Animal Crossing (GCN/AR/PAL/SPANISH)

Game Hacks, Trainers, Cheats

Moderator: Ralf@gc-forever

Post Reply
Ralf@gc-forever
Posts: 1714
Joined: Sun Mar 16, 2014 9:31 am

Animal Crossing (GCN/AR/PAL/SPANISH)

Post by Ralf@gc-forever » Sun Jan 24, 2016 2:44 pm

Animal Crossing (Spanish)

[DOL-GAFP01-EUR]; Game-ID: 567

Code: Select all


(m) [Ralf]
35M6-HCA3-JZARB
E0GD-38RQ-7HNGZ
XYXH-FG47-JR8E8
JY6M-ZZ19-KUPXH
2VTV-XRVX-TBY81
WVC7-9TN4-E3H56
291H-FPRX-32HG1

Enable Debug Mode [Ralf]
GE4A-DY6Z-Y22WM
MQYV-6E19-2ZQEE
QJ3A-0Y2G-D3BZZ
2WGY-WXT5-BV1TX

Debug stuff can be controlled with a second controller plugged into port 2.

Debug Mode On/Off (Press R + DPad Up/Down) [Ralf]
0D35-B5XX-GEK0U
JD1N-KCXX-4XX7X
E882-2BUK-2GX72
EJPP-YQF6-0QKYF
WYQ1-RJW4-UGK9P

Enable Forest Map Select (Press RESET) [Ralf]
5CVR-F1N0-B27YE
EQC1-UQQR-7J0BP
VWC6-QB7P-90EHT
Q83F-U439-EFMEU
EAE4-E6RB-K3TRK
F3VW-HRRF-W5ZU9

Press the RESET button once at title screen or twice in-game to activate the
Forest Map Select screen.

Enable Debug Player Select (Press RESET) [Ralf]
B70U-JDPC-39J8X
1786-RT5M-T62NG
VWC6-QB7P-90EHT
Q83F-U439-EFMEU
EAE4-E6RB-K3TRK
F3VW-HRRF-W5ZU9

Enable Debug FlashROM Screen (Press RESET) [Ralf]
PWVM-PVK2-M9UAF
V9Z6-UP8C-NHXUH
VWC6-QB7P-90EHT
Q83F-U439-EFMEU
EAE4-E6RB-K3TRK
F3VW-HRRF-W5ZU9

Replace Train Monkey With Blazel (Beta Villager) [Ralf]
9MT8-CBJN-EVP1K
GA30-14A2-UDWF1
TKJH-D479-GMYM0

16:9 Aspect Ratio (Widescreen) [Ralf]
FUR0-633F-H8FRF
VU6C-TY2Q-VM5MW
YJGY-0KZP-RRGW0
TPR1-4D69-MNW2V
HAM6-VPTZ-GQU51
C4Z7-98MH-ETDZ9
VJR9-N2Z7-ZMCA1
E9FZ-A3QA-YCERP

Make Game Save Copyable [Ralf]
Y543-1ZQM-Y70VA
UWV3-D59N-1H3F1
W4ZT-DXNB-AFPJ0
NH26-2519-VTJPM
6M8C-N29E-1Z7JW
XU5Y-MH41-JCGCQ
GZRA-DJDF-QB05E

Save your game with activated code. Now you can copy your game save to another
memory card (via GameCube system menu).

Max Friendship [Ralf]
ZQQP-HRK5-GHDC2
EY6Z-5Y7G-FZ81B
5BV0-TGKK-KTB0C

No Friendship [Ralf]
7RY5-5AX3-KHW4Q
EY6Z-5Y7G-FZ81B
MX17-RV7W-TY6JG

Never Get Resetti [Ralf]
Q24P-FENK-8R8HJ
14P3-1W0E-06V6V

Never Have Cockroaches [Ralf]
MJCQ-UZEC-VFGC5
UWJ1-3VH8-M4WHQ
RPY2-F5P3-9FGXV

Always Have Cockroaches [Ralf]
R5RK-CER9-87FYH
UWJ1-3VH8-M4WHQ
PW0F-62HY-141X9

Weed-B-Gone (Enter House) [Ralf]
12PZ-TNYZ-MU9DN
ZWAV-38ZP-J9PZ2

All Items Purchasable (Catalog) [Ralf]
NK04-WF1B-MJGER
K8A9-PZG8-D4FNG
90VM-GJPV-6HUPF
A0UK-4R6E-0WB3Y
BXCP-TWBU-5TKMQ
1F0M-WT7A-2WPC1

Shop: 24h Open [Ralf]
A0RW-C6G8-B4UA3
RC8Y-UDEX-ZTC3Y
471H-PUBE-UNF1H

Go Anywhere [Ralf]
GAPD-RVUJ-XVX3Y
3XRR-W8ZM-9A2N7
2G3V-0PRA-KA3WB

Go Anywhere On/Off (Press R + DPad Up/Down) [Ralf]
R4R1-MEA5-HRMJ8
88P4-2Q51-PZYGP
3R71-RHH6-4C4B7
GKZM-BXGV-NEP06
323J-WHQY-J7EHV
3XRR-W8ZM-9A2N7
2G3V-0PRA-KA3WB

Walk & Run Faster [Ralf]
8DGR-YT65-HAVA6
N2FD-7MKJ-3P2ZA
P5XW-A5ME-H131U

Flowers Can't Be Trampled [Ralf]
QFFE-Y2XX-C5ZQP
779M-CERM-UQZMT

Clock Always On (Field) [Ralf]
R1V8-5YPU-8CR5T
5DPX-1BP4-897CX

Clock Always Off (Field) [Ralf]
NXC8-H5GE-3NJZ9
JN15-6JGZ-H5D3Z

Draw Process Bar [Ralf]
BK7A-HWCM-045HU
2WRH-4F2P-46VWT
JN99-41ZD-6N2CK
KZ55-XFFW-RE9ET

