Super Mario Sunshine (GCN/AR/PAL)

Game Hacks, Trainers, Cheats

Moderator: Ralf@gc-forever

Post Reply
Ralf@gc-forever
Posts: 1673
Joined: Sun Mar 16, 2014 9:31 am

Super Mario Sunshine (GCN/AR/PAL)

Post by Ralf@gc-forever » Sun Apr 20, 2014 12:22 pm

Super Mario Sunshine

[DOL-GMSP01-EUR-01]; Game-ID: 073

Code: Select all


(m) [Ralf]
4GH3-HB12-QGA0V
YH6C-M38C-BKGCA

Additional master code with better code handling.

16:9 Aspect Ratio (Widescreen) [Ralf]
F0N5-B36H-HZDVX
6GRT-TJHW-8MR45

Enable Map Select (Press RESET) [Ralf]
02W2-5GN7-Y280V
WVHC-AN8K-EUKDV

Replace Episode Select With Map Select [Ralf]
9ZFV-3TAA-D0WJJ
XNPD-UTX5-P7G9A
NEFE-E10R-T08WR
4ARP-5PNF-KRAGV
P0BQ-7DMN-YVERM
HMRH-TT1J-8BQ8F
NU86-72RY-BRQUE

Large Mario (Press DPad Up) [Ralf]
7M3Z-AN4Y-1PH1W
FAYZ-DX2Y-61MJV
GMB1-NGE3-GAGND
TTKD-BBUW-07U36
3JP4-A4PN-5E702
E9FZ-A3QA-YCERP

Mini Mario (Press DPad Down) [Ralf]
V03Z-0TQB-13QHA
NCT8-6PZA-MAC8F
DWY6-U2GA-FREPK
9K56-R12N-A5E32
41QB-10X4-9WMC3
E9FZ-A3QA-YCERP

Normal Mario (Press DPad Left) [Ralf]
DK0F-3338-YEAK7
8DU3-B0TF-9UFAA
3HUE-2CQ1-RYP0K
UK57-4M9H-MRFKN
N291-WCU6-534U2
E9FZ-A3QA-YCERP

Breath Underwater (Improved) [Ralf]
AHC5-75WW-X9W7U
QQEX-2YGZ-WUCY5
7Y4Z-0C3G-C6UW6
24Y6-76HB-HAUA1

Mario Opens Yoshi Eggs (No Fruit Needed) [Ralf]
X823-AGRN-R7JE0
8KD0-6V36-J4FZB
7MA3-FKR2-83D4V

Hit 1 Balloon To Win Balloon Game [Ralf]
UM63-PY4N-4P0EU
K6KM-RBE0-T8WBJ
C8HD-AP4H-MMTBR

Invincible [Ralf]
N18C-E8M0-TFGPJ
XYPG-J5BQ-GF49G

Super Throw Power [Ralf]
F80E-P7KC-UGKMC
GBV4-HMP2-YEK67

Faster Charge Turbo/Rocket Nozzle [Ralf]
C9JM-V4UN-2FQUG
5QK1-AKT9-56BZ6

Instant Charge Turbo/Rocket Nozzle (Click R) [Ralf]
FAE9-JBD1-C7148
M64Q-CNG8-V9U76
U8WF-X5HB-70YZ0
BP9Q-5GPR-MYYVF

Do Not Have To Move Before Triple Jump [Ralf]
CCR9-57D9-937FT
4A30-QJ2B-VHHAG

Insane Heat Waves [Ralf]
QWYF-M7RD-NA5D4
69R2-Q4E8-CGFK6

Double Vision Heat Wave (Narrow) [Ralf]
GVB6-FW7A-VDR25
DX86-6RXF-DW1AE

Double Vision Heat Wave (Wide) [Ralf]
ZN3X-TVHN-BXP9C
VHQ9-5623-HJX02

Vanish Point Visual Distortion [Ralf]
60VB-KKP7-FK61K
9WGF-Q8QQ-GA8UX

Wet Mario [Ralf]
7FPZ-60Y0-GHYZE
XVAV-MMQQ-5DGUN

Inverted Camera Rotation (C-Stick) [Ralf]
2FXU-5YVY-AFCVV
AWDR-JXVF-K113P
69TD-0EGK-H2U07

Beta Multiplayer Camera [Ralf]
MXB5-J647-2T4Q9
CP2P-70Z9-QA031

ExMap Camera On/Off (Press B + DPad Up/Down) [Ralf]
HZUH-PH4N-HJRE6
BMH2-4K7K-ABEB1
R30U-JKVC-1D0E4
6ET8-2DAQ-2BTWG
0DPD-PBVA-VW4R4

Camera Is Far Out [Ralf]
GFVZ-H7AK-VDW9Y
PG84-BYJ2-9CH5M

X Textures [Ralf]
7TYW-U80G-FP1V0
HVDB-FEC7-P4AHQ

Y Textures [Ralf]
REC5-JBQU-CHMHP
B036-UU1P-X5MYZ

Z Textures [Ralf]
683W-B1V5-3J3RH
6EDG-2GTW-VZ0FQ

Magnify Camera [Ralf]
VNFD-8YDA-A5RFJ
VYY8-ZQXC-RC237

Warped Camera View [Ralf]
BV96-FKHZ-4M00M
Y8GY-PN12-NHFCN

Mute Game [Ralf]
2GBU-AUHE-BTZM7
4B11-XPEH-C6EU6

Poorly Shaded Mario [Ralf]
AHU2-VAV9-T2RVY
65WY-XJ66-EH22X

Strangely Distorted People [Ralf]
G163-3Z5N-ENGDX
Y664-T4HF-R3THM

Disable Retrace Wait [Ralf]
8A2R-21W8-KRZCM
N5CC-VGJ9-86WN1

Have Scuba [Ralf]
94EH-8VC0-36F9U
UV62-KGF2-Y65KJ

Have Sunshine Shirt [Ralf]
WM9C-C0RD-B9MPF
QTZ3-GXGM-KU03Q

Have Sunglasses [Ralf]
359P-EC86-6964J
Z9VR-GH8T-BF43F
B9XN-14C3-VP5ZF

No Waves [Ralf]
9CAE-RFVY-TF7HP
PNZQ-QZ5N-7F7NM
E850-JTZ8-96WT4
9R5R-MK64-PYAXD
EVD5-0CB4-FF1WY

Big Waves [Ralf]
9KBD-7PM2-NHP5A
C9EM-ZYWD-JD16C
2MHE-7V63-ACMKY
8JTR-E1YQ-5Q581
0QC1-JPDM-M37TD

Freak Waves [Ralf]
UMFX-KWQB-4ER1D
VKH1-GFP4-JWRH0
M952-TV4B-JTR16
VZPR-UET4-2B21V
7JFU-MD5T-42GBV

Mario Climb Like Donkey Kong [Ralf]
RGK5-FJX0-M36ET
8JFQ-Y86K-ET0UF
31WK-9JJ5-B57TV
3E4N-7XD8-8N95Y
E72J-UB6R-3HYA8

Really Big Waterbeam [Ralf]
HHTB-5E8Q-J2D8Z
TKAR-H2BU-A46RV
5YTA-FZ5Q-VUGTP

Spread Watergun [Ralf]
9KXD-JMVR-7B4EY
JXHF-X54A-3U1QK
HAW6-B6EW-FGCEA

Freeze Timer [Ralf]
32EN-89QH-A9GVE
ZEF3-AVR4-G9GEV

Freeze Timer On/Off (Press X + DPad Up/Down) [Ralf]
MVD8-PBCU-F64QM
YQN7-CQ98-J6TX0
DYRF-CAYB-QBUFJ
PEZ8-3NBM-GFXBJ
H6QC-J9VP-E1XGX
3WEJ-WWWJ-RNVK4
V8GM-R5UR-9TJBK
DCAR-4X40-TJ8XG
BB6Y-CXXD-77VK5
505Y-M9ZM-JTZQ8
3TTP-2YYY-XNHN3

