The Legend of Zelda: Twilight Princess (GCN/AR/NTSC-J)

Game Hacks, Trainers, Cheats

Moderator: Ralf@gc-forever

Post Reply
Ralf@gc-forever
Posts: 1659
Joined: Sun Mar 16, 2014 9:31 am

The Legend of Zelda: Twilight Princess (GCN/AR/NTSC-J)

Post by Ralf@gc-forever » Tue Jun 09, 2020 7:02 am

The Legend of Zelda: Twilight Princess

[DOL-GZ2J01-JPN]; Game-ID: 144

Code: Select all


(m) [Y.S.]
3Z7B-XQDK-7QKG5
2E6P-X65G-M8QDA

16:9 Aspect Ratio (Widescreen) [Ralf]
1FHK-YPC4-RQN4Q
B35W-C3H2-436ET

No Bloom Effects [Ralf]
GXG4-U015-HTV5F
KAJQ-BN55-J7Z7F

No Fog & Heat Haze Effects [Ralf]
EPVH-GBMW-7UH9P
RCR8-TAPR-6JRJU

Letterbox Mode [Ralf]
HEB2-YAK6-DA7EW
7K8B-P0YU-2YZM6

No Letterbox (Lock-On Camera) [Ralf]
32MA-QXV2-N57V6
6BPW-TYEM-1B8RV

Subject Camera: Regular Controls [Ralf]
VVTY-Z2BE-PV5X0
Z3UC-5Q2N-7CBG1

Chase Camera: Regular Controls [Ralf]
CR5R-2P7W-K7PAW
2UU0-56KF-A2EW4

Lock-On Camera: Regular Controls [Ralf]
D3X5-2HEW-71W70
6UED-JXK2-443D6

Tower Camera: Regular Controls [Ralf]
NKR5-X5BK-BKQMC
UKQ9-N5F9-767RG

Ride Camera: Regular Controls [Ralf]
XC14-NXJH-5RURQ
YUCR-YZUG-0YW7J

Manual Camera: Regular Controls [Ralf]
ZBGR-M0H2-U19RV
2UU0-56KF-A2EW4
6UED-JXK2-443D6
UKQ9-N5F9-767RG
YUCR-YZUG-0YW7J

Very special thanks to johnwhite5116 for testing.
Ralf@gc-forever
Posts: 1659
Joined: Sun Mar 16, 2014 9:31 am

Re: The Legend of Zelda: Twilight Princess (GCN/AR/NTSC-J)

Post by Ralf@gc-forever » Sat Jul 04, 2020 8:21 am

Code: Select all


No Motion Blur (Epona Dash) [Ralf]
5C8E-RA17-ATWTK
QWTA-84P1-PCGEZ

Blur Modifier [Ralf]
0400898C 60000000
04008990 3800FFxx

xx = Blur (00 .. FF, Default: 01 = No Blur)

No Heart Meter [Ralf]
V8QG-VVGU-RD6RK
A9KK-PNGR-3UY90

No Action & Item Buttons Indicator [Ralf]
U0MW-GF5J-V2EQK
Q8KB-KB0E-PRZNZ
Y22H-02BF-0KR4C

No Mini Map [Ralf]
XX01-HAAP-P3B82
VNTC-A4B5-VRV9V

No Rupee Indicator [Ralf]
ETXR-EY02-MHAD7
RJJ8-V211-72R0Q

No Epona Dash Meter [Ralf]
MZGY-H3AZ-H72ZJ
XB62-DYH3-K669C

No Oxygen Meter [Ralf]
KUZR-U28T-TR6UE
31J8-4ET5-7G6W5

No HUD [Ralf]
1P78-MJQZ-J7W6D
6DV8-9AQD-EUFR8

Link: Crawl Fast [Ralf]
ZKKU-45HN-9C81Y
MYQ8-Z4XB-AK332

Link: Climb Fast [Ralf]
Z461-20K6-5FWP2
JV5A-FKTP-JXWQQ
TAZW-T8HG-4QRH1
40AC-UTQR-ER7G0

Can Carry More Bombs [Ralf]
QAK0-ZT5R-36MU0
MHCD-W19W-6NWB4
KXNH-NAJV-9YR7A
2WJE-ZP28-ADWH2
KPE3-EZK4-P9ZQD
B23Z-ZXZR-R35QB
5PMX-MUQJ-XYXFJ
ZFYT-ATYX-5J4PW
DE44-Y08K-DNW9D
8RZM-CDHE-TBFVA
08PA-BTEW-X8R64

