Animal Crossing (GCN/AR/PAL/GERMAN)

Game Hacks, Trainers, Cheats

Moderator: Ralf@gc-forever

Post Reply
Ralf@gc-forever
Posts: 1714
Joined: Sun Mar 16, 2014 9:31 am

Animal Crossing (GCN/AR/PAL/GERMAN)

Post by Ralf@gc-forever » Fri Apr 18, 2014 1:42 pm

Animal Crossing (German)

[DOL-GAFP01-EUR]; Game-ID: 527

Code: Select all


(m) [Ralf]
4XWZ-E4TW-HM4WD
E0GD-38RQ-7HNGZ
XYXH-FG47-JR8E8
JY6M-ZZ19-KUPXH
2VTV-XRVX-TBY81
9EE3-GP04-RH8R5
RNAT-416P-7Y2AW

Enable Debug Mode [Ralf]
ZE9P-GNTC-W4HAF
MQYV-6E19-2ZQEE
QJ3A-0Y2G-D3BZZ
2WGY-WXT5-BV1TX

Debug stuff can be controlled with a second controller plugged into port 2.

Debug Mode On/Off (Press R + DPad Up/Down) [Ralf]
A3NU-JC0P-HZNJ4
WR69-FW8A-DJYT4
0VUY-92VG-YZXMH
YCK6-TY6F-P6EC0
HQHX-WC15-BUJ65

Enable Forest Map Select (Press RESET) [Ralf]
W0NA-PU4C-8R1JW
EQC1-UQQR-7J0BP
VWC6-QB7P-90EHT
FRZE-JH35-WVH2F
4QTC-02C5-R1DE3
0HMV-FRQQ-6XPKX

Press the RESET button once at title screen or twice in-game to activate the
Forest Map Select screen.

Enable Debug Player Select (Press RESET) [Ralf]
FURC-HEBC-UYD79
1786-RT5M-T62NG
VWC6-QB7P-90EHT
FRZE-JH35-WVH2F
4QTC-02C5-R1DE3
0HMV-FRQQ-6XPKX

Enable Debug FlashROM Screen (Press RESET) [Ralf]
GTRA-XWKV-MKZVA
V9Z6-UP8C-NHXUH
VWC6-QB7P-90EHT
FRZE-JH35-WVH2F
4QTC-02C5-R1DE3
0HMV-FRQQ-6XPKX

Replace Train Monkey With Blazel (Beta Villager) [Ralf]
UZP3-Y8GE-69NR4
3HGN-94P0-JXZ9W
BQN2-J6ZX-AV2UQ

16:9 Aspect Ratio (Widescreen) [Ralf]
Y088-BXHN-CRMWG
6Y8Z-8RX9-GF2FB
YJGY-0KZP-RRGW0
TPR1-4D69-MNW2V
C6QH-V73N-5VAQX
C4Z7-98MH-ETDZ9
XB5U-CETB-HVVZY
E9FZ-A3QA-YCERP

Make Game Save Copyable [Ralf]
YBMG-2PP9-021VZ
X2J8-W9HN-3HEJE
RGY0-RNQC-40Y8X
NH26-2519-VTJPM
6M8C-N29E-1Z7JW
XU5Y-MH41-JCGCQ
3UQ5-UQN8-UUCV9

Save your game with activated code. Now you can copy your game save to another
memory card (via GameCube system menu).

Max Friendship [Ralf]
0BB1-VZ9E-6ZT2V
TTCT-AHRA-4XF1B
5BV0-TGKK-KTB0C

No Friendship [Ralf]
PB74-NU7N-4F2QH
TTCT-AHRA-4XF1B
MX17-RV7W-TY6JG

Never Get Resetti [Ralf]
YT5X-MHM1-12WV2
T1WC-UE8X-8ZQTK

Never Have Cockroaches [Ralf]
C42D-AW9X-VHNT9
APQ6-4N6H-1ZZR9
RPY2-F5P3-9FGXV

Always Have Cockroaches [Ralf]
5TTP-V1MX-B5RKV
APQ6-4N6H-1ZZR9
PW0F-62HY-141X9

Weed-B-Gone (Enter House) [Ralf]
1Z9C-KCMC-YF908
7R80-JKEN-ZW5JU

All Items Purchasable (Catalog) [Ralf]
PAAT-KV7T-AWFJV
Z02Y-P11Y-4KC23
8K37-PDGE-GP90E
NG9Y-49CB-F8X6D
28PG-VUFP-B15W8
7XXP-27Y4-R397R

Shop: 24h Open [Ralf]
5P5D-HY67-AD348
PDC4-MQ6C-56538
QFAR-NM2K-PEJPR

Go Anywhere [Ralf]
60ZF-EZ2G-HGV3A
H5KA-QE08-G59GW
GEXU-DWPE-ZAYCX

Go Anywhere On/Off (Press R + DPad Up/Down) [Ralf]
N7U8-BP0W-7VRD7
EZ4R-0T6X-F0226
34V1-495B-AXWEV
WDPV-EX3N-P31G3
8AGP-WR4B-UFCVP
H5KA-QE08-G59GW
GEXU-DWPE-ZAYCX

Walk & Run Faster [Ralf]
J2BQ-ZWHB-7UFQU
HMQV-JNC6-N4MRG
62X3-V64V-AYH3F

Flowers Can't Be Trampled [Ralf]
Z2DV-9XAH-5C712
D44H-5QT1-RBAVR

Clock Always On (Field) [Ralf]
67MA-KBZT-VT3K1
KQ3T-DFDY-XFXZK

Clock Always Off (Field) [Ralf]
9D5H-72CR-UYU92
ZHD4-3K2P-CEVGR

Draw Process Bar [Ralf]
TND2-332C-N1008
2WRH-4F2P-46VWT
0WGN-8G7N-BHZ7V
JJGR-54PZ-1Z8P0

