Red Faction II (GCN/AR/PAL/GERMAN)

Game Hacks, Trainers, Cheats

Moderator: Ralf@gc-forever

Post Reply
Ralf@gc-forever
Posts: 1784
Joined: Sun Mar 16, 2014 9:31 am

Red Faction II (GCN/AR/PAL/GERMAN)

Post by Ralf@gc-forever » Fri Apr 18, 2014 12:54 pm

Red Faction II (German)

[DOL-GRFD78-NOE]; Game-ID: 532

Code: Select all


(m) [Ralf]
WPEU-AFF5-R8KNU
D6Z0-CR7Z-26KEN

16:9 Aspect Ratio (Widescreen) [Ralf]
VVYZ-7U12-7FA2T
HWBB-HT1B-DU423
BTZU-T2H8-2B7HY

Infinite Health [Ralf]
GGZ9-2F8V-38572
KWWP-YYDW-MDFMB
P3UV-T8JG-PVPXT

One Hit Kills Most Enemies [Ralf]
FK6H-NQ99-WWFH5
WMP9-TJ1J-U9Q8A
NU0Z-DYJ0-XBMPV
VPGR-92CF-FXEQY
UY94-9Z9N-DH7GE
YJR2-YECM-R1YJ2
KBX9-6VV6-PBP07
FC93-DAXV-YFTNK

Moon Jump (Hold B) [Ralf]
UG8A-DKB4-3R2C3
BMTZ-K82C-02G53
AU8J-9Q19-X7QYR

Unlock All Cheats [Ralf]
W9G5-6VKJ-34XU4
0EUG-HTZ1-RA10K
M0MC-7YX5-9ZHJH

Infinite Ammo/No Reloads CSP-19 Gun [Ralf]
8788-N11M-PWMCT
RHMK-FQBU-YGBP9
KF9E-7DG8-UJM46
945U-ZRUY-CCFD2

Infinite Ammo/No Reloads CMG-32 MP [Ralf]
W3F0-Q08D-6R2NE
UHU1-Y05U-P44FN
DBYX-1MNK-4P2D1
WNZW-65H2-M1VTT

Infinite Ammo/No Reloads CAS-14 Shotgun [Ralf]
VF0Q-7T63-9K45Y
BNQT-D7XM-YGGMB
N89G-W7B4-ARWNP

Infinite Ammo/No Reloads CMRD-32 Railgun [Ralf]
4BJ1-CCK4-1598G
YQ2M-0C7V-M7PMY

Infinite Ammo/No Reloads INW Rifle [Ralf]
TU6M-WBGJ-TMTY4
QGNH-ABV7-XCJFF
FZU0-ZTE1-TR2DN

Infinite Ammo/No Reloads NGL-8 Grenade Launcher [Ralf]
R78T-YMV3-CMTHV
5BDC-AW84-X9UEN

Infinite Ammo/No Reloads CSR-60 Sniper Rifle [Ralf]
09A0-DKC4-914RD
6PWP-38DC-MNU7Q

Infinite Ammo/No Reloads CGMG-19 Machine Gun [Ralf]
KDDQ-QM2W-WY5H9
NX7G-DBZ2-FB8E6
8K1J-PV4P-UVU6A

Infinite Ammo/No Reloads CAR-72 Assualt Rifle [Ralf]
3GGQ-FEH3-GDMYK
87Z9-EHJY-PWAET

Infinite Ammo/No Reloads AZAF Rocket Launcher [Ralf]
B5XU-61RT-MCHGD
QPEN-HF2Y-3GVH8

Infinite Ammo/No Reloads JF90 Heavy Machine Gun [Ralf]
VDBZ-CFH4-J12XQ
U1FM-7D6A-8NYB2

Infinite Ammo/No Reloads NCMG-44 Nano MP [Ralf]
YETP-CAXP-VEEJ0
F4N0-XQ4N-QYZVT
7WJ6-QWHR-YAWNE
88YJ-BM34-MW1JX

Infinite Ammo/No Reloads NPSR-755 Precision Rifle [Ralf]
1KH4-TMYR-B1P4R
1CJA-JGY6-MDEC0

Infinite Ammo/No Reloads MKAP-97 Anti Personel Weapon [Ralf]
G7RK-XAHC-UV59H
Z5DU-QPMW-XVTX5

Infinite Ammo/No Reloads (All Weapons) [Ralf]
57F5-3CKF-08Y2A
87Z9-EHJY-PWAET
RHMK-FQBU-YGBP9
KF9E-7DG8-UJM46
945U-ZRUY-CCFD2
5BDC-AW84-X9UEN
U1FM-7D6A-8NYB2
UHU1-Y05U-P44FN
DBYX-1MNK-4P2D1
WNZW-65H2-M1VTT
F4N0-XQ4N-QYZVT
QGNH-ABV7-XCJFF
FZU0-ZTE1-TR2DN
1CJA-JGY6-MDEC0
YQ2M-0C7V-M7PMY
QPEN-HF2Y-3GVH8
BNQT-D7XM-YGGMB
N89G-W7B4-ARWNP
NX7G-DBZ2-FB8E6
8K1J-PV4P-UVU6A
6PWP-38DC-MNU7Q
Z5DU-QPMW-XVTX5
7WJ6-QWHR-YAWNE
88YJ-BM34-MW1JX

Have All Weapons (Enter BAX as a cheat code) [Ralf]
2KH1-805J-AU90W
B7V9-4Z8U-57BEW

Language Modifier [Ralf]
04632BB4 000000xx

xx = Language ID

00 - English
01 - German (default)
02 - French

English Language (Uncensored Game) [Ralf]
GRNX-KVQA-2BRQZ
VTY2-1TXM-7ND07

Post Reply