Mario Is Invisible On/Off (Press X + DPad Left/Right) [Ralf]
BN9X-FPFV-42M3Z
ET4B-FZJP-M63G1
NQ0V-ZZ6R-6HRBQ
4NM3-0FWQ-NTFKV
04VH-1E03-PAB08

Fludd Is Always Present [Ralf]
0D9J-985D-H93FG
TF26-VJC6-4V940
K6YC-V49U-3TMWU

Fludd Is Never Present [Ralf]
NZ5N-NRF9-HPTFJ
VKMD-G6HE-ARZ9G
K6YC-V49U-3TMWU
CBER-ZAK3-CGF6G

Fludd On/Off (Press X + DPad Up/Down) [Ralf]
0M3E-Q50U-Q5U67
V8GM-R5UR-9TJBK
TF26-VJC6-4V940
K6YC-V49U-3TMWU
4VBQ-YCBW-9NFGF
3HC7-F55V-K3P7C
38AX-RR0J-HPR9Y
VKMD-G6HE-ARZ9G
K6YC-V49U-3TMWU
505Y-M9ZM-JTZQ8
CBER-ZAK3-CGF6G

Fludd Is Invisible On/Off (Press X + DPad Up/Down) [Ralf]
1X25-848H-PGFW0
505Y-M9ZM-JTZQ8
7WJJ-BZWG-6UPK8
4VBQ-YCBW-9NFGF
EA2U-7NA1-1RXXP

NPCs Are Invisible [Ralf]
D42E-CUAP-5UWHY
XNE4-VWXR-VWRXE
7P0R-09RC-FWQ4A
A7N4-H7C9-6V27H
ZMQV-JRHF-DF80P
FJZ7-4GTT-49Y51

NPCs Are Dancing [Ralf]
5A6J-NEHH-C435P
B1FC-J98U-4NVV9
GZ0A-1PY1-YV0JG
F227-VMF3-JYVJP
9B7X-F2M0-2GZZU
790J-ZEDZ-VQ1KU

NPCs Are Dancing On/Off (Press B + DPad Up/Down) [Ralf]
T5DD-Q37X-WAFHT
GZ0A-1PY1-YV0JG
9B7X-F2M0-2GZZU
790J-ZEDZ-VQ1KU
BMH2-4K7K-ABEB1
CP8T-42B2-5AUM6
ZDME-A5WN-1RF42
F227-VMF3-JYVJP
B1FC-J98U-4NVV9

NPCs Are Happy [Ralf]
C9UE-N6HR-F7A12
CHWY-GDXU-NXTEB
QFZV-ZMJR-ZVAUM
1KGT-3HDQ-XCYN0
AEGK-5HCY-ZK23H
ZG5N-J37Q-DP0H5

NPCs Are Happy On/Off (Press B + DPad Left/Right) [Ralf]
M48D-DKYF-HEAH0
1KGT-3HDQ-XCYN0
AEGK-5HCY-ZK23H
ZG5N-J37Q-DP0H5
621H-CP82-VTH7T
QFZV-ZMJR-ZVAUM
CHWY-GDXU-NXTEB
MF8B-4QH8-M91VD
33DH-TG6K-T2QYQ

Super Rocket Height & Watergun Range [Ralf]
EZAU-7HBW-1VH1C
ZZMD-HFJU-ED7TV
3KPE-PX08-7V6A5

Alt. Super Hover Height [Ralf]
UK9W-BX3M-UWX55
DX0C-UN7R-3E9YD
4NX8-BRGM-1CQYC
D1ZH-817F-JU34X
NCEG-43YB-ZVDKY
TTD0-EN8W-KA20N
V1GP-N1K6-GW9XR
J5TQ-W4MH-F8QY5
XF8C-Y24Y-BYJ41
GD1X-YYPE-V4BP5
A6N8-XCR8-6Q2EW

Alt. Infinite Health [Ralf]
7EXH-CEFM-WEGE4
Y47P-2TEE-8QJNB

NPCs Don't Walk [Ralf]
ZZ8M-7BC1-DH54Q
XFH4-VYG3-WKCYM
E5J2-935T-3VGZ7

Freeze NPCs [Ralf]
MGKU-JH42-EB3QB
FFKT-4RK6-E5T0C

Freeze NPCs On/Off (Press X + DPad Up/Down) [Ralf]
VK5V-PTTK-ZN7ZU
9K3B-5FB4-DGPJ7
HZP4-H121-43Y9E
D4XJ-FKYM-GP0U5
BZPR-1QZF-6RAHZ
VGH8-15PH-EFV70
AQ7Y-8BVV-6G8X2
MPGH-DCBJ-YXZEX
505Y-M9ZM-JTZQ8
JUD3-YQQH-FGJ67
4VBQ-YCBW-9NFGF
ZJ37-JM9Y-CEEQA

Mario Can Carry NPCs [Ralf]
G2DT-CMBE-075Y1
CP5B-6TZ7-RVAV1
FMMD-B2GB-8EJV4

Mario Can Carry NPCs On/Off (Press X + DPad Left/Right) [Ralf]
77YF-DMEC-V511V
ET4B-FZJP-M63G1
K3JE-WUFG-9U1AW
4NM3-0FWQ-NTFKV
A25J-K77Y-WWU07
ARKM-HYK5-8B289
TP6G-M922-YMYTM
3J52-UUQ4-ZUZ64
87Q1-0EBX-ZV5DE
8N5P-BU4B-Q1JW7
R26Y-5YZZ-9Z4Y7

Mario Can Throw NPCs [Ralf]
0K90-R72Z-EGGW3
FQBJ-KFFY-HE1JJ
AK3Y-MQWN-0PYJ9
8HE7-DBMB-TB13U
99F2-TJRP-M9WHH

Note: The code require the Mario Can Carry NPCs code to work.

Freeze Enemies [Ralf]
2C0R-QC4Z-0JGYV
C1NG-M1W4-WAXJ8

Freeze Enemies On/Off (Press X + DPad Left/Right) [Ralf]
70FV-3ZMB-4TN9C
ET4B-FZJP-M63G1
C1NG-M1W4-WAXJ8
4NM3-0FWQ-NTFKV
ZVRY-Z3VT-0XTTG

Note: Excluding Shadow Mario and bosses.

Mario Can Walk Underwater [Ralf]
43UQ-7QHV-X2V9C
R4PU-HD18-8RD55

Mario Never Get Dirty [Ralf]
ZW7T-A76X-TK3T9
N5CE-CF8R-RB82M
3YFN-JTGH-51MGU

Play As Damage Mario [Ralf]
K0YB-9QWD-NWWYZ
3FWP-38E2-JJ1DD

Play As Paper Mario [Ralf]
CZAG-TGC6-6PBXX
MKN8-0H88-YVE0C
00EC-U9PE-NP5ZZ
CV63-J3WA-94TA7
68D5-R50R-VK0CK
YB5Q-ZTHK-FMHG2
818G-PA66-1T3DH
ZP35-641T-R6748
KJ7K-H70W-PFW6G
CWWF-4C77-ZUC6Z
P553-0H87-XP215

Note: This code doesn't work with Size Modifier codes turned on.

Walk Through Walls On/Off (Press X + DPad Up/Down) [Ralf]
VYHR-R5QN-5BYHC
505Y-M9ZM-JTZQ8
PJ20-U63F-0JT69
4VBQ-YCBW-9NFGF
63CM-TN4W-H46DC

Note: Some scenery cannot be walked through.