Enable 60Hz Mode (Incl. NES Games) [Ralf]
HMAY-MJDC-V21RD
5TVM-W4M4-YJWKM
8XFK-51JD-ADN4E
CTB5-2QWC-U1W1Q
E71D-N61Q-H6TQK
EXBW-X68Q-00H4K
Y6F1-CGTN-R3UPJ
1XN1-BH6X-A99JV
E9FZ-A3QA-YCERP

Enable 60Hz Mode (Except NES Games) [Ralf]
5DB1-PHY1-X4PV2
8XFK-51JD-ADN4E
CTB5-2QWC-U1W1Q
1Q23-CFRK-Z9RWN
AN93-GY81-JZU87
EXBW-X68Q-00H4K
Y6F1-CGTN-R3UPJ
1XN1-BH6X-A99JV
E9FZ-A3QA-YCERP

Enable NES Emulator Filer Mode [Ralf]
NPX3-J5JN-8TVFP
3UX7-TUXD-UGZCM
KEK6-CTUM-GNBGK
V9Y6-J9EH-Y9FNY
9WVM-R0Z4-EE4N4
0CU5-CVV2-HV3D7

Filer Mode Control Keys:

R        = Filer Mode On/Off
B        = Auto Demo Mode
DPad Up/Down  = Previous/Next Game
DPad Left/Right = Jump to Clu Clu Land

Camera Modifier (Press L + DPad Up/Down/Left) [Ralf]
P5A2-WHC2-EW15B
5PD4-6CUK-VPWCN
JRHJ-8V1M-B2XUD
FJ7B-94RB-RMUM8
DCE1-B0E4-VETJF
9EJM-VV9V-NFDQ1
KPWY-BRFT-HQ2B2
R9PX-9XGX-1QPD2
32BF-DMH5-ZHDYD
2R4J-BCBD-2AEA1
E9FZ-A3QA-YCERP
EGNF-XCXH-AGYJV
PW80-A0H8-C713Y
0X4D-AA0Y-7F592
CWDH-A6GZ-FDEHF

L + DPad Up  = Zoom In
L + DPad Down = Zoom Out
L + DPad Left = Normal/Reset & Activate Code

Player Size Modifier (Press R + DPad Up/Down/Left) [Ralf]
BBWB-92DM-P96UV
CTB5-2QWC-U1W1Q
Q8WN-JW2T-FW525
B07N-U3WY-AUABZ
BKDT-MUNQ-T3KHR
F9DA-6T38-GVRN4
J5RH-AC5R-4TKGJ
53AB-C1J5-ACHT7
ZNHB-RBTC-TY084
E9FZ-A3QA-YCERP
62EU-Y89P-79UGX
AVP5-NDP7-KMVC9
7PP7-6E7F-E27CP
WR69-FW8A-DJYT4
EFZF-BHDV-TN3WW
YCK6-TY6F-P6EC0
07YX-WZ7T-33Y9P

R + DPad Up  = Grow
R + DPad Down = Shrink
R + DPad Left = Normal/Reset & Activate Code


Player 1 Codes

Infinite Bells [Ralf]
F1HM-XQJZ-VWMBF
HWAT-AQCM-R9YYR
C0C6-DRUX-KC9RT

Full Bank Account [Ralf]
ZG6Q-FH0M-XF8K5
CP19-83F8-DYWAY

100% Full Nooks Catalog [Ralf]
URTN-X3D3-GWE1F
TA26-ZF88-V4UKV
HCJR-QMTR-5N9V9

Quick Nook Upgrade [Ralf]
NBTV-AUPV-QCMG3
ZJT4-6MV3-NU1YH

Have Rare NES Games In Inventory [Ralf]
XYPY-Y1K5-Z9Q3F
2467-1FN2-7RG8P
WZJW-68K5-QNP98
Z41G-3CC9-PR0FN


Player 2 Codes

Infinite Bells [Ralf]
G5D7-RV15-UA748
9ABH-U7UY-BUE73
A05J-ZPDC-7V12V

Full Bank Account [Ralf]
HZWF-RAU6-HH2KU
6ZKB-XMGZ-NERQT

100% Full Nooks Catalog [Ralf]
H676-N059-6ZFYB
CBEF-GGWB-DYUB2
BPW9-HQ0J-EDPBZ

Quick Nook Upgrade [Ralf]
EK1J-JJD5-FUTFH
B7YG-F5J1-C40PY

Have Rare NES Games In Inventory [Ralf]
NR4W-B5YM-CPN1D
YE1W-5CJ7-D4ZWY
UVQ4-Y9QV-JFNU9
7H7Q-CCME-YYMX1


Player 3 Codes

Infinite Bells [Ralf]
R14U-6GBF-FAQFD
8N93-7E68-Y5HVP
N6PC-RKNN-NVQXJ

Full Bank Account [Ralf]
W4EG-Y5K7-CGRDF
NR32-11GY-HCJ57

100% Full Nooks Catalog [Ralf]
EXCM-N7GZ-U9KQD
D7G5-6XQU-MGJM4
18GU-X4K5-TGUG9

Quick Nook Upgrade [Ralf]
5UQH-UQA4-4K1PT
9HZY-C6A6-BVB3D

Have Rare NES Games In Inventory [Ralf]
3ZDD-EUXP-26H0E
9N7T-4GNT-11NR5
4QDN-KTWB-0M4T4
X12J-4TT2-ZDWZJ


Player 4 Codes

Infinite Bells [Ralf]
U54Y-0P8E-3AVXG
EH89-K4KB-90RHY
4E9Q-RZWQ-VZVZC

Full Bank Account [Ralf]
E063-XF6B-UWE3U
9QE3-6R5K-XV5VH

100% Full Nooks Catalog [Ralf]
1F8H-AAQC-7TUB3
NWH7-8V62-YDZRG
RRF0-314U-CJTMC

Quick Nook Upgrade [Ralf]
YG60-YB5Q-7TCWP
D746-ZEZ1-45P8C

Have Rare NES Games In Inventory [Ralf]
YEJR-345M-XZZMJ
KVCE-AED1-7954G
9VYX-Z1M1-J70QF
4V2A-5GHU-Y34YT


