Animal Crossing (GCN/AR/PAL/FRENCH)

Game Hacks, Trainers, Cheats

Moderator: Ralf@gc-forever

Post Reply
Ralf@gc-forever
Posts: 1714
Joined: Sun Mar 16, 2014 9:31 am

Animal Crossing (GCN/AR/PAL/FRENCH)

Post by Ralf@gc-forever » Tue Feb 02, 2016 11:22 am

Animal Crossing (French)

[DOL-GAFP01-EUR]; Game-ID: 568

Code: Select all


(m) [Ralf]
405D-QBUK-MDREP
E0GD-38RQ-7HNGZ
XYXH-FG47-JR8E8
JY6M-ZZ19-KUPXH
2VTV-XRVX-TBY81
B9XH-GFH4-E73A8
P43U-6P2K-J1Z2K

Enable Debug Mode [Ralf]
M799-J8H2-78DBB
MQYV-6E19-2ZQEE
QJ3A-0Y2G-D3BZZ
2WGY-WXT5-BV1TX

Debug stuff can be controlled with a second controller plugged into port 2.

Debug Mode On/Off (Press R + DPad Up/Down) [Ralf]
RKTB-9BZE-EDBM4
5J9A-1JC3-DEAXD
FHTA-67CM-EN08G
QRMB-04VD-V52HC
BYZ4-GR7Q-KWFHN

Enable Forest Map Select (Press RESET) [Ralf]
630X-701X-YU2BN
EQC1-UQQR-7J0BP
VWC6-QB7P-90EHT
BPAD-9MF2-EB3KK
4ZVH-G467-C9W93
32DD-796D-GY9UW

Press the RESET button once at title screen or twice in-game to activate the
Forest Map Select screen.

Enable Debug Player Select (Press RESET) [Ralf]
JNU2-0Y65-BQ7R8
1786-RT5M-T62NG
VWC6-QB7P-90EHT
BPAD-9MF2-EB3KK
4ZVH-G467-C9W93
32DD-796D-GY9UW

Enable Debug FlashROM Screen (Press RESET) [Ralf]
E8D2-NP2Z-TEJWP
V9Z6-UP8C-NHXUH
VWC6-QB7P-90EHT
BPAD-9MF2-EB3KK
4ZVH-G467-C9W93
32DD-796D-GY9UW

Replace Train Monkey With Blazel (Beta Villager) [Ralf]
R19H-8YD7-AU38Q
FKH0-NXV4-NG1T2
PEWH-TZXH-CYAPH

16:9 Aspect Ratio (Widescreen) [Ralf]
B23W-XVRB-1DP9B
NM7F-Q45K-FNQUQ
YJGY-0KZP-RRGW0
TPR1-4D69-MNW2V
VFAF-M727-GHXFX
C4Z7-98MH-ETDZ9
3A0V-GQE4-CV33P
E9FZ-A3QA-YCERP

Make Game Save Copyable [Ralf]
913T-W1DB-46RC4
CZB9-N03T-NH0F2
Z4NN-H5F3-WXDUU
NH26-2519-VTJPM
6M8C-N29E-1Z7JW
XU5Y-MH41-JCGCQ
1M0W-37RT-A34J4

Save your game with activated code. Now you can copy your game save to another
memory card (via GameCube system menu).

Max Friendship [Ralf]
NW9J-7THP-42JV1
K128-PGQ6-H86V2
5BV0-TGKK-KTB0C

No Friendship [Ralf]
MG58-YYYP-XE0QV
K128-PGQ6-H86V2
MX17-RV7W-TY6JG

Never Get Resetti [Ralf]
AJEC-T0RW-2DCQB
4UEQ-NPHW-M0T0B

Never Have Cockroaches [Ralf]
7WBC-NU0X-0Z7QB
24C7-EWE1-1UNHM
RPY2-F5P3-9FGXV

Always Have Cockroaches [Ralf]
K4XB-KMDM-QTEBJ
24C7-EWE1-1UNHM
PW0F-62HY-141X9

Weed-B-Gone (Enter House) [Ralf]
CKRH-HCBD-VA3FN
DAU5-HKXQ-1RMU4

All Items Purchasable (Catalog) [Ralf]
5ZEM-D87G-2BX1W
U7K9-73Y8-X23F6
0P9A-QXWV-3XBA7
T9JE-RP0G-GGEHE
JGHZ-WJVD-N75ND
PR6W-NYMM-X31WW

Shop: 24h Open [Ralf]
5QJH-JH5J-BUTU9
RE9J-XWH9-A5WVD
F0PJ-TN2Y-GF21T

Go Anywhere [Ralf]
V55Y-ZV4W-98A4P
BFT3-HZ5P-AYZ9K
QXYN-DDJB-9TACD

Go Anywhere On/Off (Press R + DPad Up/Down) [Ralf]
V93B-VYMV-MFJJG
3883-U0JU-9EJTQ
Z3DJ-RDMM-JNB83
8YJ2-6RP2-REXKX
DU4K-NGG4-NZNRN
BFT3-HZ5P-AYZ9K
QXYN-DDJB-9TACD

Walk & Run Faster [Ralf]
K112-D9DG-ZFZMB
XTEQ-WR6R-7JUHZ
DNT4-7Z7N-MEBBD

Flowers Can't Be Trampled [Ralf]
6RVR-WTVP-WFTBR
CJJH-110Q-RQ1Z6

Clock Always On (Field) [Ralf]
GHXA-YEPZ-7BX4K
4G43-7Q4K-60AHR

Clock Always Off (Field) [Ralf]
NNCC-RPN5-613GV
4MXZ-55XW-FUW97

Draw Process Bar [Ralf]
V2AQ-QA74-PDYGJ
2WRH-4F2P-46VWT
KDEY-UMHW-VXQA4
6GUB-44Q9-HVKUK

