Naruto: Gekitou Ninja Taisen! 4 (GCN/AR/NTSC-J)

Game Hacks, Trainers, Cheats

Moderator: Ralf@gc-forever

Post Reply
Ralf@gc-forever
Posts: 1663
Joined: Sun Mar 16, 2014 9:31 am

Naruto: Gekitou Ninja Taisen! 4 (GCN/AR/NTSC-J)

Post by Ralf@gc-forever » Thu Apr 17, 2014 12:54 pm

Naruto: Gekitou Ninja Taisen! 4

[DOL-G4NJDA-JPN]; Game-ID: 533

Code: Select all


(m) [Ralf]
A573-AF6J-EW0M4
ZTP6-WZTA-D24GC

Infinite Time [Ralf]
B2ZF-TATT-B0VRE
KFUJ-4QFA-W5Z1V

Unlock Everything [Ralf]
DGUZ-V1ZA-258UN
G4A6-6FW0-7E703
KTT5-MG0G-NG2U1
7CKZ-WD7C-48B83
FGZB-ZHGF-QAY75

Enable DPad During Fights [Ralf]
N3TD-2URK-E8AGP
3DBW-N3RW-G4E30
JKJ0-DAHC-9ABXK
DVR2-7MDE-CZH2E
6V9K-VRWU-85X5Y
PH5N-41BX-QNV35
FGXT-VY1D-UU96J
M2RT-1CCK-7TGW9
N9PD-HC6A-7DGCJ
J8V1-4CYW-ZV5P6
T6R5-RUJK-CGNRW
PWVZ-7BYT-XZX51
VNVE-GM61-T9P8Z
J9V3-1XF4-NJ3A8
5RCF-UARG-9M90Q
AEBG-N3J8-Z0RF6

16:9 Aspect Ratio (Widescreen) [Ralf]
KG57-HZAU-PHE9D
XFFG-XAVW-Y22TE
F6YD-DCYQ-VFKKQ

Enable Training Menu (All Modes) [Ralf]
BVPP-MUND-D26ED
48G0-3MWF-P9BD2

Enable Fight Debug Menu [Ralf]
NKDG-77Q9-19BDK
KK5E-TJ72-AK22E
ZU2M-QBW1-K1MZT

Fight Debug Menu

START      = Debug Menu On/Off & Go Into Sub-Menu
Stick Up/Down  = Select Sub-Menu & Debug Option
Stick Left/Right = Change Value
Z + START    = Abort (Return to Title Screen)

Fight Debug Camera

Z         = Skip One Frame & Reset Camera
R/L        = Zoom In/Out
DPad        = Strafe
C-Stick Up/Down  = Look Up/Down
C-Stick Left/Right = Rotate Left/Right


PLAYER 1 CODES

Infinite Health [Ralf]
6CWK-49HW-AHJHF
UTJJ-43DZ-NY710

Infinite Chakra [Ralf]
W8Q3-CQ60-BCEW2
TN2W-Z38Y-A8M98

1 Hit Kills (Press B) [Ralf]
CQNM-H2DN-XFTFK
W3CK-PUZX-2021R

Moon Jump (Press Stick Up Multiple Times) [Ralf]
Z7QM-XWQM-VCHAD
93WP-3KP0-R73UA
U768-H8U1-Q94XZ
UGBH-MYUB-75R35
GUZR-B5Z3-Z9K6P
UXVP-QK1H-09VCC
7N34-DWH4-EYJ1R
N87H-DY8V-YTD04
3D4J-040G-T22ZQ


PLAYER 2 CODES

Infinite Health [Ralf]
3V8H-4P6F-N0PWA
U5QK-ZN91-VEPQZ

Infinite Chakra [Ralf]
ZPQY-FBCZ-QDKHM
HDX4-XRRR-G80AR

1 Hit Kills (Press B) [Ralf]
XCXV-EB75-8WRRU
YNKH-MBDP-BM29B

Moon Jump (Press Stick Up Multiple Times) [Ralf]
Q06A-C3CD-7UUJR
R29D-ZH25-4TQH0
XGH8-9B3Q-GYHGG
NA4A-9Z4G-DZ9NX
VXEZ-2ENQ-DX0WG
JZTQ-PVM1-7W7XU
3YMF-GKGY-J3G0X
DA9C-K0EJ-H03XK
5HWX-96NC-TH6Y7
89MY-BMYY-V859E