Theme Song Codes

Alternative Song 1 [Ralf]
1FAR-XUX9-XW89V
W8GW-8GN4-VXWUJ
GXQA-96PN-MH6YT

Alternative Song 2 [Ralf]
3432-J6V3-DTHD7
DAR9-3ANB-RJC97
AVBP-ZHXU-RDG03

Alternative Song 3 [Ralf]
8TW2-C91B-MRCFR
FWZY-ETZV-58WQZ
AR7Z-WMCR-K2A9E

Alternative Song 4 [Ralf]
4V8U-P6XD-ZH4W0
EA1U-7PGM-C6UK9
XBJ8-1T4R-Z7RPH

Cartoon Song 1 [Ralf]
HKY4-GJEU-DN0GR
R0W0-5E9M-8R2T8
CTWU-ACEY-1JKE1

Cartoon Song 2 [Ralf]
RT8E-JU44-XU2T1
9Q05-JHPA-YJ0M8
0HPR-A7ZE-63RQC

Cartoon Song 3 [Ralf]
10P5-X277-4T1H0
4UUR-019R-HVBU0
8CGR-J60G-0GH3C

Cute Song [Ralf]
AQMQ-CPAF-DJ59F
BETX-3C8G-9KA21
28ND-1MVH-CVHWC

Default Song [Ralf]
1DG4-K6H0-CCYG5
BF68-EFZ1-QQ661
H2ZF-2F9X-49E7R

Holiday Song 1 [Ralf]
86T1-V6JW-GJVY2
7GVP-FEV5-NK7B0
07UN-Y047-WYQZU

Holiday Song 2 [Ralf]
DYA7-4UVB-FRXMZ
09XA-0RH9-ZQUUZ
34MK-XYVP-2X91E

Holiday Song 3 [Ralf]
46J3-V4BB-J5B1J
QXP1-A9PM-1H53V
574F-W4D3-TZFNJ

Movie Song 1 [Ralf]
69AE-TR1D-XXR88
625D-DR2Z-ME4ZJ
CMA4-HJ9A-WK5WV

Movie Song 2 [Ralf]
3JNH-Z82K-YGUY1
Y9W8-4BBJ-2XHXJ
FAMP-WFEU-K6K1G

Movie Song 3 [Ralf]
QZ4F-0HGY-BEAXU
BDD8-F3TG-CZ7G2
6XW8-F8Z3-D5XPA

Patriotic Song [Ralf]
UG3D-RKGM-F98T1
JQ51-H1FQ-RGFQU
TB9M-1NJP-FJQ3N


Player 1 Item Slot Modifiers [Ralf]
030FA268 0000xxxx - Slot 1
030FA26A 0000xxxx - Slot 2
030FA26C 0000xxxx - Slot 3
030FA26E 0000xxxx - Slot 4
030FA270 0000xxxx - Slot 5
030FA272 0000xxxx - Slot 6
030FA274 0000xxxx - Slot 7
030FA276 0000xxxx - Slot 8
030FA278 0000xxxx - Slot 9
030FA27A 0000xxxx - Slot 10
030FA27C 0000xxxx - Slot 11
030FA27E 0000xxxx - Slot 12
030FA280 0000xxxx - Slot 13
030FA282 0000xxxx - Slot 14
030FA284 0000xxxx - Slot 15

Player 2 Item Slot Modifiers [Ralf]
030FC6A8 0000xxxx - Slot 1
030FC6AA 0000xxxx - Slot 2
030FC6AC 0000xxxx - Slot 3
030FC6AE 0000xxxx - Slot 4
030FC6B0 0000xxxx - Slot 5
030FC6B2 0000xxxx - Slot 6
030FC6B4 0000xxxx - Slot 7
030FC6B6 0000xxxx - Slot 8
030FC6B8 0000xxxx - Slot 9
030FC6BA 0000xxxx - Slot 10
030FC6BC 0000xxxx - Slot 11
030FC6BE 0000xxxx - Slot 12
030FC6C0 0000xxxx - Slot 13
030FC6C2 0000xxxx - Slot 14
030FC6C4 0000xxxx - Slot 15

Player 3 Item Slot Modifiers [Ralf]
030FEAE8 0000xxxx - Slot 1
030FEAEA 0000xxxx - Slot 2
030FEAEC 0000xxxx - Slot 3
030FEAEE 0000xxxx - Slot 4
030FEAF0 0000xxxx - Slot 5
030FEAF2 0000xxxx - Slot 6
030FEAF4 0000xxxx - Slot 7
030FEAF6 0000xxxx - Slot 8
030FEAF8 0000xxxx - Slot 9
030FEAFA 0000xxxx - Slot 10
030FEAFC 0000xxxx - Slot 11
030FEAFE 0000xxxx - Slot 12
030FEB00 0000xxxx - Slot 13
030FEB02 0000xxxx - Slot 14
030FEB04 0000xxxx - Slot 15

Player 4 Item Slot Modifiers [Ralf]
03100F28 0000xxxx - Slot 1
03100F2A 0000xxxx - Slot 2
03100F2C 0000xxxx - Slot 3
03100F2E 0000xxxx - Slot 4
03100F30 0000xxxx - Slot 5
03100F32 0000xxxx - Slot 6
03100F34 0000xxxx - Slot 7
03100F36 0000xxxx - Slot 8
03100F38 0000xxxx - Slot 9
03100F3A 0000xxxx - Slot 10
03100F3C 0000xxxx - Slot 11
03100F3E 0000xxxx - Slot 12
03100F40 0000xxxx - Slot 13
03100F42 0000xxxx - Slot 14
03100F44 0000xxxx - Slot 15