Enable 60Hz Mode (Incl. NES Games) [Ralf]
D0B8-6XA5-RAEE2
11J0-FA15-MTB7A
1YGQ-450E-P47BR
CTB5-2QWC-U1W1Q
E71D-N61Q-H6TQK
EXBW-X68Q-00H4K
Y6F1-CGTN-R3UPJ
1XN1-BH6X-A99JV
E9FZ-A3QA-YCERP

Enable 60Hz Mode (Except NES Games) [Ralf]
6F3G-8QZN-UTWNX
1YGQ-450E-P47BR
CTB5-2QWC-U1W1Q
1Q23-CFRK-Z9RWN
AN93-GY81-JZU87
EXBW-X68Q-00H4K
Y6F1-CGTN-R3UPJ
1XN1-BH6X-A99JV
E9FZ-A3QA-YCERP

Enable NES Emulator Filer Mode [Ralf]
DC49-41XJ-J7R1C
3UX7-TUXD-UGZCM
KEK6-CTUM-GNBGK
V9Y6-J9EH-Y9FNY
1DN0-2UGK-0P72A
NN65-KF6N-CVQVV

Filer Mode Control Keys:

R        = Filer Mode On/Off
B        = Auto Demo Mode
DPad Up/Down  = Previous/Next Game
DPad Left/Right = Jump to Clu Clu Land

Camera Modifier (Press L + DPad Up/Down/Left) [Ralf]
W1PE-NH4E-TE2NU
MPER-2DXN-2GYZY
JRHJ-8V1M-B2XUD
D3HY-H51M-9R3MV
DCE1-B0E4-VETJF
Q31W-EMQG-WX8V0
KPWY-BRFT-HQ2B2
9T1J-RD82-8972Q
C6UE-NV0P-BUE5T
X7ER-4W3W-GEW24
E9FZ-A3QA-YCERP
EGNF-XCXH-AGYJV
PW80-A0H8-C713Y
0X4D-AA0Y-7F592
CWDH-A6GZ-FDEHF

L + DPad Up  = Zoom In
L + DPad Down = Zoom Out
L + DPad Left = Normal/Reset & Activate Code

Player Size Modifier (Press R + DPad Up/Down/Left) [Ralf]
GZ69-14R8-M629H
CTB5-2QWC-U1W1Q
Q8WN-JW2T-FW525
B07N-U3WY-AUABZ
BKDT-MUNQ-T3KHR
F9DA-6T38-GVRN4
J5RH-AC5R-4TKGJ
53AB-C1J5-ACHT7
1HC4-A2WN-U6K4A
E9FZ-A3QA-YCERP
T6QE-D1ZV-KMF35
AVP5-NDP7-KMVC9
F7NT-JA5M-KH71R
JD1N-KCXX-4XX7X
EFZF-BHDV-TN3WW
EJPP-YQF6-0QKYF
07YX-WZ7T-33Y9P

R + DPad Up  = Grow
R + DPad Down = Shrink
R + DPad Left = Normal/Reset & Activate Code


Player 1 Codes

Infinite Bells [Ralf]
FH1G-GQ1D-TNC0U
PCXV-95TX-31EBG
7D1W-BRKA-RKZ7B

Full Bank Account [Ralf]
C0Y3-JD0J-VNZ7V
VF7G-X2WB-P8PV3

100% Full Nooks Catalog [Ralf]
JAGM-EXF1-WH9GN
7927-Y48P-TXWRJ
PU83-HUYH-VDXTC

Quick Nook Upgrade [Ralf]
6MKK-9CQN-XTYCF
3E68-XWKG-NV6F5

Have Rare NES Games In Inventory [Ralf]
MWWH-18VV-4BNYT
1P79-7TN9-KB3R9
96M9-2P3P-JFWNU
92N2-5NW8-TWB2Q


Player 2 Codes

Infinite Bells [Ralf]
D3TZ-Q0WP-5H8K2
6WME-7M7N-FJPN4
WE31-JRZK-8QM81

Full Bank Account [Ralf]
QK01-48WT-JBMQK
K9MF-ATCJ-TPX60

100% Full Nooks Catalog [Ralf]
RCTA-MC28-19E3K
C554-343Q-2DZJD
BRKT-TXKZ-UZYET

Quick Nook Upgrade [Ralf]
4F3J-FR03-5KCP4
FKRK-VMNM-5FH9U

Have Rare NES Games In Inventory [Ralf]
9F0T-KAM0-3EZUP
1T4W-8HQ4-C0ME8
KG2X-NXER-EHUB0
PH44-5J2K-FV1P8


Player 3 Codes

Infinite Bells [Ralf]
CR8Y-FXNK-MW6MY
08PN-NB13-R7KJ0
QH51-870Y-66513

Full Bank Account [Ralf]
NZ6M-913J-RDM00
9PMW-X8AC-7ZAEY

100% Full Nooks Catalog [Ralf]
Y1U4-V63G-DBKTA
U9ZR-TK14-V28EZ
X9YF-N4UA-1XZDA

Quick Nook Upgrade [Ralf]
HNAP-1XD0-63X50
GDZD-QQF4-DVDGA

Have Rare NES Games In Inventory [Ralf]
HFGB-FFP8-FRGGH
N1GG-4H8B-FBQMF
EUEE-QF5J-JFAY5
TC3U-BZ72-JUF54