Bombs    - 60/99
Water Bombs - 30/60
Bomblings  - 20/40

Can Carry More Rupees [Ralf]
5NDY-F846-EE3FR
Y1ZH-ZB0A-K61GN
W9WN-P647-VT8RY
FKTV-WPB5-TN5PX
3303-5D2A-N3BQ9
DWQ5-ZG4J-2Q3T8

Wallet    - 2000 Rupees
Big Wallet  - 5000 Rupees
Giant Wallet - 9999 Rupees

Invisible Shield [Ralf]
803G-2EJ1-VMD3C
NPPZ-75K7-M59PR

Burning Shield [Ralf]
5ATU-P7NX-QG62B
7GRY-5G6K-RBYVW

Always Day & Night Change [Ralf]
MX4B-Z4JG-865VC
Q3HH-XRBG-RHDK9

No Heart Beeping Noise [Ralf]
7FYN-GKTC-AJTF0
GNXN-YM4N-0833A

No Spin Attack Delay [Ralf]
047W-57QH-G1A9R
P9PN-GQQR-ZM3GX

Swap Light & Dark World [Ralf]
7506-GR9N-30BQ3
TD3M-VACB-B3E08
AHE9-EVF0-B068Q

Replace Light World With Dark World [Ralf]
QFBN-ARXA-JQEJ1
TD3M-VACB-B3E08

Replace Dark World With Light World [Ralf]
YWM1-BYKF-M5ZP0
AHE9-EVF0-B068Q

Replace Ranch Clothes With Hero Clothes [Ralf]
0702-2BW3-03UJY
K78B-7BPV-1CP8J
U5MN-5P40-C84NZ
28GJ-5K1A-D72NU

Replace Hero Clothes With Ranch Clothes [Ralf]
2793-FE9E-37BAC
E1DF-PNTW-3U6HM
D7K1-Q7E1-AK92Z
7MR8-YE3W-D77ZR
R7U8-0N6Y-1DBEH
K8RT-UN0Z-CGC7H
3NUN-E542-R9QQA

Magic Armor: No Rupee Drain [Ralf]
0QWJ-HCAU-6KYMD
1HRM-Q761-2FTK9

Magic Armor: Slow Rupee Drain [Ralf]
33TC-Y3U0-UUZWF
HABV-5JW0-37AJ4

Magic Armor: Super Slow Rupee Drain [Ralf]
894G-ATTM-0ZGPH
GKTG-RXQH-XC74R

Magic Armor: Ultra Slow Rupee Drain [Ralf]
QKTG-P0AM-XNXGY
AEYF-F14W-PBQWU

Magic Armor: Fast Rupee Drain [Ralf]
519X-EY61-D5ZUJ
PUGX-EZQA-3P78A

Magic Armor: Super Fast Rupee Drain [Ralf]
E697-H2TY-DGDZR
DFXY-Q0FD-AYJZK

Magic Armor: Ultra Fast Rupee Drain [Ralf]
7A2Y-38EN-PNMJK
ANYJ-DNWZ-Y1R8B

Magic Armor: Replace Rupee Drain With Rupee Gain [Ralf]
HVUD-921H-70PHX
39CM-1H49-QDREV

Magic Armor: Never Lose Rupees When Taking Damage [Ralf]
71QK-0MTP-V5NE1
134W-ZZE2-66KC3

Magic Armor: Lose Less Rupees When Taking Damage [Ralf]
A9RC-D7MV-8HWBG
F9EZ-X1Y1-GYBZ4

Magic Armor: Lose More Rupees When Taking Damage [Ralf]
QXV4-4BRM-UQUMN
EUR6-8JP6-0MY9H

Magic Armor: Lose Much More Rupees When Taking Damage [Ralf]
QGJN-K1J7-11ZCX
9W19-9FG5-VT84X

Magic Armor: Get Rupees When Taking Damage [Ralf]
PFW5-VUAQ-A3037
QUMG-XCN8-XGD9Q