Dump Slot Modifiers [Ralf]
0310DA94 0000xxxx - Slot 1
0310DA96 0000xxxx - Slot 2
0310DA98 0000xxxx - Slot 3
0310DA9A 0000xxxx - Slot 4
0310DAB4 0000xxxx - Slot 5
0310DAB6 0000xxxx - Slot 6
0310DAB8 0000xxxx - Slot 7
0310DABA 0000xxxx - Slot 8
0310DAD4 0000xxxx - Slot 9
0310DAD6 0000xxxx - Slot 10
0310DAD8 0000xxxx - Slot 11
0310DADA 0000xxxx - Slot 12
0310DAF4 0000xxxx - Slot 13
0310DAF6 0000xxxx - Slot 14
0310DAF8 0000xxxx - Slot 15
0310DAFA 0000xxxx - Slot 16


No Background Music [Ralf]
ZY02-284C-EQCM3
RNT0-9QZF-11RA2
8HN1-1DNP-XZ8GH
B0GJ-3ABN-7NP1R

Background Music Volume Modifier [Ralf]
0C0144D8 FFE00890
040144D8 C3E2807C
0422D3FC xxxxxxxx

xxxxxxxx = Volume (IEEE-754 SP Floating-Point Number)

00000000 -  0%
3F000000 - 50%
3F800000 - 100%


Player 1 Tan Modifier [Ralf]
010FC5C8 000000xx

Player 2 Tan Modifier [Ralf]
010FEA08 000000xx

Player 3 Tan Modifier [Ralf]
01100E48 000000xx

Player 4 Tan Modifier [Ralf]
01103288 000000xx

xx = Tan 00 .. 08 (Max)


Player 1 Max Tan [Ralf]
51HJ-03YT-B6D88
581E-CRAA-AWBTH


Player 1 Gender & Face Modifier [Ralf]
030FA214 0000xxyy

Player 2 Gender & Face Modifier [Ralf]
030FC654 0000xxyy

Player 3 Gender & Face Modifier [Ralf]
030FEA94 0000xxyy

Player 4 Gender & Face Modifier [Ralf]
03100ED4 0000xxyy

xx = Gender (00 = Boy, 01 = Girl)
yy = Face  (00 .. FF)


Season Modifier (GFX Only) [Ralf]
8C006A90 88FF0330
04003960 386000xx
04003964 54661838
04003968 48D327E0
00000000 40000000
04D36144 4B2CD81C

xx = Season


Seasons

00 - Winter (01. Jan - 03. Feb)
01 - Winter (04. Feb - 17. Feb)
02 - Winter (18. Feb - 24. Feb)
03 - Spring (25. Feb - 31. Mar)
04 - Spring (01. Apr - 08. Apr)
05 - Spring (09. Apr - 25. May)
06 - Summer (26. May - 22. Jul)
07 - Summer (23. Jul - 31. Aug)
08 - Summer (01. Sep - 15. Sep)
09 - Autumn (16. Sep - 30. Sep)
0A - Autumn (01. Oct - 15. Oct)
0B - Autumn (16. Oct - 29. Oct)
0C - Autumn (30. Oct - 12. Nov)
0D - Autumn (13. Nov - 28. Nov)
0E - Autumn (29. Nov - 09. Dec)
0F - Winter (10. Dec - 17. Dec)
10 - Winter (18. Dec - 25. Dec)
11 - Winter (26. Dec - 31. Dec)


Endless Summer [Ralf]
VMQU-50UP-WX31W
CTB5-2QWC-U1W1Q
7AD4-RVGG-BM246
Q8DZ-HHQC-NN5ZC
C18V-15VH-5Y9N5
E9FZ-A3QA-YCERP
2184-VVHX-3J6CJ


Villager Model Replacer [Ralf]
8C006A90 88FF0330
040051A0 3C600001
040051A4 3863xxxx
040051A8 7C032040
040051AC 7C832378
040051B0 4082000C
040051B4 3C600001
040051B8 3863yyyy
040051BC 4E800020
00000000 40000000
04E7607C 4B18F125
04E815AC 4B183BF5

Replaces villager model xxxx with model yyyy.


Villager Model Modifier [Ralf]
8C006A90 88FF0330
040051A0 3C600001
040051A4 3863xxxx
040051A8 4E800020
00000000 40000000
04E7607C 4B18F125
04E815AC 4B183BF5

xxxx = Villager Model ID


Regular Villager Model IDs

E000 - Jens (Katze)
E001 - Bianca (Katze)
E002 - Miezi (Katze)
E003 - Kiki (Katze)
E004 - Tanja (Katze)
E005 - Kabuki (Katze)
E006 - Zita (Katze)
E007 - Monique (Katze)
E008 - Stefan (Katze)
E009 - Franka (Katze)
E00A - Katja (Katze)
E00B - Timo (Katze)
E00C - Sophie (Katze)
E00D - Hortense (Ameisenbär)
E00E - Zoe (Ameisenbär)
E00F - Mathilda (Ameisenbär)

E010 - Theo (Ameisenbär)
E011 - Hilde (Ameisenbär)
E012 - Torsten (Bär)
E013 - Chang (Bär)
E014 - Nicki (Bär)
E015 - Nathan (Bär)
E016 - Ernst (Bär)
E017 - Mandy (Bär)
E018 - Ursula (Bär)
E019 - Gerald (Bär)
E01A - Pia (Bär)
E01B - Jan (Vogel)
E01C - Twiggy (Vogel)
E01D - Armin (Vogel)
E01E - Iris (Vogel)
E01F - Ansgar (Vogel)

