)

Green Mushroom Shell [Ralf] 0436BF60 802BCC10 Green Star Shell [Ralf] 0436BF60 802BCC58 Green Thunderbolt Shell [Ralf] 0436BF60 802BCC84 Bowser Mushroom Shell [Ralf] 0436BF64 802BCC10 Bowser Star Shell [Ralf] 0436BF64 802BCC58 Bowser Thunderbolt Shell [Ralf] 0436BF64 802BCC84 Red Mushroom Shell [Ra...
by Ralf@gc-forever
Mon Feb 03, 2020 10:40 am
Forum: Game Hacking
Topic: Mario Kart: Double Dash (GCN/AR/NTSC-U)
Replies: 38
Views: 15603

Re: Mario Kart: Double Dash (GCN/AR/NTSC-U)

Green Mushroom Shell [Ralf] B6PR-BYYV-FBJPE QUFM-6DYE-Z00UN Green Star Shell [Ralf] B1T9-4RE8-M131X 8U54-17WC-3CYYF Green Thunderbolt Shell [Ralf] 4FJ3-A1Q5-ATP48 4DQK-DHQ3-QM8MD Bowser Mushroom Shell [Ralf] GZAZ-9UNG-R6QYM CGGF-0FE4-D1TDV Bowser Star Shell [Ralf] AB1K-GGB6-RE9QW 18GW-H74M-QTKT4 Bo...