The Lord of the Rings: The Third Age (GCN/AR/PAL)

Game Hacks, Trainers, Cheats

Moderator: Ralf@gc-forever

Post Reply
Ralf@gc-forever
Posts: 1440
Joined: Sun Mar 16, 2014 9:31 am

The Lord of the Rings: The Third Age (GCN/AR/PAL)

Post by Ralf@gc-forever » Fri Feb 12, 2016 12:07 pm

The Lord of the Rings: The Third Age

[DOL-G3AP69-NOE]; Game-ID: 30A

Code: Select all


16:9 Aspect Ratio (Widescreen) [Ralf]
8XFR-4C14-TFVNM
6FG5-Z7PR-NH07H

Field Camera: Unrestricted Zoom [Ralf]
XECD-0BYZ-DQABY
K4N5-ENB1-YV1X6
KZKZ-HY3X-6KE3H
WRFT-53C1-J1R42
P2NA-FQQQ-DUY5E

Infinite Health (All Characters) [Ralf]
W5XQ-FZF8-Y7E8Y
XMMG-ERY1-6J1QY
U9JM-Y5BK-PNUQJ
YBXK-TGCX-XB1RF
XVPJ-4FYV-K44HK
FZ3Y-0DBD-PJWVJ
ZW9A-HZEP-D0AJ0
QUVZ-KK8W-43529
HGJD-NQ6P-0T9FZ
5V7D-RH9A-2XV5B
ZDN0-CTHG-DURP6
J1FT-728E-9UJ85
G1ZH-J476-V3WA5
85XF-7BGF-FZWMQ
2QDE-KRQQ-FY2UR
2H6M-D0B0-5AY4J
9XZC-V6H3-FFM8A

Infinite Stat Points (All Characters) [Ralf]
VAR6-6XE3-FVF5U
D5N5-EA6D-V273R
AC2Y-EFA9-CE349
HYMN-ZE0G-YR30M
N774-XV31-XYRK3
3JAJ-3ZTU-BGNFM
N774-XV31-XYRK3

One Hit Kills Most Enemies [Ralf]
AG50-J0CE-CADW9
NNZ9-X0RC-MNND5
X15A-EJT2-GZ8NJ
86KG-641P-0FJCA
5GMX-P187-0DY22
447N-P7PK-NXJEH
Y8E4-EDQF-PJJ63
CHBM-1CUQ-FACFK
1FV1-FD6H-TD520
50ND-Z4TA-WMGZJ
CDT2-H9Z0-303W2
T59D-9KVZ-VR5D7
EA1C-X9XP-4WHZ3
D8JG-P9DW-VXYPG
NRE6-G47Q-M8DHT

Save Anywhere (Hold L+R+Z And Press A) [Ralf]
CEZF-9VEM-ZF30X
72YC-FZFX-Y5UK7
2VCV-8TR6-XBY44
9037-0R6P-7A3UA

Always In Perfect Mode [Ralf]
JG0Q-WQTY-V6932
4WPY-QGNR-07J1P

Elegost: All Bow Craft [Ralf]
4M8F-T49A-7P83D
NCBA-6GY0-31F6J
09M7-X89F-PPX6F
CFFX-EUHV-G1EE9
X23Y-94TP-NKCHA
QTF0-CUK3-9BP4Q
UH3P-GUAN-81CUX
P4T4-V4UD-5QWRF

Elegost: All Ranger Craft [Ralf]
F0ZP-ZYJR-BEEPT
66Z5-0Y2M-Y6NAW
73Y4-CUBE-86ACY
97QJ-VDX4-JH9YB
C2HB-17F0-GVMPR
Y9MW-WYW2-BTR36
8P7J-3Q11-QKKE6
WJYK-Q33U-G3GW5
G5QG-GPHE-EWPAJ
NPJ7-D09G-PPJGJ
FY1E-ZH7B-3DZZY
16CH-30JV-96M9T
6GBN-ERJH-RGGU4

Elegost: All Passive Skills [Ralf]
C089-T6ZW-DKZEX
PN7K-V1CA-1YHVQ
D4BQ-Z62B-K2AVR
MTEG-04EN-BK5PT

Hadhod: All Axe Craft [Ralf]
13K9-TE3X-8H2KT
EUB6-8V3U-TGUUB
WWBR-1TNG-R7F6Y
BHZX-V9BF-CBZF2
XZQ5-BKWM-F8HNX
U6CE-CRB2-3VQYQ
3DC8-YDC1-2DWYW
NY6T-MM3M-XFC5H
CCGX-ZZBV-TUAYX
Y7V1-5NUG-X820K
WDPE-GQFA-EEJ0N
P3CW-240D-KY7JW
HDZW-8DMQ-1XW4Y