E020 - Otto (Vogel)
E021 - Jule (Vogel)
E022 - Anna (Vogel)
E023 - Helge (Vogel)
E024 - Meik (Vogel)
E025 - Paco (Kuh)
E026 - Carlos (Kuh)
E027 - Konrad (Huhn)
E028 - Margot (Huhn)
E029 - Hektor (Huhn)
E02A - Waldemar (Huhn)
E02B - Gisela (Huhn)
E02C - Harald (Huhn)
E02D - Loretta (Huhn)
E02E - Helene (Huhn)
E02F - Vladimir (Bär)

E030 - Michael (Bär)
E031 - Bärbel (Bär)
E032 - Bernd (Bär)
E033 - Mona (Bär)
E034 - Bertram (Bär)
E035 - Linda (Bär)
E036 - Toni (Bär)
E037 - Birte (Bär)
E038 - Patricia (Kuh)
E039 - Petunia (Kuh)
E03A - Karla (Kuh)
E03B - Heidi (Kuh)
E03C - Markus (Alligator)
E03D - Tilmann (Alligator)
E03E - Ruth (Alligator)
E03F - Keks (Hund)

E040 - Bienchen (Hund)
E041 - Doris (Hund)
E042 - Viktor (Hund)
E043 - Isolde (Hund)
E044 - Agnes (Hund)
E045 - Hasso (Hund)
E046 - Bill (Ente)
E047 - Erika (Ente)
E048 - Kalle (Ente)
E049 - Helmut (Ente)
E04A - Erwin (Ente)
E04B - Quacks (Ente)
E04C - Paolo (Elefant)
E04D - Bastian (Elefant)
E04E - Axel (Elefant)
E04F - Emma (Frosch)

E050 - Paul (Frosch)
E051 - Warzi (Frosch)
E052 - Jacques (Frosch)
E053 - Nele (Frosch)
E054 - Liliane (Frosch)
E055 - Jörg (Frosch)
E056 - Knuth (Frosch)
E057 - Tarno (Frosch)
E058 - Robbi (Frosch)
E059 - Prinz (Frosch)
E05A - Jeanette (Frosch)
E05B - Hennes (Ziege)
E05C - Anette (Ziege)
E05D - Georg (Ziege)
E05E - Siggi (Ziege)
E05F - Sven (Ziege)

E060 - Wilma (Ziege)
E061 - Jane (Gorilla)
E062 - Alfredo (Gorilla)
E063 - Ludwig (Gorilla)
E064 - Manfred (Gorilla)
E065 - Winfried (Flußpferd)
E066 - Christin (Flußpferd)
E067 - Berta (Flußpferd)
E068 - Emil (Pferd)
E069 - Walli (Pferd)
E06A - Zara (Pferd)
E06B - Hermann (Pferd)
E06C - Birgit (Pferd)
E06D - Claire (Pferd)
E06E - Rudi (Pferd)
E06F - Carola (Känguruh)

E070 - Marga (Känguruh)
E071 - Marie (Känguruh)
E072 - Kerstin (Känguruh)
E073 - Elke (Känguruh)
E074 - Astrid (Känguruh)
E075 - Silke (Koala)
E076 - Heribert (Koala)
E077 - Oskar (Koala)
E078 - Ute (Koala)
E079 - Heike (Koala)
E07A - Rex (Löwe)
E07B - Daniel (Löwe)
E07C - Leopold (Löwe)
E07D - Samson (Maus)
E07E - Susi (Maus)
E07F - Dora (Maus)

E080 - Pablo (Maus)
E081 - Renate (Maus)
E082 - Ricky (Maus)
E083 - Eva (Maus)
E084 - Rafael (Maus)
E085 - Carmen (Maus)
E086 - Ottfried (Krake)
E087 - Sandra (Strauß)
E088 - Lutz (Strauß)
E089 - Verona (Strauß)
E08A - Isabella (Strauß)
E08B - Apollo (Raubvogel)
E08C - Balduin (Raubvogel)
E08D - Enrique (Raubvogel)
E08E - Adelheid (Raubvogel)
E08F - Adrian (Raubvogel)

E090 - Roland (Pinguin)
E091 - Sonja (Pinguin)
E082 - Hauke (Pinguin)
E093 - Cube (Pinguin)
E094 - Puck (Pinguin)
E095 - Judith (Pinguin)
E096 - Frieda (Pinguin)
E097 - Oink (Schwein)
E098 - Luzie (Schwein)
E099 - Schwarte (Schwein)
E09A - Hugo (Schwein)
E09B - Ede (Schwein)
E09C - Sabrina (Schwein)
E09D - Silvio (Schwein)
E09E - Larissa (Schwein)
E09F - Rolo (Schwein)

E0A0 - Bolle (Schwein)
E0A1 - Mimmi (Kaninchen)
E0A2 - Gustl (Kaninchen)
E0A3 - Gaston (Kaninchen)
E0A4 - Koko (Kaninchen)
E0A5 - Gabi (Kaninchen)
E0A6 - Doro (Kaninchen)
E0A7 - Aki (Kaninchen)
E0A8 - Philip (Kaninchen)
E0A9 - Claude (Kaninchen)
E0AA - Frank (Nashorn)
E0AB - Atze (Nashorn)
E0AC - Roswitha (Nashorn)
E0AD - Dolly (Schaf)
E0AE - Felix (Eichhörnchen)
E0AF - Hanne (Eichhörnchen)

E0B0 - Pia (Eichhörnchen)
E0B1 - Noisette (Eichhörnchen)
E0B2 - Ronny (Eichhörnchen)
E0B3 - Rudolf (Eichhörnchen)
E0B4 - Marika (Eichhörnchen)
E0B5 - Knuspi (Eichhörnchen)
E0B6 - Tristan (Tiger)
E0B7 - Boris (Tiger)
E0B8 - Tamara (Tiger)
E0B9 - Lupo (Wolf)
E0BA - Freya (Wolf)
E0BB - Sascha (Wolf)
E0BC - Volker (Ente)
E0BD - Marina (Ente)
E0BE - Weber (Wolf)
E0BF - Rüdiger (Nashorn)