Replace Ordon Sword With Wooden Sword [Ralf]
KATC-0H7H-GYRCA
EWQM-T4U3-3YZWW

Replace Ordon Shield With Wooden Shield [Ralf]
4U81-VR2K-FP209
Y5E1-4EHW-BUV25

Zora Armor: Never Wear Mask [Ralf]
WZY7-ANZN-KM1WB
57VE-BBY6-PR41B

Enable Under Water Effect [Ralf]
1GVG-J7NF-54QJ3
ZXAC-TGDG-A2NGQ

Able To Draw Sword/Shield Indoors [Ralf]
J6ZK-7DZA-3EYXA
ER53-M4NT-F0YVX

Bombs: Low Gravity [Ralf]
7EXA-TUDC-K3Z70
GQY8-B02C-8ZPDC
71DW-WK6B-DYEHK

Bouncing Bombs [Ralf]
HGEC-B10D-AU5RF
197J-R34N-TUCK4

H-Bombs [Ralf]
YNGV-F64Z-04T2K
0GR4-EGGY-JY76J
T4PG-G3H7-VU80Y

Bomb Arrows Explode Only On Impact [Ralf]
F64U-BBQZ-TEKHX
VCH8-XTD8-0F088


Weapon Attack Power Modifier [Ralf]
04087A90 386000xx
04087ED4 380000xx

xx = Attack Power (00 .. FA)


Super Powerful Weapons [Ralf]
8VEM-3KQ8-6Y1VG
BP1D-B3MY-2YA6R
Q5B3-6PZF-566AZ


Epona Top Speed Modifier [Ralf]
424060B8 0BC6xxxx
424060B8 0BC8yyyy

xxxx = Normal Top Speed (Default: 4228 = 42.0)
yyyy = Dash Top Speed  (Default: 4292 = 73.0)

4248 - 50.0
42C8 - 100.0
4316 - 150.0
4348 - 200.0


Fast Epona [Ralf]
NA78-AVGE-A8DX2
DEZH-J4Q1-59W8G
5QFW-G8TV-W7W80

Very special thanks to johnwhite5116 for testing.
Ralf@gc-forever
Posts: 1659
Joined: Sun Mar 16, 2014 9:31 am

Re: The Legend of Zelda: Twilight Princess (GCN/AR/NTSC-J)

Post by Ralf@gc-forever » Sun Sep 06, 2020 8:43 am

Code: Select all


No Recovery Hearts [Ralf]
V3ND-Z4N9-DYYUZ
94T7-X1D8-32EFM
FKJJ-2T77-5RYWH
QDVH-YK1E-UZAX0
GCHQ-BCQV-6YEF2
83XG-411C-WCVAC
E0MF-DKQB-K2HYA
8JXU-XDHH-U7C85
6E4N-RBBV-TEA6D
CRTK-QPYJ-UZV6D
G2XG-FXUK-1R5W2
DK9E-PNDH-Q50AC

Replace Recovery Hearts With Red Rupees [Ralf]
U1HW-41M6-9QBJY
94T7-X1D8-32EFM
FKJJ-2T77-5RYWH
QDVH-YK1E-UZAX0
GCHQ-BCQV-6YEF2
CR6E-VVA4-1D06M
E0MF-DKQB-K2HYA
8JXU-XDHH-U7C85
6E4N-RBBV-TEA6D
CRTK-QPYJ-UZV6D
G2XG-FXUK-1R5W2
DK9E-PNDH-Q50AC

Replace Single Recovery Hearts With Triple Recovery Hearts [Ralf]
EEC2-U33M-TX487
94T7-X1D8-32EFM
05YB-ME32-0HKZU
0HK2-U1FX-4TDG6
ZHAK-FMJB-654CF
FE87-UY9P-U8RV1
NQEQ-DE9N-5V7U7
CRTK-QPYJ-UZV6D
G2XG-FXUK-1R5W2
DK9E-PNDH-Q50AC

Hero Mode [Ralf]
FE7C-AVDV-VN548
94T7-X1D8-32EFM
FKJJ-2T77-5RYWH
QDVH-YK1E-UZAX0
GCHQ-BCQV-6YEF2
83XG-411C-WCVAC
E0MF-DKQB-K2HYA
8JXU-XDHH-U7C85
6E4N-RBBV-TEA6D
Z45F-RVX6-32AU0
KZCE-FVU8-1D385
1GM0-CZM7-QT19R
CRTK-QPYJ-UZV6D
G2XG-FXUK-1R5W2
DK9E-PNDH-Q50AC
MA1X-A4A6-5CT0U

Hero Mode: No recovery hearts & Link takes double damage.