Jesus Mode On/Off (Press DPad Up/Down) [Ralf]
17PG-DJE7-Y2BEQ
4R19-T8UX-J9X04
8WM6-92J9-ZY85Z
UKD7-ADPE-NUVFP
BHB7-03DZ-55R25
JBW5-APTX-MHQV9
4B8D-M6Y1-F91MC
9V59-CEYV-0GMV0
H30R-GWTT-NHK2G
FRM3-14R7-7FY0C
FUVH-XTN3-V895V
UBFH-QB6W-B9AMP
AVB1-RFPE-01155
WZ3K-VVFJ-UNJJ2
6QWG-XN6Q-NMRX5
AD10-3R62-YBD91
HNTJ-BZH1-5XF32
DK0Z-58PQ-1FX22
1T2W-0RKF-J7W7A

Climb Any Wall On/Off (Press DPad Left/Right) [Ralf]
N9U0-YDM1-PVJTV
8DU3-B0TF-9UFAA
QDHF-M9RC-0YQ26
65X5-FKJ1-4FY1V
ZVCK-FXVH-1TEFB
0W8J-YE7B-DM85Z
MJC3-UJQ8-7VY1H
NWVU-1HXP-2UMP3
CPH8-546E-QMR0J
E9FZ-A3QA-YCERP
X2HQ-VX0B-M0ZHT
GQ1M-MJMJ-JHZ10
KY2X-0DMN-4HHEH
7PCJ-BRHR-P9YGB
H3UH-XTNZ-NGWFB
5VP4-KXJB-QHDEC
CU89-N8RB-6PJF3
FTTZ-598K-HCQXK
E9FZ-A3QA-YCERP

Infinite Hose [Ralf]
A6DQ-5MA0-VYHV7
XK94-D0MP-PQR7Q

Infinite Hover Time On/Off (Press DPad Left/Right) [Ralf]
2UPY-Z63N-XRY68
3RFV-F1HZ-G81JP
QJMC-35ER-G8RJE
76PP-74GP-QRPJH
WQ6B-2QWN-ERUM7

Alt. Infinite Hover Time [Ralf]
YGK6-2QP2-2QVK1
B3U5-06E6-5QCBF
UPCY-TRC7-QJQRQ
WH15-9PQP-N9QY7
24ZM-7CWT-T479G
Y0D8-H4FB-206WR
UV5A-K7YD-DHJ0U
A368-736E-BYE32
UXPW-5K4M-ENAPY
M8GZ-P7W5-EFZRV
Y22Z-F4K1-VF238
0A3T-7DTK-FD132
WQ6B-2QWN-ERUM7
APKV-QC9G-9HV34
QJMC-35ER-G8RJE

Water Has Yoshi Juice Effect [Ralf]
RGEN-PE5G-N52H5
39VX-RZEJ-Y3K5T
2WJN-76CU-GZA70
6J1K-NM5F-9JZW2

- Water can destroy the yellow slime
- Water can build platforms

Fixed Camera Position On/Off (Press DPad Left/Right) [Ralf]
3H6T-BFHE-CG7F4
3RFV-F1HZ-G81JP
4JPU-1FVK-X9AV7
76PP-74GP-QRPJH
3GYC-VNGW-6T36E

Scenery Is Invisible [Ralf]
656H-5189-M5KXP
V1DW-2DGT-RWE8V

Scenery Is Invisible On/Off (Press DPad Left/Right) [Ralf]
GMXQ-K661-K1CUM
3RFV-F1HZ-G81JP
V1DW-2DGT-RWE8V
76PP-74GP-QRPJH
D0NZ-V8QD-NGPYR


Nozzle Mod Codes

Jump Nozzle 1 [Ralf]
9HMH-8EXQ-G72KH
Q76K-P0RZ-QQ9PE

Full Tank Nozzle 1 [Ralf]
CDAD-6FYU-ACQXT
9H8Q-4ZVK-Q6HWZ


Replace Nozzle with ...

Hover Nozzle 2 [Ralf]
AGCW-WMEE-4RQ50
W0Z5-9D1T-NNPH0

Rocket Nozzle 2 [Ralf]
98T2-CR2K-J296J
H0JT-6BT4-7QFW0

Turbo Nozzle 2 [Ralf]
5Z02-KXEB-3AU6Y
FTH7-NXMA-5PB7J

Jump Nozzle 2 [Ralf]
Y4ZM-HUH2-E1UKV
NM7B-0WXQ-KGMB4


Nozzle Modifier [Ralf]
41V9-XR0K-C88EF
3RFV-F1HZ-G81JP
FTH7-NXMA-5PB7J
76PP-74GP-QRPJH
W0Z5-9D1T-NNPH0
DK0Z-58PQ-1FX22
NM7B-0WXQ-KGMB4
AD10-3R62-YBD91
H0JT-6BT4-7QFW0

DPad Up  = Rocket Nozzle
DPad Down = Jump Nozzle
DPad Left = Turbo Nozzle
DPad Right = Hover Nozzle

Have All Nozzles (Press X) [Ralf]
BPBQ-0348-8DZ8K
X0T2-5XTR-NU4W8
YNQY-VWYY-JHZH7
PGFM-1GQT-JQ54X
Z1QR-M7T1-5W4E6
3J67-41B2-T0U75
477B-7DJY-RH85K
GJNU-KUY0-091ZN
3KCK-Y39T-R7CKT

Note: Including jump nozzle and full tank nozzle.

Have All Standard Nozzles (Press X) [Ralf]
83GA-HCZB-88GYT
X0T2-5XTR-NU4W8
GPR3-RW1R-G8BD6
QNHX-MZQE-BP7M5
5BK9-2YFC-17VRU
3J67-41B2-T0U75
NJGX-TMJZ-3DRJD
700Q-833Y-ZX0BA
0QYH-ZQMM-Z181Z
634V-UW80-XBJ6T
ZT4T-6PGH-RAPU6
UM2T-K9MN-QKT6B
DW8G-YYK1-M4GKT
C22C-85PN-0X0XP
3KCK-Y39T-R7CKT

Mario Size Modifier (Press DPad Up/Down/Left) [Ralf]
77P6-YQBJ-07EMC
00EC-U9PE-NP5ZZ
CV63-J3WA-94TA7
68D5-R50R-VK0CK
H5P4-TVPE-UEUXQ
818G-PA66-1T3DH
FDKB-C31N-7CPGA
YFZ2-0Y9Z-T282G
6XJ2-9J1Y-1KNAP
363N-HC9U-5XUH2
8RFP-WYGY-XU9WC
5WYV-VDDF-23XGU
W4GF-U05E-0PX81
AB95-EATW-QMFWE
MKN8-0H88-YVE0C
DK0Z-58PQ-1FX22
BN58-CHPG-QBX3F
AD10-3R62-YBD91
8GBH-J1AW-PUX83

DPad Up  = Grow
DPad Down = Shrink
DPad Left = Normal/Reset & Activate Code

Mario Look Modifier [Ralf]
N27B-7XXU-NGPF7
3RFV-F1HZ-G81JP
QTZ3-GXGM-KU03Q
76PP-74GP-QRPJH
D7K0-QRJ4-966XY
DK0Z-58PQ-1FX22
P8F7-PWQG-CT5H4
AD10-3R62-YBD91
6G1J-DKMZ-VCH7A
KJX1-250H-ADGEQ
Z9VR-GH8T-BF43F
B9XN-14C3-VP5ZF
GRP7-AJG0-E1R4D
E9FZ-A3QA-YCERP
K4GK-3A4D-XBK74
CVGG-YE07-WNRPK
B9XN-14C3-VP5ZF
G8WD-KX90-E3021
E9FZ-A3QA-YCERP
38AX-RR0J-HPR9Y
UV62-KGF2-Y65KJ
KGRJ-WBY2-KZZ14
V8GM-R5UR-9TJBK
UV62-KGF2-Y65KJ
4AQ9-YFGA-4YGEU

DPad Up/Down    = Hat On/Off
DPad Left/Right   = Sunshine Shirt On/Off
DPad Up/Down  + X = Scuba On/Off
DPad Left/Right + X = Sunglasses On/Off

Gravity Control [Ralf]
YHJK-047V-5X35G
3RFV-F1HZ-G81JP
0RCH-NZCM-FQXUE
76PP-74GP-QRPJH
0DQN-594H-57GVZ
DK0Z-58PQ-1FX22
ZGDK-8M4P-70YRH
AD10-3R62-YBD91
9NBB-HDKZ-FGB5J