E0C0 - Rolf (Kuh)
E0C1 - Marius (Kuh)
E0C2 - Norbert (Flußpferd)
E0C3 - Olga (Elefant)
E0C4 - Strolch (Hund)
E0C5 - Bea (Hund)
E0C6 - Biggi (Flußpferd)
E0C7 - Richi (Flußpferd)
E0C8 - Lulu (Flußpferd)
E0C9 - Klara (Eichhörnchen)
E0CA - Hörnchen (Eichhörnchen)
E0CB - Elfi (Elefant)
E0CC - Frauke (Elefant)
E0CD - Ali (Alligator)
E0CE - Lotta (Kaninchen)
E0CF - Edith (Schaf)

E0D0 - Babsi (Schaf)
E0D1 - Grimm (Wolf)
E0D2 - Olivia (Ente)
E0D3 - Daune (Ente)
E0D4 - Stella (Schaf)
E0D5 - Lana (Schaf)
E0D6 - Wulle (Schaf)
E0D7 - Rosi (Hund)
E0D8 - Sissi (Ente - Insulaner)
E0D9 - Nico (Kaninchen - Insulaner)
E0DA - Ricarda (Eichhörnchen - Insulaner)
E0DB - Caspar (Frosch - Insulaner)
E0DC - Dieter (Löwe - Insulaner)
E0DD - Max (Ente - Insulaner)
E0DE - Elena (Elefant - Insulaner)
E0DF - Flo (Vogel - Insulaner)

E0E0 - Fritz (Wolf - Insulaner)
E0E1 - Amalie (Maus - Insulaner)
E0E2 - Annerose (Pferd - Insulaner)
E0E3 - Mareile (Huhn - Insulaner)
E0E4 - Finchen (Koala - Insulaner)
E0E5 - Jürgen (Gorilla - Insulaner)
E0E6 - Gisbert (Tiger - Insulaner)
E0E7 - Regina (Bär - Insulaner)
E0E8 - Claudia (Bär)
E0E9 - Jonas (Schwein - Insulaner)
E0EA - Kleo (Katze - Insulaner)
E0EB - Julian (Katze)


Special Villager Model IDs

D000 - Winci (Walross)
D001 - Reiner (Fuchs)
D002 - Grazia (Giraffe)
D003 - Pelly (Pelikan)
D004 - Olli (Katze)
D005 - Olli (Katze)
D006 - Aziza (Kamel)
D007 - Siegrid (Schwein - Rucksack)
D008 - Tom Nook (Waschbär - Blaue Schürze)
D009 - Tom Nook (Waschbär - Gestreiftes Hemd)
D00A - Tom Nook (Waschbär - Weiße Schürze)
D00B - Tom Nook (Waschbär - Blauer Anzug)
D00C - Smeralda (Katze)
D00D - Harry (Hund)
D00E - Flip (Affe)
D00F - Chris (Rentier)

D010 - Wuff (Hund)
D011 - Peter (Pelikan)
D012 - Peggy (Pelikan)
D013 - Reiner (Fuchs)
D014 - Tom Nook (Waschbär - Blaue Schürze)
D015 - Tom Nook (Waschbär - Gestreiftes Hemd)
D016 - Tom Nook (Waschbär - Weiße Schürze)
D017 - Tom Nook (Waschbär - Blauer Anzug)
D018 - K.K. Slider (Hund)
D019 - Tom Nook (Waschbär - Blaue Schürze)
D01A - Tom Nook (Waschbär - Gestreiftes Hemd)
D01B - Tom Nook (Waschbär - Weiße Schürze)
D01C - Tom Nook (Waschbär - Blauer Anzug)
D01D - Bartholo (Biber)
D01E - Tom Nook (Waschbär - Gestreifte Schürze)
D01F - K.K. Slider (Hund)

D020 - Jakob (Kürbiskopf)
D021 - Jakob (Kürbiskopf)
D022 - Jakob (Kürbiskopf)
D023 - Jakob (Kürbiskopf)
D024 - Jakob (Kürbiskopf)
D025 - Jakob (Kürbiskopf)
D026 - Nepp (Waschbär)
D027 - K.K. Slider (Hund)
D028 - K.K. Slider (Hund)
D029 - K.K. Slider (Hund)
D02A - K.K. Slider (Hund)
D02B - K.K. Slider (Hund)
D02C - Reiner (Fuchs - Gestreifte Schürze)
D02D - K.K. Slider (Hund)
D02E - K.K. Slider (Hund)
D02F - K.K. Slider (Hund)

D030 - K.K. Slider (Hund)
D031 - K.K. Slider (Hund)
D032 - K.K. Slider (Hund)
D033 - K.K. Slider (Hund)
D034 - K.K. Slider (Hund)
D035 - K.K. Slider (Hund)
D036 - K.K. Slider (Hund)
D037 - Schlepp (Waschbär)
D038 - Siegrid (Schwein)
D039 - Reiner (Fuchs)
D03A - Tom Nook (Waschbär - Gestreifte Schürze)
D03B - Tom Nook (Waschbär - Gestreifte Schürze)
D03C - Tom Nook (Waschbär - Gestreifte Schürze)
D03D - Smeralda (Katze)
D03E - Mr. Resetti (Maulwurf)
D03F - K.K. Slider (Hund)

D040 - K.K. Slider (Hund)
D041 - K.K. Slider (Hund)
D042 - K.K. Slider (Hund)
D043 - K.K. Slider (Hund)
D044 - K.K. Slider (Hund)
D045 - K.K. Slider (Hund)
D046 - K.K. Slider (Hund)
D047 - K.K. Slider (Hund)
D048 - K.K. Slider (Hund)
D049 - K.K. Slider (Hund)
D04A - K.K. Slider (Hund)
D04B - K.K. Slider (Hund)
D04C - K.K. Slider (Hund)
D04D - K.K. Slider (Hund)
D04E - Harry (Hund - Trainingsanzug)
D04F - K.K. Slider (Hund)