Player 4 Codes

Infinite Bells [Ralf]
MBZ3-8VJQ-A4H4U
NG9Y-29DA-JN8RF
R6U4-C975-QTVZ8

Full Bank Account [Ralf]
YC7E-BB6C-3YMYR
2RJX-D50T-YU2AT

100% Full Nooks Catalog [Ralf]
Q91V-XUY0-EVR6B
CM37-UA3R-EQQ0D
B6MM-3F6E-V25XT

Quick Nook Upgrade [Ralf]
Y5DM-V6GA-T1C1Z
6F01-RUPH-T0DDF

Have Rare NES Games In Inventory [Ralf]
GV8J-JU6P-01UQA
N7U2-MW80-41B5K
F05B-M7Q5-GTF6J
UN90-G62E-BECHE


Theme Song Codes

Alternative Song 1 [Ralf]
VVG5-DH1M-18BBU
56KR-CH9X-364JF
8AUZ-WJR8-3AM8Y

Alternative Song 2 [Ralf]
RM8P-0WUU-THCH9
FTT2-2Y0K-59UXQ
KP9U-3FN0-7KX0C

Alternative Song 3 [Ralf]
AJ8X-9426-KWMXT
73YW-REJX-6XQJG
5Z8E-0EK3-BNAM7

Alternative Song 4 [Ralf]
M66C-5Q7A-69U3Y
NC1N-G62M-E7YDV
Q05P-6A51-XATDA

Cartoon Song 1 [Ralf]
CD39-T7DM-4UY1U
AENJ-Y3K6-4JCWW
7XXN-QW84-XHE5J

Cartoon Song 2 [Ralf]
QR09-TQVE-12006
0EYD-ACBQ-UAHGZ
MW2R-J75Q-W5EG5

Cartoon Song 3 [Ralf]
N1QE-X6WZ-NGNCY
PQ5P-UQMK-JYFZK
M6HP-35WT-AQ9UQ

Cute Song [Ralf]
0CPG-VXMJ-VE2XY
1KE6-PBB5-E0ZWE
565N-DRZ9-T8MVB

Default Song [Ralf]
DFV4-7NFN-K2GNZ
8HBJ-QT3T-8TQK8
XYF2-AACP-5UM4R

Holiday Song 1 [Ralf]
73GA-UG2U-VEYGQ
M6RH-HVU4-T459A
DECV-EQRF-EK21T

Holiday Song 2 [Ralf]
WH3W-CE13-X61UY
61A0-0CPB-Q27F4
U03P-VBZM-EQNTT

Holiday Song 3 [Ralf]
8EQV-1TJ9-NP25P
QDV5-AABA-AKZBZ
NRAH-Q4BZ-2F4VH

Movie Song 1 [Ralf]
61TN-88KB-W4N6F
FUAQ-BA8K-CWX2F
T4ZF-4GQB-ZM586

Movie Song 2 [Ralf]
7DZD-JN03-N4QG9
THYM-G20M-Y0XYU
4G06-QZNZ-BGF9B

Movie Song 3 [Ralf]
XV91-BYXC-8ZQH5
13K0-38CX-0UHBW
HMMG-8FFX-80068

Patriotic Song [Ralf]
E0XW-KVAH-NV639
X3TT-81VA-4NTR1
T5K1-06JM-A24M2


Player 1 Item Slot Modifiers [Ralf]
030FA068 0000xxxx - Slot 1
030FA06A 0000xxxx - Slot 2
030FA06C 0000xxxx - Slot 3
030FA06E 0000xxxx - Slot 4
030FA070 0000xxxx - Slot 5
030FA072 0000xxxx - Slot 6
030FA074 0000xxxx - Slot 7
030FA076 0000xxxx - Slot 8
030FA078 0000xxxx - Slot 9
030FA07A 0000xxxx - Slot 10
030FA07C 0000xxxx - Slot 11
030FA07E 0000xxxx - Slot 12
030FA080 0000xxxx - Slot 13
030FA082 0000xxxx - Slot 14
030FA084 0000xxxx - Slot 15

Player 2 Item Slot Modifiers [Ralf]
030FC4A8 0000xxxx - Slot 1
030FC4AA 0000xxxx - Slot 2
030FC4AC 0000xxxx - Slot 3
030FC4AE 0000xxxx - Slot 4
030FC4B0 0000xxxx - Slot 5
030FC4B2 0000xxxx - Slot 6
030FC4B4 0000xxxx - Slot 7
030FC4B6 0000xxxx - Slot 8
030FC4B8 0000xxxx - Slot 9
030FC4BA 0000xxxx - Slot 10
030FC4BC 0000xxxx - Slot 11
030FC4BE 0000xxxx - Slot 12
030FC4C0 0000xxxx - Slot 13
030FC4C2 0000xxxx - Slot 14
030FC4C4 0000xxxx - Slot 15

Player 3 Item Slot Modifiers [Ralf]
030FE8E8 0000xxxx - Slot 1
030FE8EA 0000xxxx - Slot 2
030FE8EC 0000xxxx - Slot 3
030FE8EE 0000xxxx - Slot 4
030FE8F0 0000xxxx - Slot 5
030FE8F2 0000xxxx - Slot 6
030FE8F4 0000xxxx - Slot 7
030FE8F6 0000xxxx - Slot 8
030FE8F8 0000xxxx - Slot 9
030FE8FA 0000xxxx - Slot 10
030FE8FC 0000xxxx - Slot 11
030FE8FE 0000xxxx - Slot 12
030FE900 0000xxxx - Slot 13
030FE902 0000xxxx - Slot 14
030FE904 0000xxxx - Slot 15