DPad Up  = High Gravity (1.50)
DPad Left = Medium Gravity (0.75)
DPad Down = Low Gravity (0.25)
DPad Right = Normal/Reset Gravity (1.00)

Teleport (Press DPad Left/Right) [Ralf]
62M2-FTVM-6CQ92
PBM0-34MC-KF8NQ
8PCV-06YN-2K0KF
318J-9793-Z2MUY
QFPK-RW1W-587EJ
GCRE-XMF1-DZMD9
YX5G-T8VK-VN93W
2JXC-330Z-7F2A9
95F8-4BYC-4N0U3
0BP9-JDAC-6JZFA
77XK-ZCJ2-7FHE8
NHWZ-QV24-XKM82
ENK7-BV53-U00F6
8YYD-FMXD-CR0EJ
PMXF-QTNR-MEQFQ
MNTR-AU2J-28TJU
WD8J-MGA3-VMK19
5WVH-UHCM-BW1RW
989Z-JM4D-9VTWC
K1V2-WT59-5JRUC
GH60-4KY0-Y3V86
9F6B-Y3GW-F938F
3JR6-5ZB9-JR29B

DPad Left = Save position
DPad Right = Teleport to saved position

Super Tongue (Yoshi) [Ralf]
CY9X-8CRU-PFCVD
3MNZ-X901-8AC1K
GVQT-D1WG-66MKU

No Yoshi Drums [Ralf]
1WFK-36JA-369G3
KXUE-Y9H6-YCVG3

Yoshi Drums On/Off (Press B + DPad Left/Right) [Ralf]
5A2X-4QZ1-JKVP0
KRR7-158U-A69KJ
ZP26-X99H-W4JWQ
GKXV-UYBP-BNM5Z
K72J-63D4-GZWEB
AHCR-5NKU-VWRHV
QH8J-1BU3-JYEAK
621H-CP82-VTH7T
DMDJ-QWAD-0ZX5N
0T5K-HQ1N-VKDDT
BPNP-A6FB-C9ED7
DMDJ-QWAD-0ZX5N
GHGX-FJWE-T3PQR

Note: Only works if Yoshi is normally in that map.


Background Music Volume Modifier [Ralf]
04403960 xxxxxxxx

xxxxxxxx = Volume (IEEE-754 SP Floating-Point Number, default = 3F400000 = 0.75 dec)


Disable Background Music [Ralf]
TCRU-GRXR-CTT15
0FT9-E3BC-52FY0
03P1-CD01-9B62X

Alt. Disable Background Music [Ralf]
Y0X4-RNDN-C5P3K
CDYB-QCBD-E1CXC
C2ZT-0B26-JK2JP
EK8U-72QX-TF4VJ

Background Music Modifier [Ralf]
040169F0 4BFEC5A4
04002F94 3C608001
04002F9C 3B830000
04002FA0 48013A54
04002F98 386300xx

xx - Song ID


Song IDs

01 - Dolpic
02 - Bianco
03 - Manma
04 - Pinnapaco S
05 - Pinnapaco
06 - Mare Sea
07 - Montevillage
08 - Shilena
09 - Rico
0A - Clear
0B - Chuboss
0C - Miss
0D - Boss
0E - Select
0F - Bosspakkun

10 - Title
11 - Chuboss2
12 - Ex
13 - Delfino
14 - Marevillage
15 - Corona
16 - Kagemario
17 - Camera
18 - Montevillage S
19 - Mechakuppa
1A - Airport
1B - Chika
1C - Titleback
1D - Montevillage T
1E - Delfino Kaj
1F - Event

20 - Timelimit
21 - Extra Sky
22 - Montevillage K
23 - Pinnapaco M
24 - Select K
25 - Casino Fanfare
26 - Race Fanfare
27 - Camerakage
28 - Gameover
29 - Boss Hanach
2A - Boss Geso
2B - Chuboss Man
2C - Montevillage X
2D - Shine
2E - Kuppa
2F - Monteman


Play Boss Geso Song [Ralf]
VNCP-883P-TQ2VE
4GDZ-84MT-9MG7K
7FAJ-EBRX-2WPKD
WJZ2-1EUD-ZRHQH
XJFM-TTAZ-ZW6H8
X8GU-8774-DJYEZ


Monteman Skin Color Modifier [Ralf]
0420A940 380000xx

xx = Skin Color ID

00 - Light Blue
01 - Blue
02 - Yellow
03 - Dark Brown
04 - Purple
05 - Light Green
06 - Pink
07 - Brown
08 - Light Blue
09 - Light Brown
0A - Dark Green
0B - Black
0C - Green
0D - Dark Blue
0E - Gray
0F - Light Gray
..
FF - Dark Purple


Monteman Skirt Color Modifier [Ralf]
0420A998 380000xx

xx = Skirt Color ID

00 - Orange & White
01 - Dark Cyan
02 - Green & White
03 - Light Gray
04 - Dark Gray
05 - Light Blue
06 - Dark Blue
07 - Orange & Purple
08 - Blue & White
09 - Light Purple & White
0A - Green & Light Green
0B - Orange & Dark Gray
0C - Black & Cyan
0D - Cyan & Light Green
0E - Dark Blue & White
0F - Light Cyan & Black
..
FF - Black


Deep Purple Montemans [Ralf]
0CMB-QVRW-G29B8
C4VT-KCQ6-MRCJK
QFPZ-144P-6ZHG5


Yoshi Color Modifier [Ralf]
00000000 843973C4
rrggbbFF 00040001

rr = Red  (00 .. FF)
gg = Green (00 .. FF)
bb = Blue (00 .. FF)


Red Yoshi [Ralf]
06HM-U3H4-GGNKX
BV95-7MCZ-EP67F
JQFH-GJEM-RYY2U

Green Yoshi [Ralf]
Z50Q-MHE8-02QND
BV95-7MCZ-EP67F
EQT1-JU3R-6P0NF

Blue Yoshi [Ralf]
G630-040W-AJMA7
BV95-7MCZ-EP67F
QNQZ-JXH8-P5TV1

White Yoshi [Ralf]
J4P0-0WC8-W9RGX
NJ1V-WYXZ-ZWU7A


Yoshi Juice Color Modifier [Ralf]
00000000 843D507C
rrggbb6E 00030001

rr = Red  (00 .. FF)
gg = Green (00 .. FF)
bb = Blue (00 .. FF)


Red Yoshi Juice [Ralf]
4HNB-8A3Z-WYFM6
1P4H-RAZT-VKV9H
0XEV-YXHK-CU5JW

Green Yoshi Juice [Ralf]
M7KY-0K6Q-AYJNM
1P4H-RAZT-VKV9H
MA46-YVK3-PJK5J

Blue Yoshi Juice [Ralf]
4KV7-HG1U-FGMWJ
1P4H-RAZT-VKV9H
65ZJ-QMJ6-15DF8

Water Yoshi Juice [Ralf]
K26U-NWB4-4U7PK
1P4H-RAZT-VKV9H
GJ1F-R6AA-J35Z8


Water Color Modifier [Ralf]
043D5078 rrggbb6E

rr = Red  (00 .. FF)
gg = Green (00 .. FF)
bb = Blue (00 .. FF)


Red Water [Ralf]
YEBY-EZ5X-QJ1Y2
ZZVZ-WFQT-D6U3E

Green Water [Ralf]
PHK4-34XP-MF091
Q3B6-MJNY-ZZ0E8

Yellow Water [Ralf]
PP7W-8H1T-TCCX5
1D63-YZUM-7TKJG


Mario Anim Modifier Codes

Mario Gets Hot [Ralf]
MWZQ-3M42-PM4CY
3HCR-4VCF-FYHP3

Mario Rides Yoshi Real Hard [Ralf]
ZK1P-FMB1-G0M4R
HF7P-G3G2-707DC
HVN2-DQRE-ZP3YM