PLAYER 3 CODES

Infinite Health [Ralf]
G9TB-8EVC-07EKC
71P1-4F4B-C1A1W

Infinite Chakra [Ralf]
FNHB-8VXK-94PHV
C844-K2QW-AQ3HR

1 Hit Kills (Press B) [Ralf]
W9BJ-7EK2-83CN5
F6FD-38JR-1AJGY


PLAYER 4 CODES

Infinite Health [Ralf]
RC18-UFQG-8AVY1
A41W-Z5M8-U9H5R

Infinite Chakra [Ralf]
HN94-966N-YGTUX
2Z24-CWM5-TX47M

1 Hit Kills (Press B) [Ralf]
T5HY-7VZB-5RZG3
VNU0-6M92-J5Z56

Debug Menu

Image
Attachments
Naruto4.jpg
(62.49 KiB) Not downloaded yet
Ralf@gc-forever
Posts: 1663
Joined: Sun Mar 16, 2014 9:31 am

Re: Naruto: Gekitou Ninja Taisen! 4 (GCN/AR/NTSC-J)

Post by Ralf@gc-forever » Wed Dec 17, 2014 9:19 am

Code: Select all


Mission Mode Complete [Ralf]
H2KD-WTZ0-BB41J
B1WX-QTTA-YGG97

Hit Anywhere (All Players) [Ralf]
7R3W-CKJQ-W7RJB
PVG7-34FT-MZAZN

Disable Blocking (All Players) [Ralf]
644U-UJYU-7NT78
DMRA-21ZM-1FV1R

PL1: Hit Anywhere [Ralf]
9FJC-A332-AFXA2
2DAV-KVTW-X5HUA
W25Z-0K7A-0HXJZ
UH3W-8GPB-2N8ZX
UV6Z-EVMN-KX70Q
5FRY-CQ9X-M3YMA
5500-QJCY-4N9NN
515A-EWUK-346AV
WCBT-5U58-8W357

PL1: Never Blocking [Ralf]
8UUD-1MPY-C1B1B
DHQV-VF0D-QKBCQ
XFKN-KE3V-CY3U2
M9GT-B90W-BC7K2
NK3H-97WY-0JECG
PPQV-FC5U-GFNDM
1JRX-XVAA-3QJJ8
MJ58-P5AZ-AHG7P
F1JW-05N1-GHJ20

PL1: Always Blocking [Ralf]
M19Z-0CR7-6X0HD
DHQV-VF0D-QKBCQ
XFKN-KE3V-CY3U2
M9GT-B90W-BC7K2
NK3H-97WY-0JECG
BRM7-QQQN-0BNJK
1JRX-XVAA-3QJJ8
MJ58-P5AZ-AHG7P
F1JW-05N1-GHJ20

PL2: Hit Anywhere [Ralf]
KZ4Z-6T4N-VZ1ZM
J4B5-PMBK-66UDE
MG1E-Z7HX-2TPU8
UU6U-FC4H-Q4W5V
VV4F-0GKX-8AT8Y
0UTB-1QX3-9VJAY
9QQG-6430-KMFF1
1W8J-CEZU-370KR
32GJ-82EV-HVB53
8P15-TEZZ-7UXNX
KJNC-PP0J-M4TVJ

PL2: Never Blocking [Ralf]
NZVH-63NN-RQFW2
6JE9-7DK4-YYU03
4A6E-QGUJ-VUFPJ
3624-P8XP-V66YP
9TDU-P8C3-5W018
8DA5-MQ3T-GPTNT
YP6T-K8B4-1ACPX
H3FR-5G8H-5C2B6
0GEP-WUFG-BT24M
GX7R-8X43-1MTQR
BK8E-WRAK-7H6A8

PL2: Always Blocking [Ralf]
NPDN-2HXF-0PHPP
6JE9-7DK4-YYU03
4A6E-QGUJ-VUFPJ
3624-P8XP-V66YP
9TDU-P8C3-5W018
THYZ-Q5Q6-FA7MU
YP6T-K8B4-1ACPX
H3FR-5G8H-5C2B6
0GEP-WUFG-BT24M
GX7R-8X43-1MTQR
BK8E-WRAK-7H6A8