Enable 60Hz Mode (Incl. NES Games) [Ralf]
EF0V-V1F2-4Q5M3
ENVN-MEK3-WYTMW
DB29-5VVR-JAXD3
CTB5-2QWC-U1W1Q
E71D-N61Q-H6TQK
EXBW-X68Q-00H4K
Y6F1-CGTN-R3UPJ
1XN1-BH6X-A99JV
E9FZ-A3QA-YCERP

Enable 60Hz Mode (Except NES Games) [Ralf]
D86U-TPAJ-NNU03
DB29-5VVR-JAXD3
CTB5-2QWC-U1W1Q
1Q23-CFRK-Z9RWN
AN93-GY81-JZU87
EXBW-X68Q-00H4K
Y6F1-CGTN-R3UPJ
1XN1-BH6X-A99JV
E9FZ-A3QA-YCERP

Enable NES Emulator Filer Mode [Ralf]
YUUV-1G29-NDY3N
3UX7-TUXD-UGZCM
KEK6-CTUM-GNBGK
V9Y6-J9EH-Y9FNY
YBJ4-E7P5-A5R3K
X57X-KD0C-0XJMN

Filer Mode Control Keys:

R        = Filer Mode On/Off
B        = Auto Demo Mode
DPad Up/Down  = Previous/Next Game
DPad Left/Right = Jump to Clu Clu Land

Camera Modifier (Press L + DPad Up/Down/Left) [Ralf]
RRQT-B72J-B6422
4Z9U-7Z4V-KMUH6
JRHJ-8V1M-B2XUD
XK3R-3GQ6-V7HJ7
DCE1-B0E4-VETJF
PVPV-0GM4-FB04Y
KPWY-BRFT-HQ2B2
NH72-EBBY-VD89Y
94KG-HPMM-FG7T8
BHUM-W9Q1-6UGE7
E9FZ-A3QA-YCERP
EGNF-XCXH-AGYJV
PW80-A0H8-C713Y
0X4D-AA0Y-7F592
CWDH-A6GZ-FDEHF

L + DPad Up  = Zoom In
L + DPad Down = Zoom Out
L + DPad Left = Normal/Reset & Activate Code

Player Size Modifier (Press R + DPad Up/Down/Left) [Ralf]
K9XK-FQCA-DVB6M
CTB5-2QWC-U1W1Q
Q8WN-JW2T-FW525
B07N-U3WY-AUABZ
BKDT-MUNQ-T3KHR
F9DA-6T38-GVRN4
J5RH-AC5R-4TKGJ
53AB-C1J5-ACHT7
ZECF-JRM9-ZZXYF
E9FZ-A3QA-YCERP
B5TE-AEZ3-THJFA
AVP5-NDP7-KMVC9
YJ4P-6635-8XZT2
5J9A-1JC3-DEAXD
EFZF-BHDV-TN3WW
QRMB-04VD-V52HC
07YX-WZ7T-33Y9P

R + DPad Up  = Grow
R + DPad Down = Shrink
R + DPad Left = Normal/Reset & Activate Code


Player 1 Codes

Infinite Bells [Ralf]
H3GA-UN0A-07U01
AZ7B-VZY6-5AC1W
Y9BN-0XG8-BQGT4

Full Bank Account [Ralf]
J0M8-RQ7U-6GMQA
UGRX-UYK7-BT6Q8

100% Full Nooks Catalog [Ralf]
ND55-0ZP3-232VR
K95T-DRFQ-PYW4X
E97D-UAAJ-KGABK

Quick Nook Upgrade [Ralf]
J28Y-H69P-6X4FF
TE69-16GX-VQ08N

Have Rare NES Games In Inventory [Ralf]
EPHX-7FMU-T1393
2B44-FFXT-UJMY6
YZD7-54CX-0QB43
DM3U-MWAC-68QAQ


Player 2 Codes

Infinite Bells [Ralf]
F3CQ-BPNE-E2K91
621A-W8UD-7D0R0
09P1-G121-MMAGK

Full Bank Account [Ralf]
HP9Q-6YRB-5E0EX
KN3W-7K2T-G8EC6

100% Full Nooks Catalog [Ralf]
D4UH-41Q1-KQNZN
59B9-WAA9-5Z20R
K2P5-ZAR6-NVJ4Q

Quick Nook Upgrade [Ralf]
2G44-FRU7-1H4MV
UWRF-XUJ6-2XAMM

Have Rare NES Games In Inventory [Ralf]
N2EK-YUY8-GR9QE
GDRB-MPNR-CHEXJ
TMUP-4ZFF-0BJN7
UEAQ-F4TM-0BVXZ


Player 3 Codes

Infinite Bells [Ralf]
1DKN-B0XW-7YDMY
D25D-ZXTU-QR754
GH2M-GHBN-5KEB0

Full Bank Account [Ralf]
FGF5-17DA-67RXE
2Z3M-V0MK-9254E

100% Full Nooks Catalog [Ralf]
YY8W-N42T-V83GQ
CW1Q-W4J3-JNC98
M7V1-8ZY2-7WBM3

Quick Nook Upgrade [Ralf]
17V1-HH63-N2E12
KERF-85NV-JKJWJ

Have Rare NES Games In Inventory [Ralf]
MDD3-XFMV-019XW
TB08-AJC3-6DGP3
UJND-0322-YUED6
FFM5-BMTR-U8ZP3