Mario Is A Sleepwalker [Ralf]
TVHF-KG3P-8BXUK
WHM2-Q2K7-ZJBJ7
V76Y-1Q5N-YE7Z9
CDPP-1U73-331CU
NDVG-13R9-T2AQX
EMB8-AG4J-7YQZT
6HPH-K3A8-4NH5K


Mario Anim Modifier Table [Ralf]

043D376C 80xxxxxx - (40CD08) hgup
043D3774 80xxxxxx - (40CD10) bdwn
043D377C 80xxxxxx - (40CD18) bkdwn
043D3784 80xxxxxx - (395B20) tree_climb
043D378C 80xxxxxx - (395B2C) tree_catch
043D3794 80xxxxxx - (395B38) tree_stand
043D379C 80xxxxxx - (395B44) tree_wait
043D37A4 80xxxxxx - (40CD20) brake
043D37AC 80xxxxxx - (40CD28) brend
043D37B4 80xxxxxx - (40CD30) hgdwn
043D37BC 80xxxxxx - (40CD38) fjpend
043D37C4 80xxxxxx - (40CD40) firejmp
043D37CC 80xxxxxx - (40CD48) sdwnf
043D37D4 80xxxxxx - (40CD50) jfdwn
043D37DC 80xxxxxx - (40CD58) hang
043D37E4 80xxxxxx - (40CD60) hgjmp
043D37EC 80xxxxxx - (395B50) ladder_hang_catch
043D37F4 80xxxxxx - (40CD68) hiped
043D37FC 80xxxxxx - (40CD70) hipsr

043D3804 80xxxxxx - (40CD78) hipat
043D380C 80xxxxxx - (40CD80) run1
043D3814 80xxxxxx - (40CD88) 2jmed
043D381C 80xxxxxx - (40CD90) 2jmp2
043D3824 80xxxxxx - (40CD98) jump
043D382C 80xxxxxx - (40CDA0) jmped
043D3834 80xxxxxx - (40CDA8) 2jmp1
043D383C 80xxxxxx - (40CDB0) land
043D3844 80xxxxxx - (40CDB8) laend
043D384C 80xxxxxx - (40CDC0) lost
043D3854 80xxxxxx - (395B64) door_openr
043D385C 80xxxxxx - (395B70) door_openl
043D3864 80xxxxxx - (40CDC8) throw
043D386C 80xxxxxx - (395B7C) ladder_hang_move_l
043D3874 80xxxxxx - (395B90) ladder_hang_move_r
043D387C 80xxxxxx - (40CDD0) raise
043D3884 80xxxxxx - (40CDD8) push
043D388C 80xxxxxx - (395BA4) ride_shell
043D3894 80xxxxxx - (40CDE0) put
043D389C 80xxxxxx - (40CDE4) roll
043D38A4 80xxxxxx - (40CDEC) run2
043D38AC 80xxxxxx - (40CDF4) shock
043D38B4 80xxxxxx - (40CDFC) sfbdn
043D38BC 80xxxxxx - (40CE04) sffdn
043D38C4 80xxxxxx - (40CE0C) sdown
043D38CC 80xxxxxx - (40CE14) shfdn
043D38D4 80xxxxxx - (40CE1C) swait
043D38DC 80xxxxxx - (40CE24) swlkl
043D38E4 80xxxxxx - (40CE2C) swlkr
043D38EC 80xxxxxx - (40CE34) sldct
043D38F4 80xxxxxx - (40CE3C) slpbk
043D38FC 80xxxxxx - (40CE44) sldwn

043D3904 80xxxxxx - (40CE4C) slped
043D390C 80xxxxxx - (40CE54) slpla
043D3914 80xxxxxx - (40CE5C) slip
043D391C 80xxxxxx - (40CE64) sstep
043D3924 80xxxxxx - (40CE6C) sqend
043D392C 80xxxxxx - (40CE74) sqsta
043D3934 80xxxxxx - (40CE7C) sqwat
043D393C 80xxxxxx - (40CE84) turn
043D3944 80xxxxxx - (40CE8C) trned
043D394C 80xxxxxx - (40CE94) tjmp2
043D3954 80xxxxxx - (40CE9C) tjmp1
043D395C 80xxxxxx - (40CEA4) wait
043D3964 80xxxxxx - (395BB0) ladder_hang_wait_l
043D396C 80xxxxxx - (395BC4) ladder_hang_wait_r
043D3974 80xxxxxx - (40CEAC) walk
043D397C 80xxxxxx - (40CEB4) wjmp
043D3984 80xxxxxx - (40CEBC) wsld
043D398C 80xxxxxx - (40CEC4) pump
043D3994 80xxxxxx - (40CECC) hgpmp
043D399C 80xxxxxx - (40CED4) step1
043D39A4 80xxxxxx - (40CEDC) step2
043D39AC 80xxxxxx - (40CEE4) step3
043D39B4 80xxxxxx - (40CEEC) jkick
043D39BC 80xxxxxx - (40CEF4) dgrun
043D39C4 80xxxxxx - (40CEFC) carry_p
043D39CC 80xxxxxx - (40CF04) hmov_l
043D39D4 80xxxxxx - (40CF0C) hmov_r
043D39DC 80xxxxxx - (40CF14) t_wait
043D39E4 80xxxxxx - (395BD8) hot_wait
043D39EC 80xxxxxx - (395BE4) rope_walk
043D39F4 80xxxxxx - (395BF0) rope_run
043D39FC 80xxxxxx - (395BFC) rope_wait

043D3A04 80xxxxxx - (395C08) rope_wtosw
043D3A0C 80xxxxxx - (395C14) rope_wtosw_r
043D3A14 80xxxxxx - (395C24) rope_swait
043D3A1C 80xxxxxx - (395C30) rope_whg
043D3A24 80xxxxxx - (395C3C) rope_swhg
043D3A2C 80xxxxxx - (395C48) rope_hgwat
043D3A34 80xxxxxx - (395C54) rope_return
043D3A3C 80xxxxxx - (395C60) rope_hmovr
043D3A44 80xxxxxx - (395C6C) rope_hmovl
043D3A4C 80xxxxxx - (40CF1C) sinking
043D3A54 80xxxxxx - (395C78) sink_down
043D3A5C 80xxxxxx - (395C84) door_kick
043D3A64 80xxxxxx - (40CF24) hold
043D3A6C 80xxxxxx - (395C90) hold_wait
043D3A74 80xxxxxx - (395C9C) hold_back
043D3A7C 80xxxxxx - (395CA8) hold_move_r
043D3A84 80xxxxxx - (395CB4) hold_move_l
043D3A8C 80xxxxxx - (395CC0) hold_drag
043D3A94 80xxxxxx - (395CCC) hold_to_hang
043D3A9C 80xxxxxx - (395CDC) hold_hang
043D3AA4 80xxxxxx - (395CE8) hang_to_hold
043D3AAC 80xxxxxx - (395CF8) hold_return
043D3AB4 80xxxxxx - (40CF2C) spin_p
043D3ABC 80xxxxxx - (395D04) turbo_dash
043D3AC4 80xxxxxx - (395D10) broad_jump
043D3ACC 80xxxxxx - (395D1C) jump_rolling
043D3AD4 80xxxxxx - (395D2C) giant_rolling
043D3ADC 80xxxxxx - (395D3C) fence_catch
043D3AE4 80xxxxxx - (395D48) fence_jcatch
043D3AEC 80xxxxxx - (395D58) fence_wait
043D3AF4 80xxxxxx - (395D64) fence_move_l
043D3AFC 80xxxxxx - (395D74) fence_move_r