Player 4 Item Slot Modifiers [Ralf]
03100D28 0000xxxx - Slot 1
03100D2A 0000xxxx - Slot 2
03100D2C 0000xxxx - Slot 3
03100D2E 0000xxxx - Slot 4
03100D30 0000xxxx - Slot 5
03100D32 0000xxxx - Slot 6
03100D34 0000xxxx - Slot 7
03100D36 0000xxxx - Slot 8
03100D38 0000xxxx - Slot 9
03100D3A 0000xxxx - Slot 10
03100D3C 0000xxxx - Slot 11
03100D3E 0000xxxx - Slot 12
03100D40 0000xxxx - Slot 13
03100D42 0000xxxx - Slot 14
03100D44 0000xxxx - Slot 15

Dump Slot Modifiers [Ralf]
0310D894 0000xxxx - Slot 1
0310D896 0000xxxx - Slot 2
0310D898 0000xxxx - Slot 3
0310D89A 0000xxxx - Slot 4
0310D8B4 0000xxxx - Slot 5
0310D8B6 0000xxxx - Slot 6
0310D8B8 0000xxxx - Slot 7
0310D8BA 0000xxxx - Slot 8
0310D8D4 0000xxxx - Slot 9
0310D8D6 0000xxxx - Slot 10
0310D8D8 0000xxxx - Slot 11
0310D8DA 0000xxxx - Slot 12
0310D8F4 0000xxxx - Slot 13
0310D8F6 0000xxxx - Slot 14
0310D8F8 0000xxxx - Slot 15
0310D8FA 0000xxxx - Slot 16


No Background Music [Ralf]
FGBH-08GW-ERP75
ECJC-RGCG-QN60A
DZBH-GZTX-NETNF
509R-D4UH-D4FYT

Background Music Volume Modifier [Ralf]
0C01436C FFE00890
0401436C C3E2807C
0422D27C xxxxxxxx

xxxxxxxx = Volume (IEEE-754 SP Floating-Point Number)

00000000 -  0%
3F000000 - 50%
3F800000 - 100%


Player 1 Tan Modifier [Ralf]
010FC3C8 000000xx

Player 2 Tan Modifier [Ralf]
010FE808 000000xx

Player 3 Tan Modifier [Ralf]
01100C48 000000xx

Player 4 Tan Modifier [Ralf]
01103088 000000xx

xx = Tan 00 .. 08 (Max)


Player 1 Max Tan [Ralf]
F604-1R8T-Y83JT
21QZ-YN9J-V0FUT


Player 1 Gender & Face Modifier [Ralf]
030FA014 0000xxyy

Player 2 Gender & Face Modifier [Ralf]
030FC454 0000xxyy

Player 3 Gender & Face Modifier [Ralf]
030FE894 0000xxyy

Player 4 Gender & Face Modifier [Ralf]
03100CD4 0000xxyy

xx = Gender (00 = Boy, 01 = Girl)
yy = Face  (00 .. FF)


Season Modifier (GFX Only) [Ralf]
8C006A90 88FF0330
04003960 386000xx
04003964 54661838
04003968 48D32674
00000000 40000000
04D35FD8 4B2CD988

xx = Season


Seasons

00 - Winter (01. Jan - 03. Feb)
01 - Winter (04. Feb - 17. Feb)
02 - Winter (18. Feb - 24. Feb)
03 - Spring (25. Feb - 31. Mar)
04 - Spring (01. Apr - 08. Apr)
05 - Spring (09. Apr - 25. May)
06 - Summer (26. May - 22. Jul)
07 - Summer (23. Jul - 31. Aug)
08 - Summer (01. Sep - 15. Sep)
09 - Autumn (16. Sep - 30. Sep)
0A - Autumn (01. Oct - 15. Oct)
0B - Autumn (16. Oct - 29. Oct)
0C - Autumn (30. Oct - 12. Nov)
0D - Autumn (13. Nov - 28. Nov)
0E - Autumn (29. Nov - 09. Dec)
0F - Winter (10. Dec - 17. Dec)
10 - Winter (18. Dec - 25. Dec)
11 - Winter (26. Dec - 31. Dec)


Endless Summer [Ralf]
FKX7-QZXR-H1P49
CTB5-2QWC-U1W1Q
7AD4-RVGG-BM246
Q8DZ-HHQC-NN5ZC
7KTY-4X0T-6X08R
E9FZ-A3QA-YCERP
6UVU-E7T6-NTBGE


Villager Model Replacer [Ralf]
8C006A90 88FF0330
040051A0 3C600001
040051A4 3863xxxx
040051A8 7C032040
040051AC 7C832378
040051B0 4082000C
040051B4 3C600001
040051B8 3863yyyy
040051BC 4E800020
00000000 40000000
04E75FB8 4B18F1E9
04E814E8 4B183CB9

Replaces villager model xxxx with model yyyy.


Villager Model Modifier [Ralf]
8C006A90 88FF0330
040051A0 3C600001
040051A4 3863xxxx
040051A8 4E800020
00000000 40000000
04E75FB8 4B18F1E9
04E814E8 4B183CB9

xxxx = Villager Model ID


Regular Villager Model IDs

E000 - Bob (Cat)
E001 - Olivia (Cat)
E002 - Mitzi (Cat)
E003 - Kiki (Cat)
E004 - Tangy (Cat)
E005 - Kabuki (Cat)
E006 - Tabby (Cat)
E007 - Monique (Cat)
E008 - Stinky (Cat)
E009 - Purrl (Cat)
E00A - Kitty (Cat)
E00B - Tom (Cat)
E00C - Rosie (Cat)
E00D - Nosegay (Anteater)
E00E - Zoe (Anteater)
E00F - Pango (Anteater)