Link Takes Damage Multiplier [Ralf]
040054C4 7C7D1B78
040054C8 1C8400xx
040054CC 480D1E40
040D7308 4BF2E1BC

xx = Damage Multiplier


Link Takes Ten Times More Damage [Ralf]
N8JH-KTEU-XPP17
EW87-BQQG-4YF7F
DXX7-N8RD-GF0PZ
2Z37-5NXN-QZQZ8
JE5E-XE41-HUH59


Lantern Brightness Modifier [Ralf]
04005470 3C808000
04005474 C0045480
04005478 D0030018
0400547C 480BC554
04005480 xxxxxxxx
040C19CC 4BF43AA4

xxxxxxxx = Brightness (IEEE-754 SP Floating-Point Number, Default: 3F800000 = 1.0)


Super Bright Lantern [Ralf]
ZQ2C-9J2J-BYM39
F9FU-34T7-UWJ3V
Z3CQ-C151-MRND2
P7JM-6YVM-FN1BE
JUXQ-V5E5-6X1QK
KUM5-XFMP-1MHZD
TPRC-95MZ-NJYW1

Ultra Bright Lantern [Ralf]
PG82-FQ2H-DG8TP
F9FU-34T7-UWJ3V
Z3CQ-C151-MRND2
P7JM-6YVM-FN1BE
JUXQ-V5E5-6X1QK
F7AG-25GH-GXW30
TPRC-95MZ-NJYW1


Lantern Light Color Modifier [Ralf]
04388838 00nr00ng
0438883C 00nb00fr
04388840 00fg00fb

Inner Sphere

nr = Red  (00 .. FF, Default: 50)
ng = Green (00 .. FF, Default: 28)
nb = Blue (00 .. FF, Default: 14)

Outer Sphere

fr = Red  (00 .. FF, Default: 28)
fg = Green (00 .. FF, Default: 1E)
fb = Blue (00 .. FF, Default: 0A)


Green Lantern [Ralf]
BU39-MJ9A-FUYKM
BMFW-DJ7T-PHT92
W8FE-6HKK-6VQ0E
XZKP-7KHB-560A9


Audio Stream Modifier [Ralf]
040037D4 3FC00200
040037D8 63DE00xx
040037DC 482AE814
042B1FEC 4BD517E8

xx = Audio Stream ID


Audio Stream IDs

00 - menu_select
01 - demo35
02 - demo35
03 - automata03
04 - room_vol2
05 - demo37_01
06 - demo19_01_b
07 - demo11_01
08 - demo11_02
09 - demo14_01
0A - e_variant_d01
0B - cargogame_lt_temp
0C - stageselect_e3_2006
0D - BoomBoss_d01
0E - BoomBoss_d02
0F - HorseBattle_d01

10 - HorseBattle_d03
11 - ToalVillage_d01
12 - ToalVillage_d02
13 - ToalVillage_d03
14 - TitleLogoE3_2006
15 - Bossbaba_d01
16 - BossDeath_d01
17 - demo04_B
18 - demo09_00
19 - demo09_01_02
1A - demo09_03
1B - demo06_01_a
1C - demo06_01_b
1D - demo06_02
1E - BossDeath_d02
1F - demo15

20 - BossDeath_d03
21 - demo07_01
22 - demo07_04
23 - automata
24 - demo14_02_a
25 - demo14_02_b
26 - demo13_01
27 - demo13_02
28 - demo16
29 - demo36_01
2A - demo36_02
2B - demo17_01
2C - demo17_02
2D - demo19_01_a
2E - demo19_01_b
2F - demo19_02

30 - demo22_01_a
31 - demo22_01_b
32 - demo22_02
33 - demo21_01
34 - demo21_02
35 - demo23_02
36 - demo23_04
37 - e_tn_d01
38 - ougi_get
39 - demo18_01
3A - demo18_02
3B - demo33_01
3C - demo33_02
3D - demo33_03
3E - demo33_04_05
3F - fairy

40 - d_lv09_01
41 - e_pz_d01
42 - e_pz_d02
43 - demo30_02
44 - demo25_01
45 - demo25_02
46 - demo25_03
47 - zant
48 - BossDeath_d04
49 - BossDeath_d07
4A - demo29_01
4B - demo01_01
4C - demo01_02
4D - demo01_01
4E - e_goma_d02
4F - BossDeath_d06

