Doshin the Giant (GCN/AR/PAL)

Game Hacks, Trainers, Cheats

Moderator: Ralf@gc-forever

Post Reply
Ralf@gc-forever
Posts: 1718
Joined: Sun Mar 16, 2014 9:31 am

Doshin the Giant (GCN/AR/PAL)

Post by Ralf@gc-forever » Sun Apr 20, 2014 1:36 pm

Doshin the Giant

[DOL-GKDP01-EUR]; Game-ID: 062

Code: Select all


(m) [Ralf]
ZGDZ-9CDC-AKENA
PHD9-VUA4-G40NE

Additional master code with better code handling.

Enable 60Hz Mode [Ralf]
WEF4-WH9T-GE3GM
PN1X-WA7V-GKKHA
X2Q9-6YUR-2U2EC

16:9 Aspect Ratio (Widescreen) [Ralf]
KQMM-QJ4C-0JCXV
Y65F-VUC6-7CP85
DKYH-JJVF-GDR72
AURZ-GAHM-K9746
MJ4K-57Q9-HYW1G
VZG5-DD75-A85ZE

Enable Debug Mode 1 (Log/Editor) [Ralf]
N79G-8ZZ9-R32UY
9P0V-2TXF-P7UTD
PHBR-RM6C-J3BYE
VR0K-JDAV-1QD0A

Enable Debug Mode 2 (Texture) [Ralf]
0CVT-5V61-TGZ6U
RNGX-2BN4-GQGT8
929U-G929-Z6EWP

Enable Debug Mode 3 (Shape) [Ralf]
19JQ-B7FB-G51UD
TD4T-ZY1P-BJZV4
ACEW-91VW-3Q5A3

Enable Debug Mode 4 (System) [Ralf]
7QDC-D3Q6-4RFQ0
RNQM-CQ4F-BDBQZ
CP9H-KKDA-J32KQ

Enable Debug Mode 5 (Overlay) [Ralf]
CE19-VPNK-8M1E9
856Z-K51P-F6VWJ
462V-N529-9Z8BE

Enable Debug Mode 6 (Map) [Ralf]
3U76-800X-X4MWN
DH62-N5CP-ZUX8T
VJFQ-2QBW-8G8GT

Enable Debug Mode 7 (Stats) [Ralf]
D26U-6A6Q-85PRD
6UQ6-X2C5-40AQK
ZTJ3-V95E-7FVR0

A   = Enable Disaster Mode & Start Disaster
X/Y = Select Disaster Type

Note: Use only one of the Debug Mode codes at a time.

Pause Menu: Replace Photo Album With Stats Debug Menu [Ralf]
KKUY-2ZY4-D9YJ4
YPFZ-J9Q7-8X31K

Super Jump (Doshin) [Ralf]
X0DU-HCY1-Z2TV0
BRHG-QPYK-N6P28

Moon Jump (Hold B) [Ralf]
6BC3-ZZGU-N2V7R
9836-JPZE-N2VYA
9EQY-95V0-GMRBD

Jesus Mode On/Off (Press DPad Left/Right) [Ralf]
63JW-ZR87-GWB75
H72M-GJ4V-FUYJE
06KK-BC6Y-5DRQJ
E9XB-X4YH-PJ429
AUWH-RAKX-2FWUJ
6N7A-UMJ2-R4929
KWX0-BNDT-A0X2E
5C6W-FDR8-M1PPQ
4CGT-5094-JYB7Q
GY3G-KB8F-43DEQ
YBZK-6J75-6986D
5C5H-BFD2-3BPBQ
0F55-DBTY-XKV1N
END6-4DQY-86W08

Advance Time [Ralf]
BQ9M-QHN7-NUWK2
8DX0-T04A-C96U7
9103-2ATU-3R8AP
YBZK-6J75-6986D
W6ED-MZ0T-4D8Z1
E9FZ-A3QA-YCERP

DPad Left + START     = Fast
DPad Left + START + Z = Faster

Day Time Modifier (Press Z + DPad Left/Up/Right) [Ralf]
Y02B-AQ0K-956QK
F3YV-9QQV-BB0YY
NHJT-XT81-FYAZH
UPYQ-Z952-7X7ZT
N2WV-AFYN-QKPKP
3C0W-3MYF-CJ8KZ
NF1R-5CW7-83H7V

Z + DPad Up    = Midday
Z + DPad Left  = Morning
Z + DPad Right = Evening (Day End)


Doshin Size Modifier [Ralf]
4017A224 00035Fxx

xx = Size (00 .. 0F)


Mega Doshin [Ralf]
PY9A-PDNY-6DBX5
6708-BV32-T29JY

Debug Mode

Image

Debug Menu

Image
Attachments
Doshin_Debug_Mode.jpg
(33.81 KiB) Not downloaded yet
Doshin_Debug_Menu.jpg
(40.42 KiB) Not downloaded yet
Post Reply