E010 - Cyrano (Anteater)
E011 - Snooty (Anteater)
E012 - Teddy (Bear)
E013 - Chow (Bear)
E014 - Dozer (Bear)
E015 - Nate (Bear)
E016 - Groucho (Bear)
E017 - Tutu (Bear)
E018 - Ursula (Bear)
E019 - Grizzly (Bear)
E01A - Pinky (Bear)
E01B - Jay (Bird)
E01C - Twiggy (Bird)
E01D - Anchovy (Bird)
E01E - Piper (Bird)
E01F - Admiral (Bird)

E020 - Otis (Bird)
E021 - Robin (Bird)
E022 - Midge (Bird)
E023 - Ace (Bird)
E024 - Twirp (Bird)
E025 - Chuck (Cow)
E026 - Stu (Cow)
E027 - Goose (Chicken)
E028 - Betty (Chicken)
E029 - Hector (Chicken)
E02A - Egbert (Chicken)
E02B - Ava (Chicken)
E02C - Hank (Chicken)
E02D - Leigh (Chicken)
E02E - Rhoda (Chicken)
E02F - Vladimir (Bear)

E030 - Murphy (Bear)
E031 - Cupcake (Bear)
E032 - Kody (Bear)
E033 - Maple (Bear)
E034 - Pudge (Bear)
E035 - Olive (Bear)
E036 - Poncho (Bear)
E037 - Bluebear (Bear)
E038 - Patty (Cow)
E039 - Petunia (Cow)
E03A - Bessie (Cow)
E03B - Belle (Cow)
E03C - Alfonso (Alligator)
E03D - Boots (Alligator)
E03E - Liz (Alligator)
E03F - Biskit (Dog)

E040 - Goldie (Dog)
E041 - Daisy (Dog)
E042 - Lucky (Dog)
E043 - Portia (Dog)
E044 - Maddie (Dog)
E045 - Butch (Dog)
E046 - Bill (Duck)
E047 - Pompom (Duck)
E048 - Joey (Duck)
E049 - Scoot (Duck)
E04A - Derwin (Duck)
E04B - Freckles (Duck)
E04C - Paolo (Elephant)
E04D - Dizzy (Elephant)
E04E - Axel (Elephant)
E04F - Emerald (Frog)

E050 - Tad (Frog)
E051 - Wart Jr. (Frog)
E052 - Cousteau (Frog)
E053 - Puddles (Frog)
E054 - Lily (Frog)
E055 - Jeremiah (Frog)
E056 - Huck (Frog)
E057 - Camofrog (Frog)
E058 - Ribbot (Frog)
E059 - Prince (Frog)
E05A - Jambette (Frog)
E05B - Billy (Goat)
E05C - Chevre (Goat)
E05D - Iggy (Goat)
E05E - Gruff (Goat)
E05F - Sven (Goat)

E060 - Velma (Goat)
E061 - Jane (Gorilla)
E062 - Cesar (Gorilla)
E063 - Louie (Gorilla)
E064 - Peewee (Gorilla)
E065 - Rollo (Hippo)
E066 - Bubbles (Hippo)
E067 - Bertha (Hippo)
E068 - Elmer (Horse)
E069 - Winnie (Horse)
E06A - Savannah (Horse)
E06B - Ed (Horse)
E06C - Cleo (Horse)
E06D - Peaches (Horse)
E06E - Buck (Horse)
E06F - Carrie (Kangaroo)

E070 - Mathilda (Kangaroo)
E071 - Marcy (Kangaroo)
E072 - Kitt (Kangaroo)
E073 - Valise (Kangaroo)
E074 - Astrid (Kangaroo)
E075 - Sydney (Koala)
E076 - Gonzo (Koala)
E077 - Ozzie (Koala)
E078 - Yuka (Koala)
E079 - Huggy (Koala)
E07A - Rex (Lion)
E07B - Aziz (Lion)
E07C - Leopold (Lion)
E07D - Samson (Mouse)
E07E - Penny (Mouse)
E07F - Dora (Mouse)

E080 - Chico (Mouse)
E081 - Candi (Mouse)
E082 - Rizzo (Mouse)
E083 - Anicotti (Mouse)
E084 - Limberg (Mouse)
E085 - Carmen (Mouse)
E086 - Octavian (Octopus)
E087 - Sandy (Ostrich)
E088 - Sprocket (Ostrich)
E089 - Rio (Ostrich)
E08A - Queenie (Ostrich)
E08B - Apollo (Hawk)
E08C - Buzz (Hawk)
E08D - Quetzal (Hawk)
E08E - Amelia (Hawk)
E08F - Pierce (Hawk)

E090 - Roald (Penguin)
E091 - Aurora (Penguin)
E082 - Hopper (Penguin)
E093 - Cube (Penguin)
E094 - Puck (Penguin)
E095 - Gwen (Penguin)
E096 - Friga (Penguin)
E097 - Curly (Pig)
E098 - Truffles (Pig)
E099 - Spork (Pig)
E09A - Hugh (Pig)
E09B - Rasher (Pig)
E09C - Sue E (Pig)
E09D - Hambo (Pig)
E09E - Lucy (Pig)
E09F - Cobb (Pig)

E0A0 - Boris (Pig)
E0A1 - Bunnie (Rabbit)
E0A2 - Doc (Rabbit)
E0A3 - Gaston (Rabbit)
E0A4 - Coco (Rabbit)
E0A5 - Gabi (Rabbit)
E0A6 - Dotty (Rabbit)
E0A7 - Genji (Rabbit)
E0A8 - Snake (Rabbit)
E0A9 - Claude (Rabbit)
E0AA - Tank (Rhino)
E0AB - Spike (Rhino)
E0AC - Tiara (Rhino)
E0AD - Vesta (Sheep)
E0AE - Filbert (Squirrel)
E0AF - Hazel (Squirrel)