50 - demo24_01a
51 - demo24_01b
52 - demo24_02
53 - demo24_03
54 - demo24_04
55 - resistance_d01
56 - demo07_02a
57 - demo07_02b
58 - demo07_02c_03
59 - BossDeath_d05
5A - love
5B - love02
5C - hiding_village_d02
5D - e_ganon03
5E - demo22_01_a
5F - spirit

60 - demo26
61 - demo27_02
62 - e_ganon_d01
63 - e_ganon_d02
64 - demo20_01
65 - demo20_02
66 - demo20_03
67 - demo20_04
68 - demo11_00
69 - demo14_00
6A - demo18_00
6B - demo28_01a
6C - demo28_01b
6D - demo28_02a
6E - demo28_02b
6F - demo28_03a

70 - demo28_03b
71 - demo30_01a
72 - demo30_01b
73 - staff_roll01
74 - staff_roll02
75 - demo27-313
76 - demo27-1094loop
77 - demo27-4628
78 - demo27-5750loop
79 - demo32-390
7A - demo32-1060loop
7B - demo32A-120
7C - church_d01
7D - title_back
7E - demo21_03
7F - temp

80 - tempo


Play E3 2006 Stage Select Theme [Ralf]
HCMB-3210-W0B16
ZNEC-RR05-Z55PP
VX88-2FQC-Z9WV4
ED0G-EUW8-5NYPG
C866-EM5Y-D3MBQ


Disable Background Music [Ralf]
8EPY-FZN9-9578E
XWJ3-MYCC-1D81W
WKEN-7QV9-R5WY6

Background Music Volume Modifier [Ralf]
0444A934 xxxxxxxx
0444A958 yyyyyyyy
0444A97C zzzzzzzz

xxxxxxxx = BGM Default Volume (IEEE-754 SP Floating-Point Number, Default: 3F800000 = 1.0)
yyyyyyyy = BGM Talking Volume (IEEE-754 SP Floating-Point Number, Default: 3F000000 = 0.5)
zzzzzzzz = BGM Pausing Volume (IEEE-754 SP Floating-Point Number, Default: 3E99999A = 0.3)


Background Music Modifier [Ralf]
04004E00 3FA00100
04004E04 63BDxxxx
04004E08 482AC664
042B1468 4BD53998
042B18DC 4BFFFB74

xxxx = Song ID (0000 .. 00A9)


Play Song #35 [Ralf]
K9VV-KG2T-NE5K3
UN18-0BY5-U0WAT
HKFK-FW6R-N3U0U
0JKW-GF9C-UG1CQ
VXRZ-FZWN-4RV4H
806V-R1XH-5WCDV


HUD On/Off (Press A + DPad Right/Left) [Ralf]
9MR9-5DYJ-TPT09
R4VB-MM1N-HZFZ6
6DV8-9AQD-EUFR8
GUR9-U59P-W5NEE
BEFM-D83M-49V94
EA56-0W9J-TG1DC
4RTX-263Z-H40D9
4CHK-V1BX-X4VU5
BZK3-0X3F-9ARM1

Fast Canoe [Ralf]
UCWM-BCX3-TWADF
YYBT-96M8-FCTZB
AHP1-JPR5-PNC98
XZZG-W0YH-3XKCD
1UH2-4TMV-H23DB
WPJA-EQNG-PDRC2
QJFJ-X48F-NFZ8B
BC0M-E06Y-27E3U

Super Hookshot [Ralf]
D6PU-HK3M-X7N7W
ZPFW-Q0H7-50GB6
UE7N-HEJ9-8XEMG
T1QR-005U-GMPBH
7YBV-3UU5-T5D0J

Climb Wall On/Off (Press L + DPad Left/Right) [Ralf]
XKN6-NWJK-H9H5N
9E8T-KKNX-VUE11
93DB-CY30-ZGD5Z
VZ4K-PMPK-M978M
F3UR-4Y6W-QRTXC
HEEY-QXBX-NHHA9
MHMR-PHN1-YJ26Q

Wolf Sense Effect On/Off (Press R + DPad Left/Right) [Ralf]
4TNT-38UQ-JT9PY
KMV1-X4BX-5MPZR
N0VG-39R8-G5ZU6
2BVD-CMVP-YURPX
XMET-CKVH-XQTXA

Post Reply