043D3B04 80xxxxxx - (395D84) fence_move_up
043D3B0C 80xxxxxx - (395D94) fence_move_down
043D3B14 80xxxxxx - (395DA4) fence_punch
043D3B1C 80xxxxxx - (395DB0) ladder_hang_kick
043D3B24 80xxxxxx - (395DC4) ladder_roll_up
043D3B2C 80xxxxxx - (395DD4) ladder_roll_down
043D3B34 80xxxxxx - (395BA4) ride_shell
043D3B3C 80xxxxxx - (395DE8) ride_shell_wait
043D3B44 80xxxxxx - (395DF8) swim_start
043D3B4C 80xxxxxx - (395E04) swim_wait
043D3B54 80xxxxxx - (395E10) wait_to_swim
043D3B5C 80xxxxxx - (40CF34) swim
043D3B64 80xxxxxx - (395E20) swim_to_wait
043D3B6C 80xxxxxx - (395E30) swim_damage
043D3B74 80xxxxxx - (395E3C) swim_down
043D3B7C 80xxxxxx - (395E48) demo_shine_get
043D3B84 80xxxxxx - (395E58) demo_gate_in
043D3B8C 80xxxxxx - (395E68) demo_gate_out
043D3B94 80xxxxxx - (395E78) roll_jump
043D3B9C 80xxxxxx - (395E84) get_fail
043D3BA4 80xxxxxx - (395E90) tree_move_l
043D3BAC 80xxxxxx - (395E9C) tree_move_r
043D3BB4 80xxxxxx - (40CF3C) die
043D3BBC 80xxxxxx - (395EA8) monteman_wait
043D3BC4 80xxxxxx - (395DF8) swim_start
043D3BCC 80xxxxxx - (395E04) swim_wait
043D3BD4 80xxxxxx - (395EB8) wait_to_paddle
043D3BDC 80xxxxxx - (395EC8) paddle_start
043D3BE4 80xxxxxx - (40CF34) swim
043D3BEC 80xxxxxx - (395ED8) paddle_end
043D3BF4 80xxxxxx - (395EE4) paddle_to_wait
043D3BFC 80xxxxxx - (40CF40) float

043D3C04 80xxxxxx - (395EF4) damage_wait
043D3C0C 80xxxxxx - (40CF48) fepmp
043D3C14 80xxxxxx - (40CF50) swpmp
043D3C1C 80xxxxxx - (40CF58) thrown
043D3C24 80xxxxxx - (395F00) thrown_end
043D3C2C 80xxxxxx - (395F0C) bottle_in
043D3C34 80xxxxxx - (395F18) sand_fill_head
043D3C3C 80xxxxxx - (395F28) sand_fill_head_end
043D3C44 80xxxxxx - (395F3C) sandfill_leg
043D3C4C 80xxxxxx - (395F4C) sandfill_leg_end
043D3C54 80xxxxxx - (395F60) damage_wait_start
043D3C5C 80xxxxxx - (395F74) swim_dive
043D3C64 80xxxxxx - (40CF60) draw
043D3C6C 80xxxxxx - (395F80) swim_p_damage
043D3C74 80xxxxxx - (395F90) swim_p_down
043D3C7C 80xxxxxx - (40CF68) pivot
043D3C84 80xxxxxx - (395F9C) demo_gate_out_get2
043D3C8C 80xxxxxx - (395FB0) demo_gate_out_appear
043D3C94 80xxxxxx - (40CF70) belt_up
043D3C9C 80xxxxxx - (40CF78) yawn
043D3CA4 80xxxxxx - (40CF80) sit
043D3CAC 80xxxxxx - (395FC8) sit_wait
043D3CB4 80xxxxxx - (40CF84) sit_end
043D3CBC 80xxxxxx - (40CF8C) sleep
043D3CC4 80xxxxxx - (395FD4) sleep_wait
043D3CCC 80xxxxxx - (395FE0) sleep_end
043D3CD4 80xxxxxx - (395FEC) dive_wait
043D3CDC 80xxxxxx - (395FF8) dive_land
043D3CE4 80xxxxxx - (396004) door_gacha_l
043D3CEC 80xxxxxx - (396014) door_gacha_r
043D3CF4 80xxxxxx - (396024) shock_down
043D3CFC 80xxxxxx - (396030) demo_gate_out_appear_get

043D3D04 80xxxxxx - (39604C) demo_gate_out_rolling_get
043D3D0C 80xxxxxx - (396068) demo_gate_out_rolling
043D3D14 80xxxxxx - (396080) fall_down_wait
043D3D1C 80xxxxxx - (40CF94) yo_wait
043D3D24 80xxxxxx - (40CF9C) yo_walk
043D3D2C 80xxxxxx - (40CFA4) yo_run
043D3D34 80xxxxxx - (40CFAC) yo_eat
043D3D3C 80xxxxxx - (396090) yo_eat_end
043D3D44 80xxxxxx - (40CFB4) yo_jump
043D3D4C 80xxxxxx - (39609C) yo_jump_fall
043D3D54 80xxxxxx - (3960AC) yo_jump_end
043D3D5C 80xxxxxx - (3960B8) yo_hold_jump
043D3D64 80xxxxxx - (40CFBC) yo_ride
043D3D6C 80xxxxxx - (3960C8) yo_hip_start
043D3D74 80xxxxxx - (3960D8) yo_hip_pose
043D3D7C 80xxxxxx - (3960E4) yo_hip_end
043D3D84 80xxxxxx - (3960F0) yo_damage
043D3D8C 80xxxxxx - (3960FC) demo_shine_get_yo
043D3D94 80xxxxxx - (396110) yo_slide_pose
043D3D9C 80xxxxxx - (396120) yo_slide_end


Replace Mario Wait Anim With Yawn Anim [Ralf]
VTGM-2ZHE-P5U4J
TNQT-AUEK-EHAPF

Replace Mario Jump Anim With Giant Rolling Anim [Ralf]
Z2NW-HY46-DFMTZ
9YHG-UW38-DFJVP


Min Camera Distance Modifier [Ralf]
0036CBE5 00000052
04406A88 xxxxxxxx

xxxxxxxx = Min Camera Distance (IEEE-754 SP Floating-Point Number, default = 43E10000 = 450 dec)


Max Camera Distance Modifier [Ralf]
0036CBF1 00000052
04406A8C xxxxxxxx

xxxxxxxx = Max Camera Distance (IEEE-754 SP Floating-Point Number, default = 44FA0000 = 2000 dec)


Unrestricted Camera Distance [Ralf]
XHKW-BHV7-PBV9X
W6GA-HGTF-3Z8PD
PX1P-86MT-97QVR


Hover Height Modifier [Ralf]
00396DA1 00000052
0440D51C xxxxxxxx

xxxxxxxx = Hover Height (IEEE-754 SP Floating-Point Number, default = 43200000 = 160 dec)


Super Hover Height [Ralf]
EW14-YMYH-447CN
7KMW-YHFD-0Y6H3
MK3N-EUC1-DV6CY


Play As Dirty Mario (incl. Dirt Amount Modifier) [Ralf]
00000000 8426BD3C
C002F42C 0003000B
0426E470 C022F4EC
00000000 80397E65
00000052 00030010
00397F25 00000052
0440D76C xxxxxxxx

xxxxxxxx = Amount of Dirt (IEEE-754 SP Floating-Point Number)

No Dirt  = 00000000
Min. Dirt = 424C0000 (51 dec)
Max. Dirt = 43700000 (240 dec)


Play As Dirty Mario (Light) [Ralf]
JJGB-59YT-XWR9Q
VY33-ZCX4-MY80T
V1U2-4H5A-JDRYD
PN92-YB5D-DJU31
W1V6-JYMZ-5UZA1
RZKD-E472-ZNMC8
N5CE-CF8R-RB82M
XN7J-2KG7-RQ8NA

Play As Dirty Mario (Medium) [Ralf]
JKZE-FX0A-QPCQJ
VY33-ZCX4-MY80T
V1U2-4H5A-JDRYD
PN92-YB5D-DJU31
W1V6-JYMZ-5UZA1
RZKD-E472-ZNMC8
N5CE-CF8R-RB82M
FNRU-59JX-XZ65G