D050 - K.K. Slider (Hund)
D051 - K.K. Slider (Hund)
D052 - K.K. Slider (Hund)
D053 - K.K. Slider (Hund)
D054 - K.K. Slider (Hund)
D055 - K.K. Slider (Hund)
D056 - K.K. Slider (Hund)
D057 - K.K. Slider (Hund)
D058 - K.K. Slider (Hund)
D059 - K.K. Slider (Hund)
D05A - K.K. Slider (Hund)
D05B - K.K. Slider (Hund)
D05C - K.K. Slider (Hund)
D05D - K.K. Slider (Hund)
D05E - K.K. Slider (Hund)
D05F - K.K. Slider (Hund)

D060 - K.K. Slider (Hund)
D061 - K.K. Slider (Hund)
D062 - K.K. Slider (Hund)
D063 - K.K. Slider (Hund)
D064 - Gulliver (Pelikan)
D065 - Mr. Resetti (Maulwurf)
D066 - K.K. Slider (Hund)
D067 - Flip (Affe)
D068 - Mr. Resetti (Maulwurf)
D069 - Mr. Resetti (Maulwurf)
D06A - K.K. Slider (Hund)
D06B - Mr. Resetti (Maulwurf)
D06C - Blazel (Eichhörnchen - Beta)
D06D - Eugen (Eule)
D06E - Törtel (Schildkröte)
D06F - Buhu (Geist)

D070 - Tina (Igel)
D071 - Sina (Igel)
D072 - Käpten (Schildkröte)
D073 - K.K. Slider (Hund)
D074 - Törtel (Schildkröte)
D075 - Blanka (Katze)
D076 - Blanka (Katze)
D077 - K.K. Slider (Hund)
D078 - Törtel (Schildkröte)
D079 - Jakob (Kürbiskopf)
D07A - Flip (Affe)
D07B - Gulliver (Pelikan)
D07C - Mr. Resetti (Maulwurf)
D07D - Mr. Resetti (Maulwurf)
D07E - Don Resetti (Maulwurf)
D07F - Törtel (Schildkröte)

D080 - Mr. Resetti (Maulwurf)
D081 - Mr. Resetti (Maulwurf - Schwarzer Anzug)
D082 - K.K. Slider (Hund)
D083 - K.K. Slider (Hund)
D084 - K.K. Slider (Hund)
D085 - K.K. Slider (Hund)
D086 - K.K. Slider (Hund)
D087 - Törtel (Schildkröte)
D088 - K.K. Slider (Hund)
D089 - K.K. Slider (Hund)
D08A - K.K. Slider (Hund)
D08B - K.K. Slider (Hund)
D08C - K.K. Slider (Hund)
D08D - Gernod (Truthahn)
D08E - Mamo (Brunnengeist - Unsichtbar)
D08F - K.K. Slider (Hund)


Replace All Villager Models With Don Resetti Model [Ralf]
0PUQ-Y5AJ-EZ4FZ
CTB5-2QWC-U1W1Q
79R3-1X4P-8PGM1
F6FY-5B2H-VDDMC
J8C5-9UZE-QZ2QY
E9FZ-A3QA-YCERP
VYHA-DEJ5-XPP1G
Q8J9-NXZB-PADJ0

Replace Museum Owl Model With K.K. Slider Model [Ralf]
432G-5WJN-KGBTT
CTB5-2QWC-U1W1Q
79R3-1X4P-8PGM1
R3UM-AWBH-J9EMR
NDWY-J6BV-G60NQ
D59E-KT6R-PR4KE
96T3-EDH7-Y0RBP
3WAB-MJ53-8RH9Z
7XP8-W3V2-60ZG4
1T0D-1HU8-H1WUG
E9FZ-A3QA-YCERP
VYHA-DEJ5-XPP1G
Q8J9-NXZB-PADJ0

Random Villager Models [Ralf]
E4KW-6EU2-JP3Z1
CTB5-2QWC-U1W1Q
FV2H-V5EK-KTV8F
TF93-RT3J-T5K5H
VT9D-ZT85-J3YM8
HP6F-X8PJ-6N72M
E9FZ-A3QA-YCERP
VYHA-DEJ5-XPP1G
Q8J9-NXZB-PADJ0

Model Replacer

Image
Attachments
AC_Model_Replacer.jpg
(65.25 KiB) Not downloaded yet
Ralf@gc-forever
Posts: 1714
Joined: Sun Mar 16, 2014 9:31 am

Re: Animal Crossing (GCN/AR/PAL/GERMAN)

Post by Ralf@gc-forever » Wed Jun 01, 2016 2:13 pm

Code: Select all


16:9 Aspect Ratio v2 (Widescreen) [Ralf]
32ZQ-TRRV-YBEQ4
6Y8Z-8RX9-GF2FB
YJGY-0KZP-RRGW0
TPR1-4D69-MNW2V
C6QH-V73N-5VAQX
C4Z7-98MH-ETDZ9
XB5U-CETB-HVVZY
0UGN-FE6G-NBY08
Q3KR-U41D-T1HB0
E9FZ-A3QA-YCERP

Incl. Screen Fader Fix

Insects: Purely Random Encounters [Ralf]
JAK0-VZ82-BJVB9
KEKW-Z95P-PE5J5
NX7D-5CH4-HDXX2
3TQU-ZCB2-YBGDH
N0UW-MD6J-RXM6R
GA81-ATUN-U5N6H
TB5Q-2W17-JZB9M
7T9A-H6MD-FXAH7
90D0-R154-896VR
9UCR-P2H7-VJH9F
F1QM-RV00-ENJGC
E9FZ-A3QA-YCERP