Hadhod: All Spirit Powers [Ralf]
ZCP7-M227-31BWZ
UUHY-CFJJ-ZD66X
FCMG-C4E2-NTF9Q
BD8R-QUX0-2656P
VUBN-4QBY-3PNDY
20DT-0WHP-CZQ06
NERM-P902-J13EM

Hadhod: All Passive Skills [Ralf]
C0ZG-XT67-VGPVJ
4JAG-GUER-RXBNT
M3G0-NX13-7M0Q5
MTEG-04EN-BK5PT

Morwen: All Dual-Axe Craft [Ralf]
PE2Z-AEE1-MYNCR
BT4P-MX2W-HWBE1
R3CN-TR27-Q8EQQ
XCB1-Y7VJ-AP0K8
UP39-73QU-CZMXE
ZV3P-Q96V-VW3VU
WFW5-K3TX-NH6HK
0ZKH-543Z-28A2T
5E4Z-01D4-U9CE0
GN21-JZNN-Z2BPE
MEAT-V4RZ-TNCD8

Morwen: All Thief Craft [Ralf]
JNP7-47WV-G8TAN
HAQA-8ZA6-H50ZW
2PFZ-B3A3-EXG2B
VPVX-AXKP-Z08YT
E6KM-27P0-BE4P1
X6QD-7K1B-545KD
4YRP-4T7B-T0WJR

Morwen: All Passive Skills [Ralf]
C60F-BVA4-R3K2M
EKW6-D9NA-Z0G92
BT9U-T9ZD-G7R4N
MTEG-04EN-BK5PT

Eaoden: All Spear Craft [Ralf]
QP5X-69EM-CNZ8W
378J-KFUN-D95ZN
GWHW-KW5D-R6K8C
TXXJ-H9JM-8R0EK
957X-BQNZ-HYBGF

Eaoden: All Spirit Powers [Ralf]
QMV2-YETR-B9YCV
VYUA-TXTG-44QTD
PCJ9-3JYE-QWUT7
ENNT-D2Z6-HT66X
73B9-WWPA-P5CRA
2KH1-BFWP-NHG5V
750Y-JDE2-R0NUC
1W14-9WF0-R4PKH
XTGH-WJ93-TGAZM
DGN1-061U-X49P5
ARK3-PTAW-UBZD0

Eaoden: All Passive Skills [Ralf]
UE4M-JPJZ-KZC80
JUAK-AD8Q-QH7P6
1KX0-DRU5-EHUQ6
8T43-07KN-7E89P
GZ7R-3CFZ-THCV2


Quick EXP Gain [Ralf]
M8ME-YTXV-85YUK
ECA5-M91H-ANX85

Ultra Quick EXP Gain [Ralf]
U78U-PRKA-FPZ6Q
MZG4-KWJX-XACB0

EXP Gain Multiplier [Ralf]
040B6EC8 1F6400xx

xx = Multiplier


Quick Skill Points Gain [Ralf]
8MNG-1U7F-VE1BW
GB6M-ZCT6-6DRTC

Ultra Quick Skill Points Gain [Ralf]
3590-85V9-Z48EZ
GVQX-XF0Z-40VF2

Skill Points Gain Multiplier [Ralf]
040BF928 1EA500xx

xx = Multiplier


Quick Stat Points Gain [Ralf]
0258-WTAR-WX01C
CDH8-T906-N8D11
0PJB-02FW-B429B
Z51R-F7ZN-9TTTQ
XYR0-RTFP-VCUGF

Ultra Quick Stat Points Gain [Ralf]
KHDF-MWAV-VEC1K
CDH8-T906-N8D11
VZUF-T4HB-EQD3B
Z51R-F7ZN-9TTTQ
XYR0-RTFP-VCUGF

Stat Points Gain Multiplier [Ralf]
04003700 A81F0A4C
04003704 1C6300xx
04003708 480B3880
040B6F84 4BF4C77C

xx = Multiplier


Character Stats Modifier Enabler [Ralf]
6BCH-4U0N-H6AUG
6VAA-21UK-67MX8
EW35-R4GN-8GTDD
N91Q-WD9A-9GBGP
BJW1-9EEQ-D2U2K
BA3A-PEPJ-HEW1G
8BKH-91C1-WKPYV
8H5B-WGQC-9QARA
HXDJ-XXE3-9DW96
19V4-0RTA-ZK5QG
P629-U1Q4-7Z9PC
F8CP-5831-WBPZ5
DMDJ-EGX0-ARF06
M72B-GBK9-4NYKP
RG30-YXC1-N695W
WJ3Q-QEPA-YCR7H

Must be on for all Character Stats Modifier codes.