Play As Dirty Mario (Heavy) [Ralf]
9VQ4-YJDZ-1AYJ0
VY33-ZCX4-MY80T
V1U2-4H5A-JDRYD
PN92-YB5D-DJU31
W1V6-JYMZ-5UZA1
RZKD-E472-ZNMC8
N5CE-CF8R-RB82M
2AHC-1BH2-B2M7D


Rope Color Modifier [Ralf]
04405584 rrggbbFF
04405588 rrggbbFF

rr = Red  (00 .. FF)
gg = Green (00 .. FF)
bb = Blue (00 .. FF)

04405584 - Top Color  (Default = C8C8C8FF = Light Gray)
04405588 - Bottom Color (Default = 808080FF = Medium Gray)


Green Ropes [Ralf]
0N50-6A6Q-50Y5B
6BRP-7V7A-69D19
FB8V-WXCD-PN7Z5


Mario Damage Color Modifier [Ralf]
00000000 8440CFD0
rrggbbFF 00020002

rr = Red  (00 .. FF)
gg = Green (00 .. FF)
bb = Blue (00 .. FF)

Default = FF0080FF (Purple)


Green Mario Damage [Ralf]
H2ET-WUGE-39Q5E
03AH-C1FP-QD1CH
5352-HX86-CPYME


Mario Warning Color Modifier [Ralf]
0440CFD4 rrggbbFF

rr = Red  (00 .. FF)
gg = Green (00 .. FF)
bb = Blue (00 .. FF)

Default = 829600FF (Dark Yellow)


Blue Mario Warning [Ralf]
QRTY-GBD7-4E6Z6
N9XY-KWM4-X5TUH


Random Platform Colors [Ralf]
7WF4-73WR-5ENJD
V95Z-KDVA-HC2TB

Platform Color Modifier [Ralf]
04065978 60000000
04065994 60000000
04065998 38000rrr
040659A0 38600ggg
040659A4 38000bbb

rrr = Red  (000 .. 3FF)
ggg = Green (000 .. 3FF)
bbb = Blue (000 .. 3FF)


Blue Platforms [Ralf]
FPN1-QWD9-CEZ16
AFR5-39KD-U5RK9
GE18-7NB2-0J13K
375F-VHMZ-YTJFD
PHX4-0F87-MYXGZ
ND5H-38EB-YDKMK


Play As Electric Mario [Ralf]
NTU8-Y2JF-N0W6T
8HYT-0GKR-TR8PT

Electric Sparks Enabler [Ralf]
YH60-R55X-D2BX1
Y52R-J3ND-N47CY
VCN7-BU2Y-U60V5
JX7J-024U-1FA3W
UD3E-QCB0-PPYE1
92M3-UDK4-07U32
C0YF-7RHU-0DM7F
M3H6-FJ99-UC9WF
W1E6-5V8R-MKKNW
536X-BMY9-5GA95
MKAY-0591-BCQPR
QTBP-HVJ8-26Y38
DTZW-BMCJ-QZAJC
2D6Z-TK42-Z8B4K
P1RD-94KE-BT3GE
26WB-K3A6-9YHNG
MFEB-35K4-5GV0T
MENX-EEZY-18PQV

Note: If you play a level with Shadow Mario, then he will get the sparks.


Electric Spark Types (Combinable)

Large Sparks [Ralf]
R7M9-KR7N-06FRH
Q5QV-6E66-XB6RF

Medium Circular Sparks [Ralf]
QNB5-HVTD-G0CR2
6BJ6-UDRD-2XUUE

Tiny Sparks [Ralf]
N10H-HX2E-HYQ7U
904E-VM5F-Y7ZGZ


Electric Spark Position

All Electric Sparks: Head [Ralf]
0MMQ-UV81-JGN54
H2JN-WC5N-Q5FJQ
E9GW-QQTR-H3B98
WZYZ-A066-WW5RD

Large Electric Sparks: Head [Ralf]
230N-Z5B5-ACARY
H2JN-WC5N-Q5FJQ

Medium Circular Electric Sparks: Head [Ralf]
YM4Q-7RBG-68J9Z
E9GW-QQTR-H3B98

Tiny Electric Sparks: Head [Ralf]
3AVJ-GGDH-WKBYQ
WZYZ-A066-WW5RD


Replace Large Electric Sparks with ... [Ralf]
0425ABB0 38C00000
0425ABA8 3880xxxx

xxxx = Anim ID (0000 ... 01FF)

Large Rainbow Sparks (Bottom) [Ralf]
M3CG-0MTY-2FMQZ
Q5QV-6E66-XB6RF
7KUR-6AGZ-2W4WT

White Smoke (Bottom) [Ralf]
1YWV-TJ8N-DD57J
Q5QV-6E66-XB6RF
6P9V-PP9X-519T2

Steam (Head) [Ralf]
0N8G-0QC6-C12WV
Q5QV-6E66-XB6RF
JJK1-JJBJ-DRXV5

Waterdrops [Ralf]
721Y-T6WM-FMBT1
Q5QV-6E66-XB6RF
T631-TD62-RC1ZN

Bubbles [Ralf]
NHYC-4UME-250MG
Q5QV-6E66-XB6RF
NBY7-H6JH-1YAHV

Blackhole (Centre) [Ralf]
KTY9-PFKM-RBAV4
Q5QV-6E66-XB6RF
HNPY-QVBC-AYC1M

Sand Fountain [Ralf]
D25Y-76WC-XPPX9
Q5QV-6E66-XB6RF
3U33-BYTP-D5N6Q


Replace Medium Circular Electric Sparks with ... [Ralf]
0425ABF8 38C00000
0425ABF4 3880xxxx

xxxx = Anim ID (0000 ... 01FF)

Large Rainbow Sparks (Bottom) [Ralf]
QTZ7-P8V6-0WFNP
6BJ6-UDRD-2XUUE
PWHA-RKBD-99H7M

White Smoke (Bottom) [Ralf]
M0QK-R3DQ-0KC3B
6BJ6-UDRD-2XUUE
GN48-KGKG-2VDJR

Steam (Head) [Ralf]
DMP3-HA7K-7WJAC
6BJ6-UDRD-2XUUE
Z5ZA-VQH0-ZZ7EF

Waterdrops [Ralf]
PB86-MGU8-473F6
6BJ6-UDRD-2XUUE
TX6R-VGNE-MMGE0

Bubbles [Ralf]
EJGC-31D5-92CG9
6BJ6-UDRD-2XUUE
FH83-MC0Y-9VY7Y

Blackhole (Centre) [Ralf]
5JXN-VRNX-G7MJ9
6BJ6-UDRD-2XUUE
J3G3-6PV1-B09PG

Sand Fountain [Ralf]
X7EK-E9DP-ZPHDD
6BJ6-UDRD-2XUUE
3Q4K-2N1N-VBM4C


Replace Tiny Electric Sparks with ... [Ralf]
0425ABE0 38C00000
0425ABDC 3880xxxx

xxxx = Anim ID (0000 ... 01FF)

Large Rainbow Sparks (Bottom) [Ralf]
8ZWN-VC63-K7RK2
904E-VM5F-Y7ZGZ
DPPG-U4UB-D4K7H

White Smoke (Bottom) [Ralf]
W8ZD-84RT-V33W6
904E-VM5F-Y7ZGZ
J8NK-36T8-4D22N

Steam (Head) [Ralf]
Z773-G3D7-7743K
904E-VM5F-Y7ZGZ
024K-Q11D-1BTFW

Waterdrops [Ralf]
3PC5-UWH3-V8THK
904E-VM5F-Y7ZGZ
1WEW-J3TC-FU1J7

Bubbles [Ralf]
80HV-D2R7-GDD4H
904E-VM5F-Y7ZGZ
8FJK-UQ4B-0DYKW

Blackhole (Centre) [Ralf]
C19K-B0KB-P63DT
904E-VM5F-Y7ZGZ
JZ9R-0RZG-7TCAT

Sand Fountain [Ralf]
7H33-DNPN-3KQ8G
904E-VM5F-Y7ZGZ
E3GR-DEV8-RVTYQ


Anim IDs

00FE - Waterdrops (X+)
00FF - Blue Plasma (X+)