Player 4 Codes

Infinite Bells [Ralf]
Z7NE-CV9D-7H59Q
7B6E-8FT2-C52M1
K49T-MUZA-CTZXB

Full Bank Account [Ralf]
P8U4-Q6K6-UY4H4
5CP6-WJAM-PAQPY

100% Full Nooks Catalog [Ralf]
YH6T-A9WM-XJFZK
4BYR-U1X6-5M8VZ
3G4T-N28V-GDCFF

Quick Nook Upgrade [Ralf]
X3M7-R17P-MGHJP
CYMV-HXPR-CTY7T

Have Rare NES Games In Inventory [Ralf]
8Y2K-J1H5-1AFQT
YKZ0-QNJ3-88G4T
AZCG-KGPM-U308K
AY1K-VMEF-C4R1G


Theme Song Codes

Alternative Song 1 [Ralf]
QMQ7-EB07-40980
NJDQ-APDD-869TK
7FV7-TWDK-BX640

Alternative Song 2 [Ralf]
N94E-CCP0-YXYVA
71F1-CHG1-HJ8PB
6P9C-647P-CY4XZ

Alternative Song 3 [Ralf]
FK5W-4G32-7XVXA
Q93W-80G6-7CZ49
ZH3Q-0RFE-4GDEH

Alternative Song 4 [Ralf]
NAVY-QWY9-0JV5H
TMKU-D2HD-Q4HWH
3HM8-1NUF-MH6QM

Cartoon Song 1 [Ralf]
E4BP-KMJ4-11KHT
7V4C-7AVV-R3AX1
GHEA-W9H5-ZQWCT

Cartoon Song 2 [Ralf]
ENFG-9WGV-2B9W3
ZXXV-3BHJ-YNJGJ
B8XN-1GE3-0HFZU

Cartoon Song 3 [Ralf]
DCUH-6TJ2-P4NFZ
88XJ-88DQ-FR87E
HN27-BTJ8-0315W

Cute Song [Ralf]
F1YR-Y17W-GYRTF
93DK-42R4-B17PU
7QP0-AT5K-3WN71

Default Song [Ralf]
FDY1-XFHA-B25FY
3MX4-KV3B-ZDQR2
T2FY-FH5V-3JD70

Holiday Song 1 [Ralf]
GMQ6-R2K7-ZEAPD
G86Z-RF0H-Z7Y8C
DX9E-FGZE-PH3DW

Holiday Song 2 [Ralf]
5FFE-3228-BMF8F
6ZKH-Z9DU-1G3CK
G9UE-NHWE-6C50R

Holiday Song 3 [Ralf]
3CZ2-U53X-80CHV
K011-HYEN-5W9Y0
BV75-RHFJ-8KGWH

Movie Song 1 [Ralf]
ZHF4-YK22-PF3DN
WM8N-EH1G-BHAAG
JXQ1-W9PA-TRUYE

Movie Song 2 [Ralf]
3X4X-TD16-9PH7C
J2UQ-V4KT-XA2RY
09KM-1F2V-72KCY

Movie Song 3 [Ralf]
MBQ6-8A5V-C2165
WG9M-BK3W-HDXTT
2VTY-MF55-MF28C

Patriotic Song [Ralf]
VV9V-ZTTP-DRJVU
9AJ2-EV5C-HBHDH
NMME-4K6J-ZBR12


Player 1 Item Slot Modifiers [Ralf]
030FB508 0000xxxx - Slot 1
030FB50A 0000xxxx - Slot 2
030FB50C 0000xxxx - Slot 3
030FB50E 0000xxxx - Slot 4
030FB510 0000xxxx - Slot 5
030FB512 0000xxxx - Slot 6
030FB514 0000xxxx - Slot 7
030FB516 0000xxxx - Slot 8
030FB518 0000xxxx - Slot 9
030FB51A 0000xxxx - Slot 10
030FB51C 0000xxxx - Slot 11
030FB51E 0000xxxx - Slot 12
030FB520 0000xxxx - Slot 13
030FB522 0000xxxx - Slot 14
030FB524 0000xxxx - Slot 15

Player 2 Item Slot Modifiers [Ralf]
030FD948 0000xxxx - Slot 1
030FD94A 0000xxxx - Slot 2
030FD94C 0000xxxx - Slot 3
030FD94E 0000xxxx - Slot 4
030FD950 0000xxxx - Slot 5
030FD952 0000xxxx - Slot 6
030FD954 0000xxxx - Slot 7
030FD956 0000xxxx - Slot 8
030FD958 0000xxxx - Slot 9
030FD95A 0000xxxx - Slot 10
030FD95C 0000xxxx - Slot 11
030FD95E 0000xxxx - Slot 12
030FD960 0000xxxx - Slot 13
030FD962 0000xxxx - Slot 14
030FD964 0000xxxx - Slot 15

Player 3 Item Slot Modifiers [Ralf]
030FFD88 0000xxxx - Slot 1
030FFD8A 0000xxxx - Slot 2
030FFD8C 0000xxxx - Slot 3
030FFD8E 0000xxxx - Slot 4
030FFD90 0000xxxx - Slot 5
030FFD92 0000xxxx - Slot 6
030FFD94 0000xxxx - Slot 7
030FFD96 0000xxxx - Slot 8
030FFD98 0000xxxx - Slot 9
030FFD9A 0000xxxx - Slot 10
030FFD9C 0000xxxx - Slot 11
030FFD9E 0000xxxx - Slot 12
030FFDA0 0000xxxx - Slot 13
030FFDA2 0000xxxx - Slot 14
030FFDA4 0000xxxx - Slot 15