E0B0 - Peanut (Squirrel)
E0B1 - Pecan (Squirrel)
E0B2 - Ricky (Squirrel)
E0B3 - Static (Squirrel)
E0B4 - Mint (Squirrel)
E0B5 - Nibbles (Squirrel)
E0B6 - Tybalt (Tiger)
E0B7 - Rolf (Tiger)
E0B8 - Bangle (Tiger)
E0B9 - Lobo (Wolf)
E0BA - Freya (Wolf)
E0BB - Chief (Wolf)
E0BC - Weber (Duck)
E0BD - Mallary (Duck)
E0BE - Wolfgang (Wolf)
E0BF - Hornsby (Rhino)

E0C0 - Oxford (Cow)
E0C1 - T-Bone (Cow)
E0C2 - Biff (Hippo)
E0C3 - Opal (Elephant)
E0C4 - Bones (Dog)
E0C5 - Bea (Dog)
E0C6 - Bitty (Hippo)
E0C7 - Rocco (Hippo)
E0C8 - Lulu (Hippo)
E0C9 - Blaire (Squirrel)
E0CA - Sally (Squirrel)
E0CB - Ellie (Elephant)
E0CC - Eloise (Elephant)
E0CD - Alli (Alligator)
E0CE - Pippy (Rabbit)
E0CF - Eunice (Sheep)

E0D0 - Baabara (Sheep)
E0D1 - Fang (Wolf)
E0D2 - Deena (Duck)
E0D3 - Pate (Duck)
E0D4 - Stella (Sheep)
E0D5 - Cashmere (Sheep)
E0D6 - Woolio (Sheep)
E0D7 - Cookie (Dog)
E0D8 - Maelle (Duck - Islander)
E0D9 - O'Hare (Rabbit - Islander)
E0DA - Bliss (Squirrel - Islander)
E0DB - Drift (Frog - Islander)
E0DC - Bud (Lion - Islander)
E0DD - Boomer (Duck - Islander)
E0DE - Eilina (Elephant - Islander)
E0DF - Flash (Bird - Islander)

E0E0 - Dobie (Wolf - Islander)
E0E1 - Flossie (Mouse - Islander)
E0E2 - Annalise (Horse - Islander)
E0E3 - Plucky (Chicken - Islander)
E0E4 - Faith (Koala - Islander)
E0E5 - Yodel (Gorilla - Islander)
E0E6 - Rowan (Tiger - Islander)
E0E7 - June (Bear - Islander)
E0E8 - Cheri (Bear)
E0E9 - Pigleg (Pig - Islander)
E0EA - Ankha (Cat - Islander)
E0EB - Punchy (Cat)


Special Villager Model IDs

D000 - Wendell (Walrus)
D001 - Redd (Fox)
D002 - Gracie (Giraffe)
D003 - Pelly (Pelican)
D004 - Rover (Cat)
D005 - Rover (Cat)
D006 - Saharah (Camel)
D007 - Joan (Pig - Backpack)
D008 - Tom Nook (Raccoon - Blue Apron)
D009 - Tom Nook (Raccoon - Striped Shirt)
D00A - Tom Nook (Raccoon - White Apron)
D00B - Tom Nook (Raccoon - Blue Suit)
D00C - Katrina (Cat)
D00D - Copper (Dog)
D00E - Porter (Monkey)
D00F - Jingle (Reindeer)

D010 - Booker (Dog)
D011 - Pete (Pelican)
D012 - Phyllis (Pelican)
D013 - Redd (Fox)
D014 - Tom Nook (Raccoon - Blue Apron)
D015 - Tom Nook (Raccoon - Striped Shirt)
D016 - Tom Nook (Raccoon - White Apron)
D017 - Tom Nook (Raccoon - Blue Suit)
D018 - K.K. Slider (Dog)
D019 - Tom Nook (Raccoon - Blue Apron)
D01A - Tom Nook (Raccoon - Striped Shirt)
D01B - Tom Nook (Raccoon - White Apron)
D01C - Tom Nook (Raccoon - Blue Suit)
D01D - Chip (Beaver)
D01E - Tom Nook (Raccoon - Striped Apron)
D01F - K.K. Slider (Dog)

D020 - Jack (Spooky Spirit)
D021 - Jack (Spooky Spirit)
D022 - Jack (Spooky Spirit)
D023 - Jack (Spooky Spirit)
D024 - Jack (Spooky Spirit)
D025 - Jack (Spooky Spirit)
D026 - Tommy (Raccoon)
D027 - K.K. Slider (Dog)
D028 - K.K. Slider (Dog)
D029 - K.K. Slider (Dog)
D02A - K.K. Slider (Dog)
D02B - K.K. Slider (Dog)
D02C - Redd (Fox - Striped Apron)
D02D - K.K. Slider (Dog)
D02E - K.K. Slider (Dog)
D02F - K.K. Slider (Dog)

D030 - K.K. Slider (Dog)
D031 - K.K. Slider (Dog)
D032 - K.K. Slider (Dog)
D033 - K.K. Slider (Dog)
D034 - K.K. Slider (Dog)
D035 - K.K. Slider (Dog)
D036 - K.K. Slider (Dog)
D037 - Timmy (Raccoon)
D038 - Joan (Pig)
D039 - Redd (Fox)
D03A - Tom Nook (Raccoon - Striped Apron)
D03B - Tom Nook (Raccoon - Striped Apron)
D03C - Tom Nook (Raccoon - Striped Apron)
D03D - Katrina (Cat)
D03E - Mr. Resetti (Mole)
D03F - K.K. Slider (Dog)