Fishes: Purely Random Encounters [Ralf]
7YJH-ARK7-8D9NA
KEKW-Z95P-PE5J5
KXKA-R8TD-024AZ
6EWW-DHT9-FZKH1
KUZU-1U7R-HJ2RA
HT43-WNE4-MX3C0
FPZT-KH36-9X9XA
DX9Z-YXPR-0X0FN
0ADV-ANHB-HMRX2
32U8-VPYX-DBMUD
R150-NBJ3-MDBRN
E9FZ-A3QA-YCERP


Insect Encounter Modifier [Ralf]
04ED2968 390000xx

xx = Insect ID


Insect IDs

00 - Schmetterling
01 - Zitronenfalter
02 - Schwalbenschwanz
03 - Bläuling
04 - Mannzikade
05 - Zikade
06 - Abendzikade
07 - Erdzikade
08 - Biene
09 - Libelle
0A - Feuerlibelle
0B - Königslibelle
0C - Prachtlibelle
0D - Heuschrecke
0E - Wanderheuschrecke
0F - Grille

10 - Grashüpfer
11 - Singzikade
12 - Laubheuschrecke
13 - Wanze
14 - Nashornkäfer
15 - Hirschkäfer
16 - Prachtkäfer
17 - Fichtenbock
18 - Marienkäfer
19 - Siebenpunkt
1A - Gottesanbeterin
1B - Leuchtkäfer
1C - Kakerlake
1D - Sägezahn-Käfer
1E - Borkenkäfer
1F - Riesen-Käfer

20 - Schnecke
21 - Maulwurfsgrille
22 - Wasserläufer
23 - Beutelwurm
24 - Kugelassel
25 - Spinne
26 - Ameise
27 - Mücke
28 - Geist


Fish Encounter Modifier [Ralf]
04EDFBAC 394000xx

xx = Fish ID


Fish IDs

00 - Karausche
01 - Bachforelle
02 - Karpfen
03 - Koi-Karpfen
04 - Katzenwels
05 - Kaulbarsch
06 - Barsch
07 - Flussbarsch
08 - Sonnenbarsch
09 - Riesenwels
0A - Schlangenkopf
0B - Barbe
0C - Hasel
0D - Döbel
0E - Bitterling
0F - Bachschmerle

10 - Stint
11 - Ayu-Fisch
12 - Masulachs
13 - Saibling
14 - Stahlkopfforelle
15 - Huchen
16 - Lachs
17 - Goldfisch
18 - Piranha
19 - Arowana
1A - Aal
1B - Flussgrundel
1C - Skalar
1D - Guppy
1E - Teleskopauge
1F - Quastenflosser

20 - Languste
21 - Frosch
22 - Killifisch
23 - Qualle
24 - Seebarsch
25 - Kaiserschnapper
26 - Zebrabuntbarsch
27 - Arapaiama
28 - Keiner
29 - Dose
2A - Stiefel
2B - Reifen
2C - Lachs

Ralf@gc-forever
Posts: 1714
Joined: Sun Mar 16, 2014 9:31 am

Re: Animal Crossing (GCN/AR/PAL/GERMAN)

Post by Ralf@gc-forever » Sun Oct 18, 2020 8:21 am

Code: Select all


Fast NPC Dialogues [Ralf]
967F-Q37B-H0FVK
BQVV-VC77-4MR1T

Weed Can Be Trampled [Ralf]
K9Z0-H68B-GYAJ8
7B14-JQG5-P8GG8
B82V-TUBA-NUK3N
R7WB-AFE2-X261W

Most Items Can Be Trampled [Ralf]
WGK5-MX2C-YTAEJ
7B14-JQG5-P8GG8
830Y-DQPR-UJGHG

One Axe Hit Cuts Most Trees [Ralf]
Z12A-VJB2-WUBRV
GDPW-HM3K-QQAC8
6PEG-9YDX-NWGRU
WTNW-RZF5-PP3T5
T5QJ-HA6R-P81NZ
KZ25-W642-BVPNB
3KZ5-XRFD-RHEDD
2XH3-ZNW7-7QP1X
GFR5-WW75-NYJDR

Able To Dig Up Most Items [Ralf]
U08T-3DMC-RR60F
5R9H-PWHT-PYC9Y

The Able Sisters: 24h Open [Ralf]
BP2V-ZMQQ-N99FN
Z4C6-4680-DMW77

Villager Houses Always Locked [Ralf]
53ZN-9KA7-TRP71
ZH48-449B-4125D

Villager Houses Always Unlocked [Ralf]
N3WZ-3VEX-1J8CQ
C9B5-HZ9J-2AD96

Moon Jump (Hold Z) [Ralf]
RQR1-AJUD-5EPEY
8DX0-T04A-C96U7
U03H-FYMJ-000W5
GXYH-1YE5-TGBKE
GGT5-FEQ1-05YU5
PDDR-YFNH-N8PJ8
E9FZ-A3QA-YCERP

Weather Modifier [Ralf]
04CF30FC 38C000xx
04CF3104 388000yy

xx = Weather Type

00 - Fine
01 - Rain
02 - Snow
03 - Cherry Blossom

yy = Weather Intensity

01 - Light
02 - Medium
03 - Heavy

Always Fine Weather [Ralf]
KTZF-1TCR-D3QZW
44DB-CRB9-70CW1
F44F-X4QN-4JT60

Always Heavy Rain [Ralf]
1JNT-UCU2-KD9KB
NEZH-MU6G-JGBCN
ZMGG-54DP-D6CZJ

Always Heavy Snow [Ralf]
NH5R-0R7H-GAN50
Q42G-EKX6-RVX6N
ZMGG-54DP-D6CZJ

Post Reply