Player 4 Item Slot Modifiers [Ralf]
031021C8 0000xxxx - Slot 1
031021CA 0000xxxx - Slot 2
031021CC 0000xxxx - Slot 3
031021CE 0000xxxx - Slot 4
031021D0 0000xxxx - Slot 5
031021D2 0000xxxx - Slot 6
031021D4 0000xxxx - Slot 7
031021D6 0000xxxx - Slot 8
031021D8 0000xxxx - Slot 9
031021DA 0000xxxx - Slot 10
031021DC 0000xxxx - Slot 11
031021DE 0000xxxx - Slot 12
031021E0 0000xxxx - Slot 13
031021E2 0000xxxx - Slot 14
031021E4 0000xxxx - Slot 15

Dump Slot Modifiers [Ralf]
0310ED34 0000xxxx - Slot 1
0310ED36 0000xxxx - Slot 2
0310ED38 0000xxxx - Slot 3
0310ED3A 0000xxxx - Slot 4
0310ED54 0000xxxx - Slot 5
0310ED56 0000xxxx - Slot 6
0310ED58 0000xxxx - Slot 7
0310ED5A 0000xxxx - Slot 8
0310ED74 0000xxxx - Slot 9
0310ED76 0000xxxx - Slot 10
0310ED78 0000xxxx - Slot 11
0310ED7A 0000xxxx - Slot 12
0310ED94 0000xxxx - Slot 13
0310ED96 0000xxxx - Slot 14
0310ED98 0000xxxx - Slot 15
0310ED9A 0000xxxx - Slot 16


No Background Music [Ralf]
D3MC-F29J-4JPYV
CAZC-1PNX-QMJP4
0C5P-RRHF-3TKVK
QT5A-UQN3-T79TF

Background Music Volume Modifier [Ralf]
0C0145E8 FFE00890
040145E8 C3E2807C
0422E2BC xxxxxxxx

xxxxxxxx = Volume (IEEE-754 SP Floating-Point Number)

00000000 -  0%
3F000000 - 50%
3F800000 - 100%


Player 1 Tan Modifier [Ralf]
010FD868 000000xx

Player 2 Tan Modifier [Ralf]
010FFCA8 000000xx

Player 3 Tan Modifier [Ralf]
011020E8 000000xx

Player 4 Tan Modifier [Ralf]
01104528 000000xx

xx = Tan 00 .. 08 (Max)


Player 1 Max Tan [Ralf]
CCE5-7EK2-9J6YW
YG3Y-58ZD-ATUKD


Player 1 Gender & Face Modifier [Ralf]
030FB4B4 0000xxyy

Player 2 Gender & Face Modifier [Ralf]
030FD8F4 0000xxyy

Player 3 Gender & Face Modifier [Ralf]
030FFD34 0000xxyy

Player 4 Gender & Face Modifier [Ralf]
03102174 0000xxyy

xx = Gender (00 = Boy, 01 = Girl)
yy = Face  (00 .. FF)


Season Modifier (GFX Only) [Ralf]
8C006A90 88FF0330
04003960 386000xx
04003964 54661838
04003968 48D337C0
00000000 40000000
04D37124 4B2CC83C

xx = Season


Seasons

00 - Winter (01. Jan - 03. Feb)
01 - Winter (04. Feb - 17. Feb)
02 - Winter (18. Feb - 24. Feb)
03 - Spring (25. Feb - 31. Mar)
04 - Spring (01. Apr - 08. Apr)
05 - Spring (09. Apr - 25. May)
06 - Summer (26. May - 22. Jul)
07 - Summer (23. Jul - 31. Aug)
08 - Summer (01. Sep - 15. Sep)
09 - Autumn (16. Sep - 30. Sep)
0A - Autumn (01. Oct - 15. Oct)
0B - Autumn (16. Oct - 29. Oct)
0C - Autumn (30. Oct - 12. Nov)
0D - Autumn (13. Nov - 28. Nov)
0E - Autumn (29. Nov - 09. Dec)
0F - Winter (10. Dec - 17. Dec)
10 - Winter (18. Dec - 25. Dec)
11 - Winter (26. Dec - 31. Dec)


Endless Summer [Ralf]
FH5U-XJE8-PMGA7
CTB5-2QWC-U1W1Q
7AD4-RVGG-BM246
Q8DZ-HHQC-NN5ZC
QYZZ-UNYQ-FDVA7
E9FZ-A3QA-YCERP
UNXQ-PHYT-PZK2A


Villager Model Replacer [Ralf]
8C006A90 88FF0330
040051A0 3C600001
040051A4 3863xxxx
040051A8 7C032040
040051AC 7C832378
040051B0 4082000C
040051B4 3C600001
040051B8 3863yyyy
040051BC 4E800020
00000000 40000000
04E77058 4B18E149
04E82588 4B182C19

Replaces villager model xxxx with model yyyy.


Villager Model Modifier [Ralf]
8C006A90 88FF0330
040051A0 3C600001
040051A4 3863xxxx
040051A8 4E800020
00000000 40000000
04E77058 4B18E149
04E82588 4B182C19

xxxx = Villager Model ID


Regular Villager Model IDs

E000 - Bob (Cat)
E001 - Olivia (Cat)
E002 - Mitzi (Cat)
E003 - Kiki (Cat)
E004 - Tangy (Cat)
E005 - Kabuki (Cat)
E006 - Tabby (Cat)
E007 - Monique (Cat)
E008 - Stinky (Cat)
E009 - Purrl (Cat)
E00A - Kitty (Cat)
E00B - Tom (Cat)
E00C - Rosie (Cat)
E00D - Nosegay (Anteater)
E00E - Zoe (Anteater)
E00F - Pango (Anteater)

E010 - Cyrano (Anteater)
E011 - Snooty (Anteater)
E012 - Teddy (Bear)
E013 - Chow (Bear)
E014 - Dozer (Bear)
E015 - Nate (Bear)
E016 - Groucho (Bear)
E017 - Tutu (Bear)
E018 - Ursula (Bear)
E019 - Grizzly (Bear)
E01A - Pinky (Bear)
E01B - Jay (Bird)
E01C - Twiggy (Bird)
E01D - Anchovy (Bird)
E01E - Piper (Bird)
E01F - Admiral (Bird)