Global Character Modifier

Sasuke [Ralf]
04208804 80278xxx

Haku [Ralf]
04208808 80278xxx

Kakashi [Ralf]
0420880C 80278xxx

Rock Lee [Ralf]
04208810 80278xxx

Iruka [Ralf]
04208814 80278xxx

Zabuza [Ralf]
04208818 80278xxx

Sakura [Ralf]
0420881C 80278xxx

Naruto [Ralf]
04208820 80278xxx

Ino [Ralf]
04208824 80278xxx

Shikamaru [Ralf]
04208828 80278xxx

Neji [Ralf]
0420882C 80278xxx

Hinata [Ralf]
04208830 80278xxx

Might Guy [Ralf]
04208834 80278xxx

Kankuro [Ralf]
04208838 80278xxx

Karasu [Ralf]
0420883C 80278xxx

Kiba [Ralf]
04208840 80278xxx

Akamaru [Ralf]
04208844 80278xxx

Gaara [Ralf]
04208848 80278xxx

Orochimaru [Ralf]
0420884C 80278xxx

Oboro [Ralf]
04208850 80278xxx

Mizuki [Ralf]
04208854 80278xxx

Anko [Ralf]
04208858 80278xxx

Jiraiya [Ralf]
0420885C 80278xxx

Choji [Ralf]
04208860 80278xxx

Tenten [Ralf]
04208864 80278xxx

Temari [Ralf]
04208868 80278xxx

Shino [Ralf]
0420886C 80278xxx

Itachi [Ralf]
04208870 80278xxx

Tsunade [Ralf]
04208874 80278xxx

Hiruzen [Ralf]
04208878 80278xxx

Kimimaro [Ralf]
0420887C 80278xxx

Jirobo [Ralf]
04208880 80278xxx

Kidomaru [Ralf]
04208884 80278xxx

Sakon [Ralf]
04208888 80278xxx

Tayuya [Ralf]
0420888C 80278xxx

Kisame [Ralf]
04208890 80278xxx

Sasuke CS2 [Ralf]
04208894 80278xxx

Naruto Kyuubi [Ralf]
04208898 80278xxx

Kabuto [Ralf]
0420889C 80278xxx

Awakened Hinata [Ralf]
042088A0 80278xxx

Tayuya's Doki Demon [Ralf]
042088A4 80278xxx

xxx = Character ID


Character IDs

8CC - Sasuke
8D0 - Haku
8D4 - Kakashi
8D8 - Rock Lee
8DC - Iruka
8E0 - Zabuza
8E4 - Sakura
8E8 - Naruto
8EC - Ino
8F0 - Shikamaru
8F4 - Neji
8F8 - Hinata
8FC - Might Guy
900 - Kankuro
904 - Karasu

908 - Kiba
90C - Akamaru
910 - Gaara
914 - Orochimaru
918 - Oboro
91C - Mizuki
920 - Anko
924 - Jiraiya
928 - Choji
92C - Tenten
930 - Temari
934 - Shino
938 - Itachi
93C - Tsunade
940 - Hiruzen
944 - Kimimaro

948 - Jirobo
94C - Kidomaru
950 - Sakon
954 - Tayuya
958 - Kisame
95C - Sasuke CS2
960 - Naruto Kyuubi
964 - Kabuto
968 - Awakened Hinata
96C - Tayuya's Doki Demon


Replace Oboro With Tayuya [Ralf]
CVV5-7AFJ-397G2
TH05-8WA8-M7WT4

Replace Naruto With Orochimaru (Incl. Story Mode) [Ralf]
1R1U-JD92-Z3MU4
8ZZK-BW3P-00MU0

Replace Naruto With Naruto Kyuubi (Incl. Story Mode) [Ralf]
HTAF-X43K-F510A
BGNR-MP1F-42M4A


Character Replacer (1 Character Version) [Ralf]
04004B54 2C0500xx
04004B58 40820008
04004B5C 38A000yy
04004B60 3C808020
04004B64 4E800020
040400A8 4BFC4AAD
0404032C 4BFC4829

xx/yy = Character IDs

Replaces Character xx with Character yy.

Character Replacer (2 Characters Version) [Ralf]
04004B54 2C0500vv
04004B58 4082000C
04004B5C 38A000ww
04004B60 48000010
04004B64 2C0500xx
04004B68 40820008
04004B6C 38A000yy
04004B70 3C808020
04004B74 4E800020
040400A8 4BFC4AAD
0404032C 4BFC4829

vv/ww = Character 1 IDs
xx/yy = Character 2 IDs

Replaces Character vv with Character ww and Character xx with Character yy.