0100 - Colorized Steam (Z+)
0101 - Aura with Stars (Head)
0102 - White Smoke (Centre)
0103 - White Smoke (Centre/Y+)
0104 - Tiny Motion Blur
0105 - White Rotary Rings
0106 - Colorized Rings
0107 - Large Water Ring (Centre)
0108 - Steam Disc (Centre)
0109 - Water Effect (X)
010A - Water Ring (Centre)
010B - White Ring (Centre)
010C - Large Bubbles
010D - Steam (Centre)
010E - Motion Blur
010F - Sand Fountain

0110 - Blackhole (Centre)
0111 - Bubbles
0112 - Waterdrops
0113 - Steam (Head/Z-)
0114 - Large Rainbow Sparks (Bottom)
0115 - White Smoke (Bottom)
0116 - Large Electric Sparks
0117 - Medium Circular Electric Sparks
0118 - Tiny Electric Sparks
0119 - Large Waterdrops (Bottom)
011A - Large Pink Circular Plasma (Bottom)
011B - Fairy Glitter #1
011C - Pink Plasma (Centre)
011D - White Ring (Neck)
011E - Gray Smoke (Head)
011F - Wind Effect (Global)

0120 - Yellow Plasma Rays (X-)
0121 - Large Steam Disc (Centre)
0122 - Steam (Centre/Y+)
0123 - Large Water Fountain (Y+)
0124 - ZZZZZZZZ
0127 - White Wind Effect
0128 - Shining
0129 - Fairy Glitter #2
012A - Sphere
012D - Large White Bubbles
012E - Large Orange Bubbles
012F - Rotary Stars (Head)

0130 - Medium Waterdrops (Bottom)
0131 - Blue Wind Effect #1
0133 - Blue Wind Effect #2
0134 - Blue Wind Effect #3
0135 - Flame (Head)
0136 - Steam (Head/Z+)
0137 - Glow-worms
013C - Tiny Water Effect (Y+)
013D - Tiny Water Effect (Y-)
013E - Rock Fountain
013F - White Smoke (Centre)

0146 - Clouds (Global)

0154 - Tiny Fountain

0165 - Tiny Black Smoke
0166 - Large Black Smoke

0170 - Black & Orange Smoke (Head)
0171 - Large Water Effect (Centre)
0172 - White Bubbles
0173 - Tiny White Bubbles
0174 - Gray Smoke
0175 - Medium White & Brown Bubbles
0176 - Large White & Brown Bubbles
0177 - Large Waterdrops
0178 - Large Bubbles
0179 - Fog
017A - Electric Spark (Centre)
017B - Tiny Electric Spark (Centre)
017C - Tiny Electric Spark (X-)
017D - Large Electric Sparks (X+)
017E - Tiny Electric Sparks
017F - Black Smoke (Head)

0180 - Medium Electric Spark (X)
0181 - Electric Spark (X+)
0182 - Electric Spark (X-)
0183 - Electric Spark (Y+)
0185 - Sandy Smoke (Bottom)
0186 - Green & White Steam (Bottom)
0187 - Blue Tail
0188 - Tiny Blue Tail
018B - Celfs

01A8 - Jet of Water (Y-)

01C4 - Yellow Flame (Head)
01C5 - Flame Sparks

01D1 - Yellow Steam (Y-)
01D2 - White Steam (Y-)

01E7 - Water Effect (X) *
01E8 - Large Water Effect (Centre) *
01E9 - Medium Water Effect (Centre) *
01EA - Water Effect (Head) *
01EB - Water Effect (Head) *
01EC - Water Sphere (Head) *
01ED - Heat Waves (Head) *

01F5 - Large Heat Waves (Head) *
01F7 - Large Water Effect (Centre) *
01F8 - Large Water Effect (Z) *
01FD - Stars

* may require water to activate


Mario Is Burning [Ralf]
KPTF-FVGR-PT8FP
Q5QV-6E66-XB6RF
E580-AWG7-C6C86
904E-VM5F-Y7ZGZ
C2YH-4TG6-BC5PY
6BJ6-UDRD-2XUUE
UVBV-VA00-CQMCC

Note: This code require the Electric Sparks Enabler code to work.

Mario Is Shining [Ralf]
EK0B-EW01-VR0F9
Q5QV-6E66-XB6RF
73GV-05A2-J0Q9E
904E-VM5F-Y7ZGZ
HNHN-10MZ-K3UEE
6BJ6-UDRD-2XUUE
JP9K-6AQX-WG9ZU

Note: This code require the Electric Sparks Enabler code to work.

Mario Is A Fairy [Ralf]
VJ6J-XER1-CX88C
Q5QV-6E66-XB6RF
M1RM-CR1X-EQHHT
904E-VM5F-Y7ZGZ
WK5Y-ZKN9-UC4M8
6BJ6-UDRD-2XUUE
98J4-VW1U-5FKBZ

Note: This code require the Electric Sparks Enabler code to work.

Map Select

Image

Freak Waves

Image
Attachments
SMS_Map_Select.jpg
(30.05 KiB) Not downloaded yet
SMS_Freak_Waves.jpg
(29.74 KiB) Not downloaded yet
Ralf@gc-forever
Posts: 1673
Joined: Sun Mar 16, 2014 9:31 am

Re: Super Mario Sunshine (GCN/AR/PAL)

Post by Ralf@gc-forever » Wed Oct 25, 2017 5:47 pm

Code: Select all


Enable Shadow Mario HP Meter [Ralf]
3936-A0ND-Z8JC3
N80N-6NT4-T3263
WP8C-68YK-ZC5Q9

Aim & Crab Walk Camera: Inverted Y Axis Control [Ralf]
AYFM-6WFE-WV3TM
Z06R-PG9W-01ERY
8ZZ6-FNXR-0J88R
EWQX-9K5U-GD8YB
Q2KY-GW7F-JRC2A
GDVT-TZ34-NZ7BC
3VAW-3EG1-D4T79
PT0Z-ZMMM-B770P
08RK-5XA5-49G0H
ECR2-3AKY-145NC
FBMW-EGET-CX5PK
HAQ0-7Y3Z-56GVP
KPX0-0XTU-T6U4P
457V-VUT6-4N1N9
MQEZ-KFPD-TGG9J
ZE8E-G412-KBHD1
UCBJ-9EYY-C9FQE
YNZH-9URY-UYTHN

Beubeu
Posts: 2
Joined: Mon Feb 24, 2020 9:01 pm

Re: Super Mario Sunshine (GCN/AR/PAL)

Post by Beubeu » Tue Mar 31, 2020 2:37 pm

Hi Ralf,

Would you happen to have a code to disable the heat wave?

Also, what is this code for?

Code: Select all

 (m) [Ralf]
4GH3-HB12-QGA0V
YH6C-M38C-BKGCA
Regards
User avatar
Papy.G
Posts: 519
Joined: Mon Mar 04, 2019 6:14 am
Location: France, Occitanie
Contact:

Re: Super Mario Sunshine (GCN/AR/PAL)

Post by Papy.G » Tue Mar 31, 2020 2:56 pm

(m) is the base with AR codes, the "master code", that needs to be present and activated for any other code to work. :P
DMG/MF OC, AGB/SC miniSD, NTR/NeoMK3, USG/flashme V8/SC miniSD
DOL001(EUR)/RGB/GCPlug/GBP/SD2SP2, RVL 001(EUR)/RGB/CMP/WiiSD

Zelda WW with Tingle Tuner in split screen was what the GC RF modulator was made for! (Video)
Beubeu
Posts: 2
Joined: Mon Feb 24, 2020 9:01 pm

Re: Super Mario Sunshine (GCN/AR/PAL)

Post by Beubeu » Sat Apr 04, 2020 1:08 pm

Hum that's weird. I never activated it, and yet the codes I use work fine :o
Post Reply