E020 - Otis (Bird)
E021 - Robin (Bird)
E022 - Midge (Bird)
E023 - Ace (Bird)
E024 - Twirp (Bird)
E025 - Chuck (Cow)
E026 - Stu (Cow)
E027 - Goose (Chicken)
E028 - Betty (Chicken)
E029 - Hector (Chicken)
E02A - Egbert (Chicken)
E02B - Ava (Chicken)
E02C - Hank (Chicken)
E02D - Leigh (Chicken)
E02E - Rhoda (Chicken)
E02F - Vladimir (Bear)

E030 - Murphy (Bear)
E031 - Cupcake (Bear)
E032 - Kody (Bear)
E033 - Maple (Bear)
E034 - Pudge (Bear)
E035 - Olive (Bear)
E036 - Poncho (Bear)
E037 - Bluebear (Bear)
E038 - Patty (Cow)
E039 - Petunia (Cow)
E03A - Bessie (Cow)
E03B - Belle (Cow)
E03C - Alfonso (Alligator)
E03D - Boots (Alligator)
E03E - Liz (Alligator)
E03F - Biskit (Dog)

E040 - Goldie (Dog)
E041 - Daisy (Dog)
E042 - Lucky (Dog)
E043 - Portia (Dog)
E044 - Maddie (Dog)
E045 - Butch (Dog)
E046 - Bill (Duck)
E047 - Pompom (Duck)
E048 - Joey (Duck)
E049 - Scoot (Duck)
E04A - Derwin (Duck)
E04B - Freckles (Duck)
E04C - Paolo (Elephant)
E04D - Dizzy (Elephant)
E04E - Axel (Elephant)
E04F - Emerald (Frog)

E050 - Tad (Frog)
E051 - Wart Jr. (Frog)
E052 - Cousteau (Frog)
E053 - Puddles (Frog)
E054 - Lily (Frog)
E055 - Jeremiah (Frog)
E056 - Huck (Frog)
E057 - Camofrog (Frog)
E058 - Ribbot (Frog)
E059 - Prince (Frog)
E05A - Jambette (Frog)
E05B - Billy (Goat)
E05C - Chevre (Goat)
E05D - Iggy (Goat)
E05E - Gruff (Goat)
E05F - Sven (Goat)

E060 - Velma (Goat)
E061 - Jane (Gorilla)
E062 - Cesar (Gorilla)
E063 - Louie (Gorilla)
E064 - Peewee (Gorilla)
E065 - Rollo (Hippo)
E066 - Bubbles (Hippo)
E067 - Bertha (Hippo)
E068 - Elmer (Horse)
E069 - Winnie (Horse)
E06A - Savannah (Horse)
E06B - Ed (Horse)
E06C - Cleo (Horse)
E06D - Peaches (Horse)
E06E - Buck (Horse)
E06F - Carrie (Kangaroo)

E070 - Mathilda (Kangaroo)
E071 - Marcy (Kangaroo)
E072 - Kitt (Kangaroo)
E073 - Valise (Kangaroo)
E074 - Astrid (Kangaroo)
E075 - Sydney (Koala)
E076 - Gonzo (Koala)
E077 - Ozzie (Koala)
E078 - Yuka (Koala)
E079 - Huggy (Koala)
E07A - Rex (Lion)
E07B - Aziz (Lion)
E07C - Leopold (Lion)
E07D - Samson (Mouse)
E07E - Penny (Mouse)
E07F - Dora (Mouse)

E080 - Chico (Mouse)
E081 - Candi (Mouse)
E082 - Rizzo (Mouse)
E083 - Anicotti (Mouse)
E084 - Limberg (Mouse)
E085 - Carmen (Mouse)
E086 - Octavian (Octopus)
E087 - Sandy (Ostrich)
E088 - Sprocket (Ostrich)
E089 - Rio (Ostrich)
E08A - Queenie (Ostrich)
E08B - Apollo (Hawk)
E08C - Buzz (Hawk)
E08D - Quetzal (Hawk)
E08E - Amelia (Hawk)
E08F - Pierce (Hawk)

E090 - Roald (Penguin)
E091 - Aurora (Penguin)
E082 - Hopper (Penguin)
E093 - Cube (Penguin)
E094 - Puck (Penguin)
E095 - Gwen (Penguin)
E096 - Friga (Penguin)
E097 - Curly (Pig)
E098 - Truffles (Pig)
E099 - Spork (Pig)
E09A - Hugh (Pig)
E09B - Rasher (Pig)
E09C - Sue E (Pig)
E09D - Hambo (Pig)
E09E - Lucy (Pig)
E09F - Cobb (Pig)

E0A0 - Boris (Pig)
E0A1 - Bunnie (Rabbit)
E0A2 - Doc (Rabbit)
E0A3 - Gaston (Rabbit)
E0A4 - Coco (Rabbit)
E0A5 - Gabi (Rabbit)
E0A6 - Dotty (Rabbit)
E0A7 - Genji (Rabbit)
E0A8 - Snake (Rabbit)
E0A9 - Claude (Rabbit)
E0AA - Tank (Rhino)
E0AB - Spike (Rhino)
E0AC - Tiara (Rhino)
E0AD - Vesta (Sheep)
E0AE - Filbert (Squirrel)
E0AF - Hazel (Squirrel)