D040 - K.K. Slider (Dog)
D041 - K.K. Slider (Dog)
D042 - K.K. Slider (Dog)
D043 - K.K. Slider (Dog)
D044 - K.K. Slider (Dog)
D045 - K.K. Slider (Dog)
D046 - K.K. Slider (Dog)
D047 - K.K. Slider (Dog)
D048 - K.K. Slider (Dog)
D049 - K.K. Slider (Dog)
D04A - K.K. Slider (Dog)
D04B - K.K. Slider (Dog)
D04C - K.K. Slider (Dog)
D04D - K.K. Slider (Dog)
D04E - Copper (Dog - Tracksuit)
D04F - K.K. Slider (Dog)

D050 - K.K. Slider (Dog)
D051 - K.K. Slider (Dog)
D052 - K.K. Slider (Dog)
D053 - K.K. Slider (Dog)
D054 - K.K. Slider (Dog)
D055 - K.K. Slider (Dog)
D056 - K.K. Slider (Dog)
D057 - K.K. Slider (Dog)
D058 - K.K. Slider (Dog)
D059 - K.K. Slider (Dog)
D05A - K.K. Slider (Dog)
D05B - K.K. Slider (Dog)
D05C - K.K. Slider (Dog)
D05D - K.K. Slider (Dog)
D05E - K.K. Slider (Dog)
D05F - K.K. Slider (Dog)

D060 - K.K. Slider (Dog)
D061 - K.K. Slider (Dog)
D062 - K.K. Slider (Dog)
D063 - K.K. Slider (Dog)
D064 - Gulliver (Pelican)
D065 - Mr. Resetti (Mole)
D066 - K.K. Slider (Dog)
D067 - Porter (Monkey)
D068 - Mr. Resetti (Mole)
D069 - Mr. Resetti (Mole)
D06A - K.K. Slider (Dog)
D06B - Mr. Resetti (Mole)
D06C - Blazel (Squirrel - Beta)
D06D - Blathers (Owl)
D06E - Tortimer (Turtle)
D06F - Wisp (Ghost)

D070 - Mable (Hedgehog)
D071 - Sable (Hedgehog)
D072 - Kapp'n (Turtle)
D073 - K.K. Slider (Dog)
D074 - Tortimer (Turtle)
D075 - Blanca (Cat)
D076 - Blanca (Cat)
D077 - K.K. Slider (Dog)
D078 - Tortimer (Turtle)
D079 - Jack (Spooky Spirit)
D07A - Porter (Monkey)
D07B - Gulliver (Pelican)
D07C - Mr. Resetti (Mole)
D07D - Mr. Resetti (Mole)
D07E - Don Resetti (Mole)
D07F - Tortimer (Turtle)

D080 - Mr. Resetti (Mole)
D081 - Mr. Resetti (Mole - Black Suit)
D082 - K.K. Slider (Dog)
D083 - K.K. Slider (Dog)
D084 - K.K. Slider (Dog)
D085 - K.K. Slider (Dog)
D086 - K.K. Slider (Dog)
D087 - Tortimer (Turtle)
D088 - K.K. Slider (Dog)
D089 - K.K. Slider (Dog)
D08A - K.K. Slider (Dog)
D08B - K.K. Slider (Dog)
D08C - K.K. Slider (Dog)
D08D - Franklin (Turkey)
D08E - Farley (Well-Spirit - Invisible)
D08F - K.K. Slider (Dog)


Replace All Villager Models With Don Resetti Model [Ralf]
P0T2-MRHE-0Z558
CTB5-2QWC-U1W1Q
79R3-1X4P-8PGM1
F6FY-5B2H-VDDMC
J8C5-9UZE-QZ2QY
E9FZ-A3QA-YCERP
N9AT-CKCP-Z8R11
ZH22-GHCP-0MBEW

Replace Museum Owl Model With K.K. Slider Model [Ralf]
F8UU-E16J-7K5RB
CTB5-2QWC-U1W1Q
79R3-1X4P-8PGM1
R3UM-AWBH-J9EMR
NDWY-J6BV-G60NQ
D59E-KT6R-PR4KE
96T3-EDH7-Y0RBP
3WAB-MJ53-8RH9Z
7XP8-W3V2-60ZG4
1T0D-1HU8-H1WUG
E9FZ-A3QA-YCERP
N9AT-CKCP-Z8R11
ZH22-GHCP-0MBEW

Random Villager Models [Ralf]
92EE-C7MB-GJWTM
CTB5-2QWC-U1W1Q
FV2H-V5EK-KTV8F
TF93-RT3J-T5K5H
VT9D-ZT85-J3YM8
HP6F-X8PJ-6N72M
E9FZ-A3QA-YCERP
N9AT-CKCP-Z8R11
ZH22-GHCP-0MBEW

Ralf@gc-forever
Posts: 1714
Joined: Sun Mar 16, 2014 9:31 am

Re: Animal Crossing (GCN/AR/PAL/SPANISH)

Post by Ralf@gc-forever » Wed Jun 01, 2016 2:00 pm

Code: Select all


16:9 Aspect Ratio v2 (Widescreen) [Ralf]
TX00-1WNQ-MU67C
VU6C-TY2Q-VM5MW
YJGY-0KZP-RRGW0
TPR1-4D69-MNW2V
HAM6-VPTZ-GQU51
C4Z7-98MH-ETDZ9
VJR9-N2Z7-ZMCA1
CBC1-K4J0-V8U6A
XMDM-3YU2-CTMNT
E9FZ-A3QA-YCERP

Incl. Screen Fader Fix

Insects: Purely Random Encounters [Ralf]
U7XE-751X-1ZB9J
83N8-X00C-P5EA1
NX7D-5CH4-HDXX2
3TQU-ZCB2-YBGDH
N0UW-MD6J-RXM6R
GA81-ATUN-U5N6H
TB5Q-2W17-JZB9M
7T9A-H6MD-FXAH7
90D0-R154-896VR
07XN-16U0-K8ZDJ
16GD-TFCK-NVKDR
E9FZ-A3QA-YCERP