Character Replacer (3 Characters Version) [Ralf]
04004B54 2C0500tt
04004B58 4082000C
04004B5C 38A000uu
04004B60 48000020
04004B64 2C0500vv
04004B68 4082000C
04004B6C 38A000ww
04004B70 48000010
04004B74 2C0500xx
04004B78 40820008
04004B7C 38A000yy
04004B80 3C808020
04004B84 4E800020
040400A8 4BFC4AAD
0404032C 4BFC4829

tt/uu = Character 1 IDs
vv/ww = Character 2 IDs
xx/yy = Character 3 IDs

Replaces Character tt with Character uu, Character vv with Character ww and
Character xx with Character yy.

Replace Character With Oboro [Ralf]
04004B00 2C0500xx
04004B04 40820014
04004B08 38A00014
04004B0C 2C060001
04004B10 40820008
04004B14 38C00000
04004B18 7C7A1B78
04004B1C 4E800020
040400AC 4BFC4A55
04040330 4BFC47D1

xx = Character ID

Replace Character With Tayuya's Doki Demon [Ralf]
04004B20 2C0500xx
04004B24 40820014
04004B28 38A00029
04004B2C 2C060001
04004B30 40820008
04004B34 38C00000
04004B38 7C9B2378
04004B3C 4E800020
04004B40 2C030000
04004B44 38000000
04004B48 41820008
04004B4C 80030030
04004B50 480A3B8C
040400A4 4BFC4A7D
04040328 4BFC47F9
040A86D8 4BF5C468

xx = Character ID


Character IDs

01 - Sasuke
02 - Haku
03 - Kakashi
04 - Rock Lee
05 - Iruka
06 - Zabuza
07 - Sakura
08 - Naruto
09 - Ino
0A - Shikamaru
0B - Neji
0C - Hinata
0D - Might Guy
0E - Kankuro
0F - Karasu

10 - Kiba
11 - Akamaru
12 - Gaara
13 - Orochimaru
14 - Oboro
15 - Mizuki
16 - Anko
17 - Jiraiya
18 - Choji
19 - Tenten
1A - Temari
1B - Shino
1C - Itachi
1D - Tsunade
1E - Hiruzen
1F - Kimimaro

20 - Jirobo
21 - Kidomaru
22 - Sakon
23 - Tayuya
24 - Kisame
25 - Sasuke CS2
26 - Naruto Kyuubi
27 - Kabuto
28 - Awakened Hinata
29 - Tayuya's Doki Demon


Replace Akamaru With Karasu [Ralf]
EE3N-4T0Q-0JQDR
PZTQ-7X2W-NFXV1
1NQ8-BK09-26HWZ
37K9-4XE5-Q8KP8
Y0GP-RG2R-HH0CR
Y7P1-3TMB-4N8PN
NENJ-E29V-ZN55E
85KF-Q0T1-Y8T24

Replace Naruto, Sasuke & Sakura With Hinata [Ralf]
9AQP-9WTX-X47VW
AU8R-FWXG-W7PMW
MXK5-X4TB-X3HUB
FCQK-JJH9-6QZ95
Z8FR-DFAQ-EUYV7
Z1VW-RYB8-VJH02
5FKE-2171-WPVM6
VHTJ-97MP-YBJ1E
MPR4-BGF6-1Q290
ZVVZ-1NP9-CXPKG
P798-Y04R-WZ10P
496X-9M4G-U7Q8Y
TKZ4-J5G4-5957K
ZV3Y-3TMZ-Q1AM9
NENJ-E29V-ZN55E
85KF-Q0T1-Y8T24

Replace Sakura With Oboro [Ralf]
G649-ANUZ-B5NBQ
EFEZ-UZ54-CY21C
KYQ4-DCQD-EVZK7
A2MW-P7FP-DCA30
FYEE-DFCD-TUKCK
RUZ8-6XTH-7CR7Y
6VDD-55GD-8A7M5
ZXMT-970C-V3WX0
DBNW-10Q4-2WTZH
RXNJ-XBKW-HABGV
7FH1-3P9B-HGU7D

Replace Ino With Tayuya's Doki Demon [Ralf]
6W4A-VXCX-D0RVG
FK1K-DV5P-P1YBM
437V-N7J4-BG1FV
JGBT-RCC0-WFV6F
Q5CM-MAFY-94T6C
ZYC9-KVW1-QRG0U
CWD9-14J9-JMDTM
05U7-GM5F-FZFNZ
JBAY-HJR4-WUD0G
GHJW-4BUQ-50821
J1TB-66AK-VDNDP
2UXF-YU6W-HJ4NC
0ZEQ-ZG5T-EK91J
YY94-JKRP-98GJN
H6MK-1DQN-8B5BN
MT1W-N51M-PJ83P
MP3C-FYF9-01YG1

Post Reply