E0B0 - Peanut (Squirrel)
E0B1 - Pecan (Squirrel)
E0B2 - Ricky (Squirrel)
E0B3 - Static (Squirrel)
E0B4 - Mint (Squirrel)
E0B5 - Nibbles (Squirrel)
E0B6 - Tybalt (Tiger)
E0B7 - Rolf (Tiger)
E0B8 - Bangle (Tiger)
E0B9 - Lobo (Wolf)
E0BA - Freya (Wolf)
E0BB - Chief (Wolf)
E0BC - Weber (Duck)
E0BD - Mallary (Duck)
E0BE - Wolfgang (Wolf)
E0BF - Hornsby (Rhino)

E0C0 - Oxford (Cow)
E0C1 - T-Bone (Cow)
E0C2 - Biff (Hippo)
E0C3 - Opal (Elephant)
E0C4 - Bones (Dog)
E0C5 - Bea (Dog)
E0C6 - Bitty (Hippo)
E0C7 - Rocco (Hippo)
E0C8 - Lulu (Hippo)
E0C9 - Blaire (Squirrel)
E0CA - Sally (Squirrel)
E0CB - Ellie (Elephant)
E0CC - Eloise (Elephant)
E0CD - Alli (Alligator)
E0CE - Pippy (Rabbit)
E0CF - Eunice (Sheep)

E0D0 - Baabara (Sheep)
E0D1 - Fang (Wolf)
E0D2 - Deena (Duck)
E0D3 - Pate (Duck)
E0D4 - Stella (Sheep)
E0D5 - Cashmere (Sheep)
E0D6 - Woolio (Sheep)
E0D7 - Cookie (Dog)
E0D8 - Maelle (Duck - Islander)
E0D9 - O'Hare (Rabbit - Islander)
E0DA - Bliss (Squirrel - Islander)
E0DB - Drift (Frog - Islander)
E0DC - Bud (Lion - Islander)
E0DD - Boomer (Duck - Islander)
E0DE - Eilina (Elephant - Islander)
E0DF - Flash (Bird - Islander)

E0E0 - Dobie (Wolf - Islander)
E0E1 - Flossie (Mouse - Islander)
E0E2 - Annalise (Horse - Islander)
E0E3 - Plucky (Chicken - Islander)
E0E4 - Faith (Koala - Islander)
E0E5 - Yodel (Gorilla - Islander)
E0E6 - Rowan (Tiger - Islander)
E0E7 - June (Bear - Islander)
E0E8 - Cheri (Bear)
E0E9 - Pigleg (Pig - Islander)
E0EA - Ankha (Cat - Islander)
E0EB - Punchy (Cat)


Special Villager Model IDs

D000 - Wendell (Walrus)
D001 - Redd (Fox)
D002 - Gracie (Giraffe)
D003 - Pelly (Pelican)
D004 - Rover (Cat)
D005 - Rover (Cat)
D006 - Saharah (Camel)
D007 - Joan (Pig - Backpack)
D008 - Tom Nook (Raccoon - Blue Apron)
D009 - Tom Nook (Raccoon - Striped Shirt)
D00A - Tom Nook (Raccoon - White Apron)
D00B - Tom Nook (Raccoon - Blue Suit)
D00C - Katrina (Cat)
D00D - Copper (Dog)
D00E - Porter (Monkey)
D00F - Jingle (Reindeer)

D010 - Booker (Dog)
D011 - Pete (Pelican)
D012 - Phyllis (Pelican)
D013 - Redd (Fox)
D014 - Tom Nook (Raccoon - Blue Apron)
D015 - Tom Nook (Raccoon - Striped Shirt)
D016 - Tom Nook (Raccoon - White Apron)
D017 - Tom Nook (Raccoon - Blue Suit)
D018 - K.K. Slider (Dog)
D019 - Tom Nook (Raccoon - Blue Apron)
D01A - Tom Nook (Raccoon - Striped Shirt)
D01B - Tom Nook (Raccoon - White Apron)
D01C - Tom Nook (Raccoon - Blue Suit)
D01D - Chip (Beaver)
D01E - Tom Nook (Raccoon - Striped Apron)
D01F - K.K. Slider (Dog)

D020 - Jack (Spooky Spirit)
D021 - Jack (Spooky Spirit)
D022 - Jack (Spooky Spirit)
D023 - Jack (Spooky Spirit)
D024 - Jack (Spooky Spirit)
D025 - Jack (Spooky Spirit)
D026 - Tommy (Raccoon)
D027 - K.K. Slider (Dog)
D028 - K.K. Slider (Dog)
D029 - K.K. Slider (Dog)
D02A - K.K. Slider (Dog)
D02B - K.K. Slider (Dog)
D02C - Redd (Fox - Striped Apron)
D02D - K.K. Slider (Dog)
D02E - K.K. Slider (Dog)
D02F - K.K. Slider (Dog)

D030 - K.K. Slider (Dog)
D031 - K.K. Slider (Dog)
D032 - K.K. Slider (Dog)
D033 - K.K. Slider (Dog)
D034 - K.K. Slider (Dog)
D035 - K.K. Slider (Dog)
D036 - K.K. Slider (Dog)
D037 - Timmy (Raccoon)
D038 - Joan (Pig)
D039 - Redd (Fox)
D03A - Tom Nook (Raccoon - Striped Apron)
D03B - Tom Nook (Raccoon - Striped Apron)
D03C - Tom Nook (Raccoon - Striped Apron)
D03D - Katrina (Cat)
D03E - Mr. Resetti (Mole)
D03F - K.K. Slider (Dog)