Character Stats Modifier Codes

Idrial: Experience Points Modifier [Ralf]
42004100 0522xxxx
42004100 0523yyyy

Berethor: Experience Points Modifier [Ralf]
42004104 0522xxxx
42004104 0523yyyy

Elegost: Experience Points Modifier [Ralf]
42004108 0522xxxx
42004108 0523yyyy

Hadhod: Experience Points Modifier [Ralf]
4200410C 0522xxxx
4200410C 0523yyyy

Morwen: Experience Points Modifier [Ralf]
42004110 0522xxxx
42004110 0523yyyy

Eaoden: Experience Points Modifier [Ralf]
42004114 0522xxxx
42004114 0523yyyy

xxxxyyyy = Experience Points


Idrial: Health Points Modifier [Ralf]
42004100 0047xxxx

Berethor: Health Points Modifier [Ralf]
42004104 0047xxxx

Elegost: Health Points Modifier [Ralf]
42004108 0047xxxx

Hadhod: Health Points Modifier [Ralf]
4200410C 0047xxxx

Morwen: Health Points Modifier [Ralf]
42004110 0047xxxx

Eaoden: Health Points Modifier [Ralf]
42004114 0047xxxx

xxxx = Health Points (0000 .. 270F)


Idrial: Action Points Modifier [Ralf]
42004100 0527xxxx

Berethor: Action Points Modifier [Ralf]
42004104 0527xxxx

Elegost: Action Points Modifier [Ralf]
42004108 0527xxxx

Hadhod: Action Points Modifier [Ralf]
4200410C 0527xxxx

Morwen: Action Points Modifier [Ralf]
42004110 0527xxxx

Eaoden: Action Points Modifier [Ralf]
42004114 0527xxxx

xxxx = Action Points (0000 .. 270F)


Idrial: Strength Modifier [Ralf]
42004100 0528xxxx

Berethor: Strength Modifier [Ralf]
42004104 0528xxxx

Elegost: Strength Modifier [Ralf]
42004108 0528xxxx

Hadhod: Strength Modifier [Ralf]
4200410C 0528xxxx

Morwen: Strength Modifier [Ralf]
42004110 0528xxxx

Eaoden: Strength Modifier [Ralf]
42004114 0528xxxx

xxxx = Strength (0000 .. 270F)


Idrial: Spirit Modifier [Ralf]
42004100 052Cxxxx

Berethor: Spirit Modifier [Ralf]
42004104 052Cxxxx

Elegost: Spirit Modifier [Ralf]
42004108 052Cxxxx

Hadhod: Spirit Modifier [Ralf]
4200410C 052Cxxxx

Morwen: Spirit Modifier [Ralf]
42004110 052Cxxxx

Eaoden: Spirit Modifier [Ralf]
42004114 052Cxxxx

xxxx = Spirit (0000 .. 270F)


Idrial: Constitution Modifier [Ralf]
42004100 0529xxxx

Berethor: Constitution Modifier [Ralf]
42004104 0529xxxx

Elegost: Constitution Modifier [Ralf]
42004108 0529xxxx

Hadhod: Constitution Modifier [Ralf]
4200410C 0529xxxx

Morwen: Constitution Modifier [Ralf]
42004110 0529xxxx

Eaoden: Constitution Modifier [Ralf]
42004114 0529xxxx

xxxx = Constitution (0000 .. 270F)


Idrial: Speed Modifier [Ralf]
42004100 052Bxxxx

Berethor: Speed Modifier [Ralf]
42004104 052Bxxxx

Elegost: Speed Modifier [Ralf]
42004108 052Bxxxx

Hadhod: Speed Modifier [Ralf]
4200410C 052Bxxxx

Morwen: Speed Modifier [Ralf]
42004110 052Bxxxx

Eaoden: Speed Modifier [Ralf]
42004114 052Bxxxx

xxxx = Speed (0000 .. 270F)


Idrial: Dexterity Modifier [Ralf]
42004100 052Axxxx

Berethor: Dexterity Modifier [Ralf]
42004104 052Axxxx

Elegost: Dexterity Modifier [Ralf]
42004108 052Axxxx

Hadhod: Dexterity Modifier [Ralf]
4200410C 052Axxxx

Morwen: Dexterity Modifier [Ralf]
42004110 052Axxxx

Eaoden: Dexterity Modifier [Ralf]
42004114 052Axxxx

xxxx = Dexterity (0000 .. 270F)


Idrial: Stat Points Modifier [Ralf]
42004100 0526xxxx

Berethor: Stat Points Modifier [Ralf]
42004104 0526xxxx

Elegost: Stat Points Modifier [Ralf]
42004108 0526xxxx

Hadhod: Stat Points Modifier [Ralf]
4200410C 0526xxxx

Morwen: Stat Points Modifier [Ralf]
42004110 0526xxxx

Eaoden: Stat Points Modifier [Ralf]
42004114 0526xxxx

xxxx = Stat Points (0000 .. 270F)

Post Reply