Fishes: Purely Random Encounters [Ralf]
3WJ8-8EUV-GEFHN
83N8-X00C-P5EA1
KXKA-R8TD-024AZ
6EWW-DHT9-FZKH1
KUZU-1U7R-HJ2RA
HT43-WNE4-MX3C0
FPZT-KH36-9X9XA
DX9Z-YXPR-0X0FN
0ADV-ANHB-HMRX2
Q82C-9G3Q-W7ZZN
2CA9-82JD-FQ0GN
E9FZ-A3QA-YCERP


Insect Encounter Modifier [Ralf]
04ED28A4 390000xx

xx = Insect ID


Insect IDs

00 - Common Butterfly
01 - Yellow Butterfly
02 - Tiger Butterfly
03 - Purple Butterfly
04 - Robust Cicada
05 - Walker Cicada
06 - Evening Cicada
07 - Brown Cicada
08 - Bee
09 - Common Dragonfly
0A - Red Dragonfly
0B - Darner Dragonfly
0C - Banded Dragonfly
0D - Long Locust
0E - Migratory Locust
0F - Cricket

10 - Grasshopper
11 - Bell Cricket
12 - Pine Cricket
13 - Drone Beetle
14 - Dynastid Beetle
15 - Flat Stag Beetle
16 - Jewel Beetle
17 - Longhorn Beetle
18 - Ladybug
19 - Spotted Ladybug
1A - Mantis
1B - Firefly
1C - Cockroach
1D - Saw Stag Beetle
1E - Mountain Beetle
1F - Giant Beetle

20 - Snail
21 - Mole Cricket
22 - Pond Skater
23 - Bagworm
24 - Pill Bug
25 - Spider
26 - Ant
27 - Mosquito
28 - Spirit


Fish Encounter Modifier [Ralf]
04EDFAE8 394000xx

xx = Fish ID


Fish IDs

00 - Crucian Carp
01 - Brook Trout
02 - Carp
03 - Koi
04 - Catfish
05 - Small Bass
06 - Bass
07 - Large Bass
08 - Bluegill
09 - Giant Catfish
0A - Giant Snakehead
0B - Barbel Steed
0C - Dace
0D - Pale Chub
0E - Bitterling
0F - Loach

10 - Pond Smelt
11 - Sweetfish
12 - Cherry Salmon
13 - Large Char
14 - Rainbow Trout
15 - Stringfish
16 - Salmon
17 - Goldfish
18 - Piranha
19 - Arowana
1A - Eel
1B - Freshwater Goby
1C - Angelfish
1D - Guppy
1E - Popeyed Goldfish
1F - Coelacanth

20 - Crawfish
21 - Frog
22 - Killifish
23 - Jellyfish
24 - Sea Bass
25 - Red Snapper
26 - Barred Knifejaw
27 - Arapaima
28 - None
29 - Empty Can
2A - Old Shoe
2B - Tire
2C - Salmon

Ralf@gc-forever
Posts: 1714
Joined: Sun Mar 16, 2014 9:31 am

Re: Animal Crossing (GCN/AR/PAL/SPANISH)

Post by Ralf@gc-forever » Sun Oct 18, 2020 8:15 am

Code: Select all


Fast NPC Dialogues [Ralf]
J7GA-UHD7-8XB1Q
EC02-3PVJ-5428X

Weed Can Be Trampled [Ralf]
QG16-GP59-KBK1R
C42K-7MUG-WG5UU
MV7G-NHE1-57410
FR0V-1Z27-CFX6F

Most Items Can Be Trampled [Ralf]
PJ80-JYYX-QMNWM
C42K-7MUG-WG5UU
K3ME-YNRQ-A7X2Z

One Axe Hit Cuts Most Trees [Ralf]
G10K-QHTY-3Y77V
99AB-5FW2-VDR8N
Z5GK-XPJ4-GK9B3
QJYZ-EMQD-1593A
V4VN-85U0-5YWTC
7MF5-60AZ-KGEE0
QE53-PEHZ-HD212
M3Y9-VN9E-PV4RQ
XR1B-W4KM-CPQ3M

Able To Dig Up Most Items [Ralf]
2PXE-P0BH-9Q9WC
3WZ0-JN8C-A0YRM

The Able Sisters: 24h Open [Ralf]
R6N8-ATT6-D3884
18JE-5MWD-AFAXN

Villager Houses Always Locked [Ralf]
12NZ-UKXF-TYT3Q
3UEP-CUXR-6HC1G

Villager Houses Always Unlocked [Ralf]
WGCF-8WAQ-XRFND
9AQC-3G1X-4FKK7

Moon Jump (Hold Z) [Ralf]
7DMB-XNWU-PDAMY
8DX0-T04A-C96U7
VQ74-H1KZ-UKE9V
2QU9-FP5K-M79RZ
87YZ-63CE-TBKCE
VPHE-30ME-2Y54D
E9FZ-A3QA-YCERP

Weather Modifier [Ralf]
04CF2F7C 38C000xx
04CF2F84 388000yy

xx = Weather Type

00 - Fine
01 - Rain
02 - Snow
03 - Cherry Blossom

yy = Weather Intensity

01 - Light
02 - Medium
03 - Heavy

Always Fine Weather [Ralf]
MP01-XE15-GJC6Z
MWWW-5GN8-1Q2FF
NFK3-GDDU-JXFPB

Always Heavy Rain [Ralf]
622Z-P86A-T47WU
ZWM1-PDG0-58T65
ANKD-23E5-66E5H

Always Heavy Snow [Ralf]
D256-FMY5-MKFMB
6GAJ-Z012-HW4W7
ANKD-23E5-66E5H

Post Reply