D040 - K.K. Slider (Dog)
D041 - K.K. Slider (Dog)
D042 - K.K. Slider (Dog)
D043 - K.K. Slider (Dog)
D044 - K.K. Slider (Dog)
D045 - K.K. Slider (Dog)
D046 - K.K. Slider (Dog)
D047 - K.K. Slider (Dog)
D048 - K.K. Slider (Dog)
D049 - K.K. Slider (Dog)
D04A - K.K. Slider (Dog)
D04B - K.K. Slider (Dog)
D04C - K.K. Slider (Dog)
D04D - K.K. Slider (Dog)
D04E - Copper (Dog - Tracksuit)
D04F - K.K. Slider (Dog)

D050 - K.K. Slider (Dog)
D051 - K.K. Slider (Dog)
D052 - K.K. Slider (Dog)
D053 - K.K. Slider (Dog)
D054 - K.K. Slider (Dog)
D055 - K.K. Slider (Dog)
D056 - K.K. Slider (Dog)
D057 - K.K. Slider (Dog)
D058 - K.K. Slider (Dog)
D059 - K.K. Slider (Dog)
D05A - K.K. Slider (Dog)
D05B - K.K. Slider (Dog)
D05C - K.K. Slider (Dog)
D05D - K.K. Slider (Dog)
D05E - K.K. Slider (Dog)
D05F - K.K. Slider (Dog)

D060 - K.K. Slider (Dog)
D061 - K.K. Slider (Dog)
D062 - K.K. Slider (Dog)
D063 - K.K. Slider (Dog)
D064 - Gulliver (Pelican)
D065 - Mr. Resetti (Mole)
D066 - K.K. Slider (Dog)
D067 - Porter (Monkey)
D068 - Mr. Resetti (Mole)
D069 - Mr. Resetti (Mole)
D06A - K.K. Slider (Dog)
D06B - Mr. Resetti (Mole)
D06C - Blazel (Squirrel - Beta)
D06D - Blathers (Owl)
D06E - Tortimer (Turtle)
D06F - Wisp (Ghost)

D070 - Mable (Hedgehog)
D071 - Sable (Hedgehog)
D072 - Kapp'n (Turtle)
D073 - K.K. Slider (Dog)
D074 - Tortimer (Turtle)
D075 - Blanca (Cat)
D076 - Blanca (Cat)
D077 - K.K. Slider (Dog)
D078 - Tortimer (Turtle)
D079 - Jack (Spooky Spirit)
D07A - Porter (Monkey)
D07B - Gulliver (Pelican)
D07C - Mr. Resetti (Mole)
D07D - Mr. Resetti (Mole)
D07E - Don Resetti (Mole)
D07F - Tortimer (Turtle)

D080 - Mr. Resetti (Mole)
D081 - Mr. Resetti (Mole - Black Suit)
D082 - K.K. Slider (Dog)
D083 - K.K. Slider (Dog)
D084 - K.K. Slider (Dog)
D085 - K.K. Slider (Dog)
D086 - K.K. Slider (Dog)
D087 - Tortimer (Turtle)
D088 - K.K. Slider (Dog)
D089 - K.K. Slider (Dog)
D08A - K.K. Slider (Dog)
D08B - K.K. Slider (Dog)
D08C - K.K. Slider (Dog)
D08D - Franklin (Turkey)
D08E - Farley (Well-Spirit - Invisible)
D08F - K.K. Slider (Dog)


Replace All Villager Models With Don Resetti Model [Ralf]
AKC9-3YP8-XFUAV
CTB5-2QWC-U1W1Q
79R3-1X4P-8PGM1
F6FY-5B2H-VDDMC
J8C5-9UZE-QZ2QY
E9FZ-A3QA-YCERP
4MNK-MCN6-U6JU3
5MQJ-R9XM-KQ1VA

Replace Museum Owl Model With K.K. Slider Model [Ralf]
47DP-B00Y-ARHUY
CTB5-2QWC-U1W1Q
79R3-1X4P-8PGM1
R3UM-AWBH-J9EMR
NDWY-J6BV-G60NQ
D59E-KT6R-PR4KE
96T3-EDH7-Y0RBP
3WAB-MJ53-8RH9Z
7XP8-W3V2-60ZG4
1T0D-1HU8-H1WUG
E9FZ-A3QA-YCERP
4MNK-MCN6-U6JU3
5MQJ-R9XM-KQ1VA

Random Villager Models [Ralf]
YW09-17DE-52M88
CTB5-2QWC-U1W1Q
FV2H-V5EK-KTV8F
TF93-RT3J-T5K5H
VT9D-ZT85-J3YM8
HP6F-X8PJ-6N72M
E9FZ-A3QA-YCERP
4MNK-MCN6-U6JU3
5MQJ-R9XM-KQ1VA

Ralf@gc-forever
Posts: 1714
Joined: Sun Mar 16, 2014 9:31 am

Re: Animal Crossing (GCN/AR/PAL/FRENCH)

Post by Ralf@gc-forever » Wed Jun 01, 2016 2:03 pm

Code: Select all


16:9 Aspect Ratio v2 (Widescreen) [Ralf]
AGZG-TWPM-42A74
NM7F-Q45K-FNQUQ
YJGY-0KZP-RRGW0
TPR1-4D69-MNW2V
VFAF-M727-GHXFX
C4Z7-98MH-ETDZ9
3A0V-GQE4-CV33P
UC0D-T8FP-G21Z2
RK1B-09TM-E5VQU
E9FZ-A3QA-YCERP

Incl. Screen Fader Fix

Insects: Purely Random Encounters [Ralf]
8WP5-8R1Z-7M230
03WX-GD67-Z906U
NX7D-5CH4-HDXX2
3TQU-ZCB2-YBGDH
N0UW-MD6J-RXM6R
GA81-ATUN-U5N6H
TB5Q-2W17-JZB9M
7T9A-H6MD-FXAH7
90D0-R154-896VR
4NJH-5YY4-A594M
7C7Y-3GZ6-QNJ40
E9FZ-A3QA-YCERP

Fishes: Purely Random Encounters [Ralf]
HA59-6XY5-V205D
03WX-GD67-Z906U
KXKA-R8TD-024AZ
6EWW-DHT9-FZKH1
KUZU-1U7R-HJ2RA
HT43-WNE4-MX3C0
FPZT-KH36-9X9XA
DX9Z-YXPR-0X0FN
0ADV-ANHB-HMRX2
EDC1-WJU7-43V8Y
1XF4-4HPJ-ZH8QJ
E9FZ-A3QA-YCERP


Insect Encounter Modifier [Ralf]
04ED3944 390000xx

xx = Insect ID


Insect IDs

00 - Common Butterfly
01 - Yellow Butterfly
02 - Tiger Butterfly
03 - Purple Butterfly
04 - Robust Cicada
05 - Walker Cicada
06 - Evening Cicada
07 - Brown Cicada
08 - Bee
09 - Common Dragonfly
0A - Red Dragonfly
0B - Darner Dragonfly
0C - Banded Dragonfly
0D - Long Locust
0E - Migratory Locust
0F - Cricket

10 - Grasshopper
11 - Bell Cricket
12 - Pine Cricket
13 - Drone Beetle
14 - Dynastid Beetle
15 - Flat Stag Beetle
16 - Jewel Beetle
17 - Longhorn Beetle
18 - Ladybug
19 - Spotted Ladybug
1A - Mantis
1B - Firefly
1C - Cockroach
1D - Saw Stag Beetle
1E - Mountain Beetle
1F - Giant Beetle

20 - Snail
21 - Mole Cricket
22 - Pond Skater
23 - Bagworm
24 - Pill Bug
25 - Spider
26 - Ant
27 - Mosquito
28 - Spirit


Fish Encounter Modifier [Ralf]
04EE0B88 394000xx

xx = Fish ID


Fish IDs

00 - Crucian Carp
01 - Brook Trout
02 - Carp
03 - Koi
04 - Catfish
05 - Small Bass
06 - Bass
07 - Large Bass
08 - Bluegill
09 - Giant Catfish
0A - Giant Snakehead
0B - Barbel Steed
0C - Dace
0D - Pale Chub
0E - Bitterling
0F - Loach

10 - Pond Smelt
11 - Sweetfish
12 - Cherry Salmon
13 - Large Char
14 - Rainbow Trout
15 - Stringfish
16 - Salmon
17 - Goldfish
18 - Piranha
19 - Arowana
1A - Eel
1B - Freshwater Goby
1C - Angelfish
1D - Guppy
1E - Popeyed Goldfish
1F - Coelacanth

20 - Crawfish
21 - Frog
22 - Killifish
23 - Jellyfish
24 - Sea Bass
25 - Red Snapper
26 - Barred Knifejaw
27 - Arapaima
28 - None
29 - Empty Can
2A - Old Shoe
2B - Tire
2C - Salmon

Ralf@gc-forever
Posts: 1714
Joined: Sun Mar 16, 2014 9:31 am

Re: Animal Crossing (GCN/AR/PAL/FRENCH)

Post by Ralf@gc-forever » Sun Oct 18, 2020 8:24 am

Code: Select all


Fast NPC Dialogues [Ralf]
RBEV-M6Q3-9W6JD
QZ1E-DMV2-8JP2F

Weed Can Be Trampled [Ralf]
7014-KZK9-PBKPJ
U763-4T77-VYYUP
AM99-GGC8-M82JG
QJ8Y-NGA3-E4K0M

Most Items Can Be Trampled [Ralf]
QBVP-40EK-M567Q
U763-4T77-VYYUP
HC15-RK18-8BKCD

One Axe Hit Cuts Most Trees [Ralf]
KF9U-6F5M-D97CF
WFZ8-CRMU-13VTX
RP9F-D6QP-TMM8U
JV42-35HK-02V41
R5XW-772A-J1CE5
ARBZ-JMR6-J8JJ2
90XT-K87D-UBN0C
5DNY-0P1U-3EUXT
8J14-DTDW-DWE2W

Able To Dig Up Most Items [Ralf]
GCVF-0M9J-5A3A1
QD9A-ACT0-646DC

The Able Sisters: 24h Open [Ralf]
1ZD4-HFRU-CVMQB
U5CB-NGZ0-95DRJ

Villager Houses Always Locked [Ralf]
WZ9V-P59Q-BKD1N
5XEJ-Z2W9-D0QCG

Villager Houses Always Unlocked [Ralf]
NUUU-ZX1D-750FM
4JKR-RNPK-XTB1C

Moon Jump (Hold Z) [Ralf]
U0ZD-7XKK-ABCYN
8DX0-T04A-C96U7
Y7UH-WN9G-U1PMR
HC8G-JRQM-MGFG6
C1J4-0T15-3K1KU
H8YF-2272-TWUEP
E9FZ-A3QA-YCERP

Weather Modifier [Ralf]
04CF40DC 38C000xx
04CF40E4 388000yy

xx = Weather Type

00 - Fine
01 - Rain
02 - Snow
03 - Cherry Blossom

yy = Weather Intensity

01 - Light
02 - Medium
03 - Heavy

Always Fine Weather [Ralf]
4HQA-FM9G-XEP4T
GA2T-G9KK-E8VGK
MB59-QXBZ-E37P0

Always Heavy Rain [Ralf]
EX7U-KUQE-BB08T
4AJU-YVCT-C8TAW
1Z9R-C0XJ-0VGF1

Always Heavy Snow [Ralf]
2F5V-BG9H-Q7Q4E
7N64-5AUY-FD295
1Z9R-C0XJ-0VGF1

Post Reply